Wavin Privacyverklaring

“Wij beschermen uw gegevens, bieden volledige transparantie met betrekking tot uw gegevens en geven u volledige controle over de gegevens die u verstrekt”

Datum inwerkingtreding: 21 december 2021

Dit is de Privacyverklaring van Wavin Belgium NV (Gentse Baan 62, 9100 Sint Niklaas, België ) en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: "Wavin", "wij", "onze" of "ons" genoemd).Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft de basis waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u onze producten of diensten koopt, ons bedrijfsterrein bezoekt, onze applicaties (zoals de Loyalty App en Sentio App) gebruikt, met ons communiceert of anderszins gebruik maakt van onze diensten (zoals webinars, training, beurzen etc.) ("Diensten") of een leverancier van Wavin bent.De Wavin-entiteit die verantwoordelijk is en optreedt als "verwerkingsverantwoordelijke" (databeheerder) voor de verzamelde Persoonsgegevens in het licht van het verlenen van de Diensten, is de Wavin-entiteit met wie u een contract hebt afgesloten, wiens terreinen of website(s) u bezocht of met wie u op enige andere wijze contact hebt gehad. 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Ten behoeve van deze Verklaring betekent "Persoonsgegevens" alle informatie waarmee wij u als individu kunnen identificeren. De Persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten, omvatten het volgende: • Uw persoonlijke informatie, inclusief contactgegevens. Dit omvat uw voor- en achternaam, aanspreektitel, geslacht, functie, functienaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en "myWavin"-accountgegevens, waaronder gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.


 • Uw contract/financiële gegevens. Het contract en de financiële informatie die aan ons is verstrekt en die aan u als klantvertegenwoordiger kan worden gekoppeld, zoals contractgegevens, betaalmethode, gedane of verschuldigde betalingen (waaronder factuurgegevens), gegevens van bevoegde personen op de rekeningen, betalingstransactiereferentie, transactiegegevens met inbegrip van transactiegeschiedenis, uw toestemming van de onderneming die u vertegenwoordigt en, indien van toepassing, uw identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs).


 • Opname van videobeelden. Wanneer u gebouwen of terreinen betreedt, worden beelden van u opgenomen met onze videobewakingssystemen (CCTV). Er kunnen ook videobeelden van u worden opgenomen tijdens evenementen of beurzen die we organiseren en tijdens welke we videobeelden maken.
 • Logboek van bezoekers op onze terreinen. Dit omvat voor- en achternaam, tijdstip van aankomst en vertrek en, indien van toepassing, kentekenplaatnummer van het voertuig. 
 • Uw gebruik van onze Diensten. Wij verzamelen informatie over uw gebruik van onze Diensten, zoals welke aankopen u namens uw bedrijf doet, het bedrag en de datum van uw aankoop, het product of de dienst die u koopt, locatie van aankoop, productgebruik, functionele classificatie enz.


 • Uw foto. Op verzoek verzamelen wij uw foto om u als klantvertegenwoordiger te kunnen identificeren.
 • Automatisch verzamelde gegevens. Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of toestel, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de Website te volgen en om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze Website. Dergelijke informatie omvat een ID dat overeenkomt met uw toestel, uw IP-adres, informatie over het toestel dat u gebruikt (b.v. besturingssysteem, model, taalinstelling), duur, frequentie, gebruikstijd, doorklikinformatie (de manier waarop u onze Website doorbladert en gebruikt) en/of regio. Lees onze Cookieverklaring als u meer wilt weten over de cookies die we op onze website plaatsen en om uw cookievoorkeuren te beheren.
 • Uw communicatiegegevens. Uw verzoeken, eventuele klachten en eventuele andere (engagement) gegevens die wij ontvangen als u via e-mail, telefoon, online of via sociale media met ons communiceert.


 • Alle overige Persoonsgegevens. Dit omvat alle Persoonsgegevens die u tijdens uw contractuele relatie met ons aan ons bekendmaakt, hetzij vrijwillig hetzij op verzoek.


2. WAT WE MET UW PERSOONSGEGEVENS DOEN

Wavin verzamelt en gebruikt uw Persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden en rechtsgronden.


Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om de overeenkomst die wij namens uw bedrijf met u hebben gesloten of zullen sluiten uit te voeren en u de door u gevraagde informatie en Diensten te verstrekken. Zo moeten we uw Persoonsgegevens verwerken om producten en facturen te leveren, in contact te blijven met u, verzoeken te beheren en te behandelen, uw "myWavin" account te beheren, (technische) ondersteuning of klantenservice te bieden, webinars, training of beurzen te faciliteren, essentiële informatie te verstrekken over de Diensten, enz.


Voor onze legitieme commerciële belangen: Hieronder valt onder meer het volgende:


 • om (gepersonaliseerde) marketing (zoals nieuwsbrieven via e-mail) naar onze bestaande klanten te sturen met het oog op het adverteren van onze producten en diensten of anderszins in contact te treden met onze klanten voor marketing- of commerciële doeleinden (bijv. via e-mail, telefoon of post), vooropgesteld dat u er niet voor gekozen hebt om deze informatie te ontvangen.


 • om ons intern klantendatabasesysteem (CRM) te beheren, teneinde onze financiën en Diensten bij te houden.


 • om onze Diensten te personaliseren, zoals online bestellen, berekentools, BIM-inhoud, e-learning, technische tekeningen en/of prijslijsten.


 • om u beter te begrijpen als klant (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat te beoordelen wat u zou kunnen interesseren, om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de reclame die we u en anderen bezorgen en om relevante en gerichte reclame te leveren (zowel op onze eigen Website als op andere websites (waaronder sociale media)).


 • om onze bedrijfsactiviteiten en Diensten uit te oefenen en uit te breiden.


 • om feedback over onze producten en diensten te verkrijgen en de kwaliteit van onze Diensten te ontwikkelen en te verbeteren (bijv. door het uitvoeren van klantentevredenheidsenquêtes).


 • om beleidsregels en procedures van de onderneming uit te voeren, zoals voor opleidings- en leerdoeleinden.


 • om de integriteit, beveiliging en veiligheid van onze systemen, gebouwen en terreinen te waarborgen en te beschermen. Dit omvat onder meer het voorkomen van toegang van onbevoegden tot onze gebouwen en het beschermen van onze faciliteiten.


 • om ons in staat te stellen bedrijfstransacties te verrichten, zoals fusies, verkopen, reorganisaties, overdracht van onze activa of activiteiten of overnames.


 • andere legitieme zakelijke doeleinden die door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.


voor zover wij vertrouwen op onze gerechtvaardigde belangen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht bezwaar te maken tegen dit gebruik, en moeten wij deze verwerking staken, tenzij we ofwel dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen voor het gebruik dat zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor de instelling of uitoefening van rechtsvorderingen of om ons daartegen te verdedigen.Gebruik van informatie op basis van uw toestemming: Wij kunnen uw Persoonsgegevens waarnaar hierboven wordt verwezen in de paragraaf 'Persoonsgegevens die wij verzamelen' gebruiken om u marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten of service updates) via e-mail, andere elektronische middelen of telefoon te sturen, met inachtneming van uw toestemming (bijv. in het licht van de inschrijving op onze nieuwsbrief).Wij kunnen ook uw toestemming vragen om bepaalde Persoonsgegevens te verwerken voor andere specifieke doeleinden. Als wij dat doen, zullen wij u volledig informeren over de Persoonsgegevens die wij willen verwerken en de reden waarom we deze nodig hebben, zodat u zorgvuldig kunt overwegen of u uw toestemming wilt geven.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zie het Deel 7 hieronder met betrekking tot uw rechten.Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle informatie waarnaar hierboven wordt verwezen in de paragraaf 'Persoonsgegevens die wij verzamelen' kan worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, zoals het bijhouden van een passende bedrijfsadministratie, het voldoen aan rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties en -instellingen en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of zoals anderszins wettelijk vereist.3. HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken, delen wij uw Persoonsgegevens van tijd tot tijd met andere bedrijven die ons helpen bij het leveren van onze Diensten. Deze bedrijven hebben toegang tot uw Persoonsgegevens, maar alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is om hun diensten uit te voeren. We doen dit op een strikte "need-to-know" basis en we zorgen ervoor dat we voordat we uw Persoonsgegevens delen, contractuele overeenkomsten aangaan met deze bedrijven. Deze vennootschappen zijn:

 

 • Andere entiteiten binnen de Wavin Groep. Wij zullen uw Persoonsgegevens intern delen tussen de verantwoordelijke Wavin-entiteiten voor zover dit vereist is voor interne administratieve doeleinden, beheerdoeleinden of andere zakelijke doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring.  


 • Dienstverleners en Verwerkers. Wij schakelen van tijd tot tijd derde leveranciers in, waaronder:  • Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat wij met hen aangaan of om namens ons diensten te verlenen;
  • Professionele adviseurs (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, fiscale, juridische of andere bedrijfsadviseurs die professionele diensten aan ons verlenen);
  • Financiële instellingen, voornamelijk voor het uitvoeren van kredietgerelateerde onderzoeken met betrekking tot onze klanten;
  • Telemarketingbedrijven en andere reclamebedrijven die ons ondersteunen of namens ons marketingactiviteiten verrichten; en/of
  • Verleners van analytische en zoekmachinediensten die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze Website en Diensten.


  Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons Persoonsgegevens raadplegen, ontvangen, onderhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze externe leveranciers staan geen gebruik van uw Persoonsgegevens toe voor hun eigen (marketing)doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten nemen wij commercieel redelijke maatregelen om van derden te verlangen dat zij uw Persoonsgegevens adequaat beveiligen en alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies. • Derden in geval van een wettelijk vereiste. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens ook indien openbaarmaking vereist is op grond van de wet of in het kader van een onderzoek, voorschrift, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces dat aan ons is betekend, of om de rechten of veiligheid van de Website, ons of onze gelieerde ondernemingen te beschermen.


 • Derden in geval van een bedrijfstransactie. Daarnaast kan informatie over onze klanten, waaronder Persoonsgegevens, worden verstrekt in het kader van een fusie, verkoop, overdracht van activa van Wavin, overname, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.


 • Met toestemming. Wij verstrekken ook informatie over u, met inbegrip van Persoonsgegevens aan een andere derde, indien u toestemming hebt gegeven of gevraagd heeft dat wij dit doen.


4. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Onder voorbehoud van naleving van de lokale wettelijke voorschriften kunnen de ontvangers van Persoonsgegevens zoals beschreven in Deel 3 zich binnen of buiten uw eigen land bevinden, in landen waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk geen adequaat beschermingsniveau biedt ten opzichte van de wetgeving in uw land. Zo bieden niet alle landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") hetzelfde beschermingsniveau als in de EER.


Wavin zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de doorgifte uit uw land adequaat wordt beschermd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot doorgiften naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden, kan Wavin de doorgifte baseren op passende waarborgen, zoals de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie of andere goedgekeurde mechanismen voor gegevensoverdracht of certificering, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger. In elk geval zal Wavin de overdracht evalueren en ervoor zorgen dat eventuele aanvullende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat een passend beschermingsniveau wordt geboden. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van alle documentatie waaruit de passende waarborgen blijken die zijn genomen door het indienen van een verzoek aan de hand van de contactgegevens in Deel 10 hieronder.


5. BEVEILIGING

Wavin zal redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens naar behoren worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat zij worden beschermd tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging en verlies.


Wij nemen maatregelen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot degenen die toegang moeten hebben tot deze Persoonsgegevens voor een van de in deze Verklaring genoemde doeleinden. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat elke derde die uw Persoonsgegevens verwerkt op een veilige manier voorziet in de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.


6. BEWARING VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice te verlenen, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere termijn nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals fiscale of wettelijke verplichtingen) of om ons tegen een rechtsvordering te verdedigen. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de duur van de opslag van uw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die zijn opgenomen in Deel 10 hieronder en verduidelijk uw verzoek.


7. UW RECHTEN

Wavin zal uw privacyrechten naleven overeenkomstig alle lokale wettelijke vereisten. Iedere persoon kan vragen naar de aard van de Persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen of verwerkt door Wavin of via een door ons gemachtigde derde.


Krachtens de voorwaarden die staan uiteengezet in de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied, hebt u het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op bezwaar tegen profilering en recht op overdraagbaarheid van gegevens.


Voor zover Wavin zich beroept op haar gerechtvaardigde belangen om uw Persoonsgegevens te verwerken, hebt u voorts het recht bezwaar te maken tegen dit gebruik (tenzij Wavin ofwel dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor het gebruik dat zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor de instelling of uitoefening van een rechtsvordering of ons daartegen moeten verdedigen).


In het geval dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen met behulp van onderstaande contactgegevens, zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan te beïnvloeden.


Ten slotte, als u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken of als u van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont of werkt of waar u meent dat uw rechten zijn geschonden.


Als u vragen heeft of als u een van uw rechten wilt uitoefenen op grond van de toepasselijke lokale privacywetgeving of bezwaren wenst in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die zijn opgenomen in Deel 10 hieronder en verduidelijk uw verzoek.


Wij zullen zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met het toepasselijke recht op uw verzoek reageren. Indien een verzoek wordt afgewezen, wordt de reden voor de afwijzing binnen die reactie kenbaar gemaakt.


8. OVERIGE WEBSITES

Onze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden, zoals onze zakenpartners, sociale medianetwerken, brancheorganisaties en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, gelieve er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Raadpleeg dit beleid voordat u Persoonsgegevens op deze websites verzendt.


9. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden herzien. Indien er sprake is van een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw Persoonsgegevens of indien de wijziging op een andere voor u relevante wijze van belang is, zullen wij ervoor zorgen dat de informatie apart aan u wordt verstrekt.


10.  CONTACTEER ONS

Als u vragen of zorgen heeft over deze Verklaring of de verwerking van uw Persoonsgegevens in het algemeen, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar info.be@wavin.com met vermelding van de aard van uw vraag.

 

Wavin Belgium NV

Gentse Baan 62

9100 Sint Niklaas, België

BE0405.062.397

Telefoon : 037 603610

E-mail : info.be@wavin.com