Socialt ansvar

Wavin har arbejdet med virksomhedens sociale ansvar siden grundlæggelsen i 1955. I de senere år er området med rette blevet mere formaliseret og lovbundet, men for Wavin er disse principper og forpligtigelser stort set uændret.

Vi definerer CSR som den måde, hvorpå vi integrerer sociale og miljømæssige anliggender i driften af vores virksomhed og i samspil med interessenter på frivillig basis. Vi betragter vore CSR-aktiviteter som Wavins bidrag til en bæredygtig udvikling.

CSR-Politik

– sikkerhed, sundhed, energi, miljø og rummelighed

Wavin Danmark er en del af den Orbia ejede Wavin-koncern, som er den førende leverandør af energi- og miljørigtige plastrørssystemer til afløbs-, vand- og VVS-sektoren i Europa.

Wavins europæiske lederskab, den lokale tilstedeværelse og det store engagement i innovation indenfor området, er til gavn for alle vores kunder.

Wavin er aktionær i genbrugsselskabet WUPPI, er medlem af TEPPFA og er tilsluttet VinylPlus. Vi støtter således den frivillige indsats omkring indsamling og genbrug af plastrørsystemer.

Wavin har arbejdet med virksomhedens sociale ansvar siden grundlæggelsen i 1955. I de senere år er området med rette blevet mere formaliseret og lovbundet.

Wavin efterkommer alle relevante lovgivningsmæssige krav og interne forskrifter følges, også selvom disse evt. overgår de lovgivningsmæssige.

Ved en vedvarende indsats omkring risikoforhold og risikostyring, vil Wavin:

  • gennem WORK SAFE og ISRS (International Safety Rating System) være primus motor hvad gælder skadefrekvens; vi vil ikke udsætte hverken mennesker, processer eller aktiver for nogen form for unødige risici.
  • løbende kontrollere og reducere brand- og eksplosionsfarer
  • gennem EN ISO 45001 sikre medarbejderne, og folk der i øvrigt arbejder for Wavin, et godt arbejdsmiljø og god sundhed gennem en systematisk indsats på områder som støjdæmpning, ventilation, ryddeligt arbejdsområde, ergonomiske arbejdspladser, varierende og veltilrettelagte arbejdsoperationer samt en personalepolitik, som bl.a. opfordrer til en sund livsstil.
  • via Wavins personalepolitik bane vejen for rummelighed. Vi vil arbejde for at fastholde egne medarbejdere og rekruttere nye medarbejdere, som er truet af udstødning fra arbejdsmarkedet
  • gennem EN ISO 50001 og EN ISO 14001 sikre løbende forbedring af energipræstationen og miljøpåvirkningerne
  • vælge den bedste tilgængelige teknik, for at vores processer og produktion ikke påfører det ydre miljø unødvendige belastninger.
  • udvikle nye produkter og processer med fokus på bæredygtighed.
  • vejlede kunder om energi- og miljømæssige aspekter ved anvendelsen af produkterne.
  • sikre og beskytte aktiver og elektroniske data ved at anvende den bedst tilgængelige teknologi

De risici, der kan være forbundet med Wavins aktiviteter, identificeres og kontrolleres systematisk, og for at sikre en løbende forbedring af vores resultater på området, udarbejder vi hvert år aktivitetsplaner med tilhørende budgetter.

Hammel, januar 2020

Redegørelser for samfundsansvar (CSR)