WAVIN PRIVAATSUSTEATIS

Jõustumiskuupäev: 06-01-2022Käesolev privaatsusteatis kehtib ettevõttes Wavin B.V. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Madalmaad) ja tema sidusettevõtetes (edaspidi „Wavin“, „meie“ või „me“). Käesolev privaatsusteatis („teatis“) kirjeldab, millistel alustel töötleme teie isikuandmeid, kui ostate meie tooteid või teenuseid, külastate meie valdusi, kasutate meie rakendusi (nt lojaalsusrakendus ja Sentio rakendus), suhtlete meiega või kasutate muul viisil meie teenuseid (nt veebiseminarid, koolitused, messid jne) („teenused“) või kui olete Wavini hankija.  Teenuste osutamisega seoses kogutud isikuandmete eest vastutab ja andmete töötlejana (andmete haldaja) tegutseb Wavini allüksus, kellega olete sõlminud lepingu, kelle valdusi või veebisaiti (-saite) olete külastanud või kellega olete muudel asjaoludel suhelnud. Ülevaate vastavatest Wavini vastutavatest üksustest ja vajaduse korral nende esindajatest leiate siit. 

1. KOGUTAVAD ISIKUANDMED 

Käesolevas teatises mõeldakse isikuandmete all igasugust teavet, mille abil saame tuvastada teie isiku. Kui külastate meie veebisaiti või kasutate meie teenuseid, kogume teie kohta järgmisi isikuandmeid:  

 • Teie isikuandmed (sh kontaktandmed). Nende hulka kuuluvad teie ees- ja perekonnanimi, tiitel, sugu, ametinimetus, ettevõtte nimi, aadress, meiliaadress, telefoninumber ja myWavini kontoteave, sealhulgas kasutajanimi (meiliaadress) ja parool.
 • Teie lepingu- ja finantsandmed. Meile avaldatud lepingu- ja finantsteave, mida saab seostada teie kui kliendi esindajaga, näiteks lepinguteave, makseviis, tehtud või tasumisele kuuluvad maksed (sh arveandmed), kontodel volitatud isikute andmed, maksetehingu viide, tehinguandmed, sealhulgas varasemad tehingud, teie esindatava ettevõtte poolt teie antud volitus ja vajaduse korral teie isikut tõendav dokument (pass või juhiluba). 
 • Videomaterjali salvestamine. Kui sisenete hoonetesse või valdustesse, salvestab teid meie videovalvesüsteem (CCTV). Samuti võidakse teid jäädvustada videosalvestistele ürituste või messide ajal, mida me korraldame ja mille käigus teeme videosalvestusi.   
 • Meie valduste külastajate logi. See sisaldab ees- ja perekonnanime, saabumis- ja lahkumisaega ning vajaduse korral sõiduki registreerimisnumbrit.  
 • Meie teenuste kasutamine teie poolt. Kogume teavet selle kohta, kuidas te meie teenuseid kasutate, näiteks milliseid oste oma ettevõtte nimel teete, ostusumma ja -kuupäev, ostetud toode või teenus, ostukoht, toote kasutus, funktsionaalne liigitus jne.  
 • Teie pilt. Vajaduse korral salvestame teie pildi, mille abil tuvastatakse teid kliendi esindajana.  
 • Automaatselt kogutavad andmed. Jälgime oma veebisaidi külastajaid ning kogume küpsiste ja muude tehnoloogiate abil saidi külastaja brauseri või seadme kaudu automaatselt andmeid ning teavet veebisaidi kasutamise kohta. Selle teabe hulka kuulub näiteks teie seadmele vastav identifikaator, teie IP-aadress, teave kasutatava seadme kohta (nt operatsioonisüsteem, mudel, valitud keel), kasutamise kestus, sagedus, kasutusaeg, klikkimisteave (veebisaidi sirvimise ja kasutamise viis) ja/või piirkond. Kui soovite kohandada küpsistega seotud eelistusi ja saada lisateavet meie veebisaidile paigutatud küpsiste kohta, lugege küpsiste kasutamise teatist (Cookie Notice).  
 • Teie sideandmed. Teie taotlused, kaebused ja muud (tööalased) andmed, mis satuvad meie kätte, kui suhtlete meiega suhtlusmeedia kaudu, e-posti, telefoni või interneti teel. 
 • Kõik muud isikuandmed. See hõlmab kõiki isikuandmeid, mille avaldate meile seoses meievaheliste lepinguliste suhetega kas vabatahtlikult või nõudmisel.  

2. MIDA ME TEIE ISIKUANDMETEGA TEEME? 

Wavin kogub ja kasutab teie isikuandmeid allpool nimetatud eesmärkidel ja seaduslikul alusel.  


Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks: teie kui ettevõtte esindajaga sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmiseks ning teile soovitud teabe ja teenuste pakkumiseks. Näiteks peame teie isikuandmeid töötlema toodete kohaletoimetamiseks ja arvete edastamiseks, teiega ühenduse pidamiseks, päringute haldamiseks ja käsitlemiseks, teie myWavini konto haldamiseks, (tehnilise) toe või klienditeeninduse pakkumiseks, veebiseminaride, koolituste ja messide korraldamiseks, teenuste kohta olulise teabe jagamiseks jne. 


Seoses meie õigustatud ärihuvidega. See hõlmab järgmist: 

 • (isikupärastatud) turundusmaterjalide (näiteks uudiskirjade e-posti teel) saatmiseks olemasolevatele klientidele meie toodete ja teenuste reklaamimiseks või muul viisil klientidega suhtlemiseks turunduslikel või ärilistel eesmärkidel (nt e-posti, telefoni või tavaposti teel), eeldusel et te ei ole sellest loobunud;  
 • meie ettevõttesisese kliendiandmebaasi (CRM) süsteemi haldamiseks, et pidada arvestust meie varade ja teenuste üle; 
 • meie teenuste isikupärastamiseks (sh veebipõhist tellimine, kalkulaatorid, BIM-sisu, e-õpe, tehnilised joonised ja/või hinnakirjad); 
 • klientide tundmaõppimiseks (kliendipõhine optimeerimine). See võimaldab meil hinnata, mis võib teile huvi pakkuda, samuti mõõta või mõista teile ja teistele pakutava reklaami tõhusust ning pakkuda asjakohast ja sihitud reklaami (nii meie enda veebisaidil kui ka muudel veebisaitidel (sh suhtlusmeedias));  
 • meie äritegevuse ja teenuste käigushoidmiseks ja laiendamiseks; 
 • tagasiside saamiseks meie toodete ja teenuste kohta ning teenuste arendamiseks ja nende kvaliteedi parandamiseks (nt korraldades kliendirahulolu uuringuid); 
 • ettevõtte põhimõtete ja menetluste rakendamiseks, näiteks koolituse ja õppe eesmärgil; 
 • meie süsteemide, hoonete ja valduste terviklikkuse, turvalisuse ja ohutuse tagamiseks ja kaitsmiseks. See hõlmab volitamata isikute juurdepääsu takistamist meie valdustesse ja meie rajatiste kaitsmist;  
 • korporatiivsete tehingute võimaldamiseks, nagu ühinemised, müük, reorganiseerimine, varade või äritegevuse üleandmine või teiste ettevõtete omandamine; 
 • muudel kohaldatava õigusega lubatud seaduslikel ärilistel eesmärkidel. 
Kuivõrd lähtume teie isikuandmete kasutamisel oma õigustatud huvidest, on teil õigus nende kasutamist vaidlustada ning siis peame andmete töötlemise lõpetama, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et andmete kasutamiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis on teie huvide, õiguste ja vabaduste suhtes ülimuslikud, või kui me peame töötlema andmeid juriidiliste nõuete koostamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.  Teabe kasutamine teie nõusolekul. Isikuandmeid, millele viidatakse eespool jaotises „Kogutavad isikuandmed“, võime kasutada teile turundusteabe (nt uudiskirjad, tutvustused, uudiseid toodete või teenuste uuenduste kohta) saatmiseks e-posti, muude elektrooniliste vahendite või telefoni teel, lähtudes teie nõusolekust (nt seoses meie uudiskirja tellimusega). 

 

Samuti võime küsida teie nõusolekut teatud isikuandmete töötlemiseks muudel eesmärkidel. Sel juhul esitame teile täieliku teabe isikuandmete kohta, mida soovime töödelda, ja põhjuse, miks me neid vajame, et saaksite nõusoleku andmist hoolikalt kaaluda.  Oma nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta; vaadake allpool punkti ‎7 teie õiguste kohta. Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Eespool punktis „Kogutavad isikuandmed“ viidatud teavet võidakse kasutada meie suhtes kohaldatava juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks asjakohaste äridokumentide säilitamiseks, valitsusasutuste ja riigiasutuste seaduslike taotluste täitmiseks ning kohaldatavate seaduste ja eeskirjade järgimiseks või muul viisil, mida seadus nõuab. 

3. KUIDAS ME TEIE ANDMEID JAGAME 

Eespool kirjeldatud eesmärkide täitmiseks jagame teie isikuandmeid aeg-ajalt teiste ettevõtetega, kes abistavad meid meie teenuste osutamisel. Nendel ettevõtetel on juurdepääs teie isikuandmetele, kuid ainult juhul, kui see on teenuste osutamiseks hädavajalik. Teeme seda rangelt teadmisvajaduse alusel ja tagame, et enne teie isikuandmete jagamist sõlmime nende ettevõtetega vastavad lepingud. Need ettevõtted on järgmised. 

 • Muud Wavini kontserni kuuluvad juriidilised isikud. Jagame teie isikuandmeid vastutavate Wavini kontserni allüksuste vahel sellisel määral, mis on vajalik kontsernisisestel halduseesmärkidel, juhtimiseesmärkidel või muudel äritegevusega seotud eesmärkidel, mida kirjeldatakse käesolevas teatises. Ülevaate asjaomastest Wavini vastutavatest juriidilistest isikutest leiate siit.   
 • Teenusepakkujad ja töötlejad. Kaasame aeg-ajalt sõltumatuid alltöövõtjaid, sealhulgas:  
  • äripartnerid, tarnijad (näiteks IT-teenuste pakkujad) ja alltöövõtjad, kes täidavad nendega sõlmitud lepinguid või osutavad teenuseid meie nimel; 
  • professionaalsed nõustajad (sealhulgas ilma piiranguteta maksu-, juriidilised või muud ettevõtte nõustajad, kes osutavad meile professionaalseid teenuseid); 
  • finantsasutused, peamiselt meie klientidega seotud krediidialaste uurimiste läbiviimiseks; 
  • telemarketingi ja muud reklaamiettevõtted, kes meid abistavad või kes meie nimel turundusega tegelevad; ja/või 
  • analüütika- ja otsingumootoriteenuste pakkujad, kes aitavad meil meie veebisaiti ja teenuseid täiustada ja optimeerida.  

    
 • Oma teenuseid osutades on neil meie nimel võimalik pääseda ligi isikuandmetele, neid vastu võtta, talletada või muul viisil töödelda. Meie lepingud sõltumatute hankijatega ei luba teie isikuandmeid kasutada nende (turunduse) eesmärgil. Kooskõlas kohaldatavate õiguslike nõuetega rakendame äriliselt mõistlikke meetmeid, et nõuda kolmandatelt isikutelt teie isikuandmete piisavat kaitset ja nende töötlemist ainult meie juhiste kohaselt.  

 • Kolmandad isikud juriidilise nõude korral. Samuti avaldame teie isikuandmed, kui avaldamine on nõutav seadusega või seoses uurimise, regulatiivse nõude, kohtumenetluse, kohtumääruse või meie vastu algatatud kohtuprotsessiga, samuti veebisaidi, meie või meie sidusettevõtete õiguste või turvalisuse kaitsmiseks.
 • Kolmandad isikud ettevõtte tehingu korral. Lisaks võidakse avaldada teavet meie klientide kohta, sealhulgas isikuandmeid, seoses mis tahes ühinemise, müügi, Wavini vara võõrandamise, omandamise, pankroti vms sündmusega. 
 • Nõusoleku alusel. Samuti avaldame teie kohta teavet (sh isikuandmeid) kolmandatele isikutele, kui olete selleks nõusoleku andnud või seda taotlenud.  

4. TEIE ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE 

Arvestades kohalikest seadustest tulenevaid nõudeid, võivad punktis ‎3 kirjeldatud isikuandmete vastuvõtjad asuda teie riigis või teistes riikides, mille andmekaitseseadused ei pruugi tagada piisavat kaitsetaset võrreldes teie riigi seadustega. Näiteks ei paku kõik väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvad riigid EMP-ga võrdset kaitset. Wavin rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et andmete edastamisel teie riigist väljapoole oleks tagatud piisav kaitse vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele. Mis puudutab andmete edastamist riikidesse, kus andmekaitse ei ole piisaval tasemel, võib Wavin tugineda edastamisel asjakohastele kaitsemeetmetele, nagu Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud ELi lepingu tüüptingimused või muud heakskiidetud andmeedastus- või sertifitseerimismehhanismid koos vastuvõtja suhtes siduvate ja täitmisele pööratavate kohustustega. Wavin vaatab andmeedastuse igal juhul üle ja hoolitseb selle eest, et võetaks tehnilised ja korralduslikud lisameetmed piisaval tasemel kaitse tagamiseks. Teil on õigus saada koopia kõigist dokumentidest, mis näitavad taotluse esitamisel rakendatud sobivaid kaitsemeetmeid. Kasutage allpool punktis ‎10 esitatud kontaktandmeid. 

5. TURVALISUS 

Wavin võtab mõistlikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete nõuetekohane kaitse, rakendades sobivaid tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke abinõusid, et need oleksid kaitstud volitamata või ebaseadusliku kasutamise, muutmise, volitamata juurdepääsu või avaldamise, juhusliku või ebaseadusliku hävitamise ja kaotsimineku eest.  Rakendame meetmeid, et teie isikuandmetele pääseksid ligi ainult isikud, kellel on vaja neile ligi pääseda käesolevas teatises loetletud eesmärkidel. Lisaks kindlustame lepingutega, et kõik teie isikuandmeid töötlevad kolmandad isikud tagaksid turvalisel viisil teie andmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse. 

6. ANDMETE SÄILITAMINE 

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik, et täita nende kogumise ja kasutamise eesmärki (näiteks seni, kuni meil on vaja pakkuda teile klienditeenindust, vastata päringutele või lahendada tehnilisi probleeme), välja arvatud juhul, kui õiguslike kohustuste (näiteks maksu- vm juriidilised kohustused) täitmiseks või juriidilise nõude kaitsmiseks on vaja pikemat aega. Kui soovite saada lisateavet selle kohta, kui kaua me teie isikuandmeid säilitame, võtke meiega ühendust ja kirjeldage oma soovi. Kontaktandmed on esitatud allpool punktis ‎10. 

7. TEIE ÕIGUSED

 Wavin järgib teie õigust isikuandmete kaitsele kooskõlas kõigi kohalike juriidiliste nõuetega. Iga isik võib küsida teavet Wavini poolt või meie volitatud kolmanda isiku kaudu tema kohta salvestatud või töödeldavate isikuandmete laadi kohta.  Vastavalt teie jurisdiktsioonis kohaldatavas õiguses sätestatud tingimustele on teil õigus pääseda andmetele ligi, õigus andmeid parandada, kustutada ja piirata andmetöötlust, õigus mitte nõustuda profiilianalüüsiga ja õigus andmete teisaldatavusele.  Kuivõrd Wavin lähtub teie isikuandmete töötlemisel oma õigustatud huvidest, on teil õigus nende kasutamist vaidlustada (välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et andmete kasutamiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis on teie huvide, õiguste ja vabaduste suhtes ülimuslikud, või kui me peame töötlema andmeid juriidiliste nõuete koostamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks). Juhul kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, saate nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmete abil, ilma et see mõjutaks nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.  Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või kui arvate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus selle riigi järelevalveasutusele, kus te elate või töötate või kus teie arvates on teie õigusi rikutud. Kui teil on küsimusi või soovite kasutada mõnda oma õigust vastavalt kehtivatele kohalikele isikuandmete kaitse seadustele või esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust ja selgitage oma pöördumise asjaolusid. Kontaktandmed on esitatud allpool punktis ‎10.  Teie taotlusele vastatakse nii kiiresti kui võimalik ja kooskõlas kohaldatava õigusega. Kui taotlus lükatakse tagasi, teatatakse vastuses keeldumise põhjus. 

8. MUUD VEEBISAIDID

Meie veebisaidil võib aeg-ajalt leiduda kolmandate osapoolte veebisaitidele suunavaid ja sealt lähtuvaid linke (nt meie äripartnerid, suhtlusmeediavõrgustikud, haruorganisatsioonid ja sidusettevõtted). Kui siirdute lingi kaudu mõnele neist veebisaitidest, võtke arvesse, et nendel veebisaitidel on eraldi privaatsuspõhimõtted ja et me ei võta nende põhimõtete eest mingit vastutust. Enne isikuandmete edastamist kõnealustele veebisaitidele tutvuge nende eeskirjadega.   

9. KÄESOLEVA TEATISE MUUDATUSED 

Käesolevat teatist võidakse aeg-ajalt muuta. Kui tegemist on põhimõttelise muudatusega teie isikuandmete kasutamise viisis või kui muudatus on muul viisil teie jaoks asjakohane, siis tagame, et teave esitatakse teile eraldi. 

10. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST 

Kui teil on käesoleva teatise või teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või muresid või kui soovite oma õigusi kasutada, saatke meile e-kiri aadressil wb@wavin.com ja selgitage lähemalt oma pöördumise asjaolusid.