Hulevesien hallinta

Hule-, sade- ja tul­va­ve­sien hal­lin­taan tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta il­mas­ton ja ih­mi­sen eli­nym­pä­ris­tön muut­tues­sa. Tu­le­vai­suu­des­sa pitää va­rau­tua kas­va­viin hule- ja sa­de­ve­si­mää­riin. On­gel­ma ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti kau­pun­ki­mai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä, jois­sa pääl­lys­tet­ty­jen pin­to­jen osuus li­sään­tyy jat­ku­vas­ti. Hu­le­ve­sien hal­lin­ta pääl­lys­te­tyil­lä pin­noil­la on nii­den eli­niän kan­nal­ta ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää. Li­sään­ty­vät sa­de­mää­rät ja tul­va­ris­kit tuo­vat myös omat haas­teen­sa sade- ja tul­va­ve­sien hal­lin­taan. Pe­rin­tei­sen sa­de­ve­si­vie­mä­röin­nin rin­nal­le tar­vi­taan uusia rat­kai­su­ja, joil­la hu­le­ve­sien, sa­de­ve­sien ja tul­va­ve­sien hal­lin­ta sekä op­ti­maa­li­nen kä­sit­te­ly var­mis­te­taan luon­non ve­si­ta­sa­pai­noa vaa­ran­ta­mat­ta.

Tu­tus­tu alta Wa­vi­nin laa­duk­kai­siin sade- ja hu­le­ve­sien hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä rat­kai­sui­hin!

Jos ha­luat li­sä­tie­to­ja Wa­vi­nin tar­joa­mis­ta sade- ja hu­le­ve­sien hal­lin­ta­jär­jes­tel­mis­tä, voit ottaa mei­hin suo­raan yh­teyt­tä nu­me­roon 020 1285 200 tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen myyn­ti@​wavin.​com.Tar­joam­me asian­tun­te­vat rat­kai­sut hule- ja sa­de­ve­sien hal­lin­taan kuten ke­rää­mi­seen ja kä­sit­te­lyyn, vir­tauk­sien sää­tä­mi­seen ja sa­de­ve­sien joh­ta­mi­seen.

Esikäsittely

Toimiva hule-, ja sadevesien kerääminen sekä käsittely edellyttää käyttövarmoja sadevesijärjestelmiä, joissa ei ole tulvimis- ja tukkeutumisriskiä. Hyvin rakennetulla sadevesijärjestelmällä estetään tulvavesien muodostuminen. Wavinin hule- ja sadevesiratkaisujen käyttökohteita ovat niin kiinteistöt, pysäköintitilat kuin kulkuväylätkin.

Lue lisää

Virtauksen säätäminen

Virtauksensäätökaivojen avulla sade- ja hulevesien virtaamaa pystytään hallitsemaan niin kiinteistöissä, pysäköintitiloissa kuin kulkuväylilläkin. Virtauksensäätäminen on osa järkevää verkostosuunnittelua.

Lue lisää

Johtaminen

Sadevesien johtamista tehdään sadevesijärjestelmien avulla. Oikein toteutettu ja mitoitettu sadevesijärjestelmä toimii hyvin sademäärästä riippumatta ja ehkäisee tulvavesien muodostumista. Wavinin putkista, yhteistä ja kaivoista on mahdollista rakentaa juuri oikeanlainen, luotettava sadevesien johtamiskokonaisuus jokaiseen tarpeeseen. 

Lue lisää

Puhdistaminen

Sadevesien epäpuhtaudet on poistettava tehokkaasti ympäristön suojelemiseksi. Raskasmetallit, öljy, roskat ja kiintoaineet eivät saa kulkeutua sadeveden mukana ympäristöön. Wavinilla on kattava valikoima erilaisia ratkaisuja sade- ja hulevesien tehokkaaseen puhdistamiseen.

Lue lisää

Viivästys ja imeytys

Veden viivästyttäminen on keskeinen osa hulevesien hallintaa. Siihen käyvät erilaiset vettä varastoivat rakenteet, kuten hulevesikasetit, joista vesi johdetaan vähitellen eteenpäin tai imeytetään luontoon.

Lue lisää