Tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet - Wavin

Tällä sivulla kuvataan verkkosivuston www.wavin.fi (jäljempänä ”sivusto”) tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet. Ne koskevat kaikkia Wavin B.V.:n ja Wavin-Labko Oy:n, Visiokatu 1, 33720 Tampere, (jäljempänä ”me”) verkkosivustolla vierailevien henkilöiden tietoja (jäljempänä ”sinä” ja ”tietosi”), joita käsittelemme sivuston ja verkkopalvelujemme kautta. 

Näissä periaatteissa kuvataan, miten käytämme sivuston ja verkkopalvelujen kautta keräämiämme tietoja ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen.
Tämä asiakirja sisältää seuraavat:

1. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen
2. Henkilötietojen luovuttaminen
3. Tietojesi turvaaminen
4. Tietojen poistamisen ajankohdat (säilytysajat)
5. Sinun oikeutesi 
6. Muokkaaminen
7. Ota yhteyttä

1. Hen­ki­lö­tie­to­jen ke­rää­mi­nen ja käyt­tä­mi­nen 

Hen­ki­lö­tie­dot ovat mitä ta­han­sa tie­to­ja, jotka yk­si­löi­vät luon­nol­li­sen hen­ki­lön suo­raan tai epä­suo­ras­ti. Näi­hin tie­toi­hin voi­vat lu­keu­tua nimi- ja osoi­te­tie­dot sekä tie­to­ko­nee­si IP-osoi­te. Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si alla mää­ri­tet­ty­jä tar­koi­tuk­sia var­ten. Yk­si­tyis­koh­tai­sem­paa tie­toa eväs­tei­den avul­la ke­rä­tyis­tä tie­dois­ta löy­tyy koh­das­ta H. 

A. WAVIN-KÄYT­TÄ­JÄ­TI­LI
Jotta voit kir­jau­tua omaan Wavin-käyt­tä­jä­ti­lii­si ja pääs­tä kä­sik­si per­so­noi­tui­hin pal­ve­lui­hin (esim. va­li­koi­miin, verk­ko­ti­lauk­siin, las­ken­ta­työ­ka­lui­hin, BIM-si­säl­töön, e-op­pi­mis­ma­te­ri­aa­lei­hin, tek­ni­siin pii­rus­tuk­siin ja/tai hin­nas­toi­hin) Wavin tal­len­taa käyt­tä­jä­ni­me­si (säh­kö­pos­tio­soi­te), sa­la­sa­na­si, am­mat­ti­ni­mik­kee­si, etu­ni­me­si, su­ku­ni­me­si ja yri­tyk­se­si nimen. Jois­sain ta­pauk­sis­sa myös IP-osoit­tee­si ja si­jain­ti­si tal­len­ne­taan. 

B. YH­TEY­DEN­OT­TO­LO­MAK­KEET
Voi­dak­sem­me vas­ta­ta yh­tey­den­ot­to­lo­mak­kei­den kaut­ta lä­he­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin tai kom­ment­tei­hin, saa­tam­me pyy­tää sinua il­moit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­si sekä ha­lu­tes­sa­si ni­me­si ja yri­tyk­se­si nimen. 

C. UU­TIS­KIR­JE 
Saa­dak­se­si Wavin-uu­tis­kir­jeen sinun on il­moi­tet­ta­va meil­le säh­kö­pos­tio­soit­tee­si ja ha­lu­tes­sa­si ni­me­si, ni­mi­kir­jai­me­si, am­mat­ti­ni­mik­kee­si ja li­sä­tie­to­ja, kuten yri­tyk­se­si nimen ja toi­min­nal­li­sia luo­ki­tuk­sia si­säl­lön koh­den­ta­mi­sek­si. 

D. VERK­KO­KAM­PAN­JAT
Wavin jär­jes­tää usein eri­lai­sia verk­ko­kam­pan­joi­ta mo­ti­voi­dak­seen ny­kyi­siä ja tu­le­via asiak­kai­taan sekä pi­tääk­seen hei­hin yh­teyt­tä. Uu­tis­kir­jeen ti­laus­tie­to­jen li­säk­si voim­me pyy­tää esi­mer­kik­si osoit­tei­ta, pu­he­lin­nu­me­roi­ta ja tuot­tei­den käyt­tö­tie­to­ja tar­jo­tak­sem­me si­vus­ton kä­vi­jöil­le ja käyt­tä­jil­le asian­mu­kais­ta si­säl­töä ja vies­te­jä hin­ta­ver­tai­lua ja muita tar­koi­tuk­sia var­ten.
 
E. SÄH­KÖ­POS­TI­MARK­KI­NOIN­TI
Voim­me tal­tioi­da säh­kö­pos­tio­soit­tee­si ja va­lin­nai­ses­ti ni­me­si, ni­mi­kir­jai­me­si, am­mat­ti­ni­mik­kee­si ja li­sä­tie­to­ja, kuten yri­tyk­se­si nimen tai toi­min­nal­li­sen luo­ki­tuk­sen, lä­het­tääk­sem­me si­nul­le mark­ki­noin­tiin liit­ty­viä säh­kö­pos­ti­vies­te­jä. Mi­kä­li et enää halua vas­taa­not­taa mark­ki­noin­ti­vies­te­jä, pe­ruu­ta ti­lauk­se­si nap­saut­ta­mal­la mark­ki­noin­ti­vies­teis­säm­me ole­vaa link­kiä (un­subsc­ri­be) tai ota mei­hin yh­teyt­tä alla ole­vien yh­teys­tie­to­jen avul­la. 

F. SO­SI­AA­LI­NEN MEDIA
Tuom­me si­säl­töä asiak­kai­dem­me saa­ta­vil­le myös so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa, jotta he pys­ty­vät pi­tä­mään yh­teyt­tä Wa­vi­niin suo­si­mis­saan ym­pä­ris­töis­sä. Voim­me tal­len­taa yh­teys­ta­pah­tu­mia ja toi­mia, kuten vas­tauk­sia si­säl­tööm­me tai so­si­aa­li­seen me­di­aan tai vies­ti­pal­ve­lui­hin lä­he­tet­ty­jä vies­te­jä. Saa­tam­me myös yh­dis­tää tie­to­ja ak­tii­vi­suu­des­ta­si so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa si­vus­ton käyt­tö­tie­toi­hin per­so­noi­dak­sem­me si­vus­ton käyt­tö­ko­ke­mus­ta tar­pei­ta­si vas­taa­vak­si.
 
G. VERK­KO­KY­SE­LYT
Voim­me käyt­tää verk­ko­ky­se­lyi­tä ke­rä­täk­sem­me pa­lau­tet­ta tuot­teis­tam­me ja pal­ve­luis­tam­me. Ky­se­ly­jen yh­tey­des­sä voim­me tal­len­taa ni­me­si, säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, IP-osoit­tee­si.

H. EVÄS­TEET
Wavin käyt­tää eväs­te­tek­no­lo­gi­aa ja vas­taa­via tek­no­lo­gioi­ta ke­rä­täk­seen li­sä­tie­to­ja si­vus­ton käy­tös­tä sekä pa­ran­taak­seen pal­ve­lu­tar­jon­taan­sa.

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni ja yksinkertainen tiedosto, joka tallennetaan laitteellesi esim. verkkosivuston perustoimintojen tarjoamiseksi. Sen avulla tallennetaan asetuksesi ja mieltymyksesi sekä kerätään tilastotietoja. Käytössä on erilaisia ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan poikkeavia evästeitä, joitka voivat säilyä käyttäjän laitteella eri tavoin: istuntoevästeet poistetaan jokaisen selausistunnon jälkeen, kun taas pysyvät evästeet voidaan tallentaa laitteelle tiettyyn, omistajan määrittämään päivään saakka. Evästeiden ohella hyödynnämme myös muita digitaalisia keinoja tietojen tallentamiseen ja niiden lukemiseen päätelaitteilta. Käsittelemme kyseisiä menetelmiä samalla tavoin kuin evästeitä, ja jos viittaamme näissä tietosuojaperiaatteissa evästeisiin, viittaamme samalla myös näihin menetelmiin.

Mitä eroa on ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeillä?

Me teemme eron ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeiden välillä. Termi ”osapuoli” viittaa tässä yhteydessä evästeessä määritettyyn verkkotunnukseen eli evästeet asettavaan verkkosivustoon. Ensimmäisen osapuolen evästeitä hallinnoi Wavin itse tai niitä käytetään sen puolesta, ja ne viittaavat Wavinin verkkotunnukseen. Kolmannen osapuolen evästeet ovat kolmansien osapuolien asettamia, ja ne viittaavat kyseisten kolmansien osapuolien verkkotunnuksiin. Esimerkiksi: Jos sijoitamme sivustollemme YouTube-videon, laitteellesi tallennetaan myös YouTube-verkkotunnuksen evästeitä.

Mitä evästeitä Wavin tarkalleen ottaen käyttää?

Käytämme sivustollamme seuraavanlaisia evästeitä, ja tarjoamme myös selvityksen niiden käyttötarkoituksista. Evästeiden tarkat yksilöintitiedot, profilointitarpeet, asetukset ja tallennusajat löytyvät täältä. Voit muuttaa asetuksiasi tämän linkin kautta.

Evästetyyppien selvitykset

Evästetyyppi Ensimmäinen/kolmas osapuoli Selvitys
Toiminnalliset evästeet Ensimmäisen osapuolen evästeet Toiminnallisten evästeiden avulla Wavin helpottaa yhteydenottolomakkeiden lähettämistä sekä kirjautumistasi mahdollisille käyttäjätileillesi.
Wavin voi myös tallentaa laitteellesi evästeitä sivuston muutosten ja parannusten testaamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.
Analyyttiset evästeet Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet Analyyttisten evästeiden avulla pystymme tunnistamaan ja laskemaan sivuston kävijämääriä, seuraamaan kävijöiden käyttäytymistä ja tallentamaan tietoja luetusta sisällöstä. Näin näemme, miten usein tietyillä sivuilla vieraillaan, ja pystymme määrittämään sivustomme ja/tai palvelujemme suosituimmat osa-alueet. Tämä auttaa meitä kehittämään sivustoa ja sinulle tarjottuja palveluja.
Evästeiden personointi Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet Muutamat kolmannen osapuolen evästeet voivat tallentaa laitteelle evästeitä, joilla seurataan yksilöllistä käyttäytymistä Wavinin sivustolla. Tarkoituksena on luoda ja tarjota entistäkin parempaa ja personoidumpaa tai asianmukaisesti segmentoitua sisältöä. Lisätietoja sovelletusta logiikasta sekä kuvatun käsittelyn merkityksestä ja arvioiduista vaikutuksista löytyy täältä

 

Huo­maa, että pai­kal­li­nen lain­sää­dän­tö voi vel­voit­taa Wa­vi­nin pyy­tä­mään suos­tu­muk­se­si tiet­ty­jen eväs­te­tek­no­lo­gioi­den käyt­töön. Näis­sä ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me suos­tu­muk­se­si eväs­tei­den tal­len­ta­mi­seen saa­pues­sa­si si­vus­tol­le. Mi­kä­li et suos­tu eväs­teen tal­len­ta­mi­seen, tie­dos­toa ei siir­re­tä lait­teel­le­si. Täl­löin emme kui­ten­kaan pysty per­so­noi­maan si­vus­ton si­säl­töä tar­pei­ta­si vas­taa­vak­si. Mi­kä­li olet an­ta­nut suos­tu­muk­se­si eväs­tei­den käyt­töön, voit pe­ruut­taa suos­tu­muk­sen mil­loin ta­han­sa. 

Jos estät toi­min­nal­lis­ten tai ana­lyyt­tis­ten eväs­tei­den käy­tön, Wavin ei saa tie­to­ja si­vus­ton toi­min­nas­ta ja si­säl­lön laa­dus­ta eikä näin ollen pysty pa­ran­ta­maan si­vus­ton käyt­tö­ko­ke­mus­ta. 

Li­sä­tie­to­ja suos­tu­muk­sen pe­ruut­ta­mi­ses­ta tai muut­ta­mi­ses­ta sekä eväs­tei­den ak­ti­voin­nis­ta, deak­ti­voin­nis­ta ja pois­ta­mi­ses­ta löy­tyy verk­ko­se­lai­me­si oh­je­toi­min­non kaut­ta avat­ta­vis­ta oh­jeis­ta. Lin­kit eri se­lai­mien eväs­tea­se­tus­ten muut­ta­mi­seen löy­ty­vät tääl­tä. Huo­maa, että jos mää­ri­tät se­lai­me­si pois­ta­maan eväs­teet käy­tös­tä, si­vus­to ei vält­tä­mät­tä toimi oi­kein ja osa sen pal­ve­luis­ta ja toi­min­nal­li­suuk­sis­ta ei vält­tä­mät­tä ole käy­tet­tä­vis­sä tai toimi asian­mu­kai­ses­ti. Voit näin ollen jou­tua muok­kaa­maan tai mää­rit­tä­mään käsin tiet­ty­jä ase­tuk­sia joka si­vus­to­käyn­nin yh­tey­des­sä. 

Oi­keus­pe­rus­teem­me yllä ku­va­tul­le hen­ki­lö­tie­to­jen ke­räyk­sel­le ja käy­töl­le riip­puu ky­sees­sä ole­vis­ta hen­ki­lö­tie­dois­ta ja asiayh­tey­des­tä, jossa niitä ke­rä­tään.

Yleen­sä ke­rääm­me hen­ki­lö­tie­to­ja vain, jos olet an­ta­nut sii­hen suos­tu­muk­se­si, tar­vit­sem­me tie­to­ja kans­sa­si teh­dyn so­pi­muk­sen to­teut­ta­mi­seen tai kä­sit­te­lys­tä on meil­le oi­keu­tet­tua etua, jonka ta­voit­te­lua tie­to­suo­jaan liit­ty­vien etu­je­si tai pe­rus­oi­keuk­sie­si ja -va­pauk­sie­si tur­vaa­mi­nen ei estä. Oi­keu­tet­tu etu kat­taa ta­voit­teem­me mark­ki­noi­da, myydä ja ke­hit­tää tuot­tei­tam­me ja pal­ve­lu­jam­me.

Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää tai ha­luat li­sä­tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­je­si ke­räyk­sen ja käy­tön oi­keus­pe­rus­tees­ta, ota mei­hin yh­teyt­tä alla ole­vien yh­teys­tie­to­jen avul­la.

2. Hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen

Voim­me luo­vut­taa tie­to­ja­si sa­maan kon­ser­niin kuu­lu­vil­le toi­mi­joil­le Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een (ETA) sisä- tai ul­ko­puo­lel­la.

Voim­me luo­vut­taa tie­to­ja­si kol­man­sil­le os­a­puo­lil­le, jotka tar­joa­vat meil­le tie­to­kan­ta-, pal­ve­lin-, huol­to-, turva- ja mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­ja tai muita vas­taa­via pal­ve­lu­ja (jäl­jem­pä­nä ”tie­to­jen­kä­sit­te­li­jät”). Vel­voi­tam­me tie­to­ja­si kä­sit­te­le­vät kol­man­net os­a­puo­let pi­tä­mään tie­dot sa­las­sa ja kä­sit­te­le­mään niitä ai­noas­taan mei­dän mää­rit­tä­miim­me käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Osa näis­tä kol­man­sis­ta os­a­puo­lis­ta toi­mii ETA:n ul­ko­puo­lel­la. 

Käy­tös­säm­me ovat asian­mu­kai­set tur­va­jär­jes­te­lyt, joil­la var­mis­te­taan hen­ki­lö­tie­to­je­si suo­jaus näi­den tie­to­suo­jaa ja eväs­tei­tä kos­ke­vien pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti. Osana näitä jär­jes­te­ly­jä to­teu­tam­me Eu­roo­pan ko­mis­sion asian­mu­kai­sia mal­li­so­pi­mus­lausek­kei­ta tie­to­jen siir­ros­sa kon­ser­nin yh­tiöi­den ja tie­to­jen kä­sit­te­li­jöi­den vä­lil­lä sil­loin, kun hen­ki­lö­tie­to­jen siir­to on suo­jat­ta­va ETA:n si­säl­tä käsin EU:n tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti. Mi­kä­li ha­luat li­sä­tie­to­ja ky­sees­sä ole­vis­ta tie­don­siir­to­so­pi­muk­sis­ta, voit ottaa mei­hin yh­teyt­tä käyt­tä­mäl­lä näi­den tie­to­suo­jaa ja eväs­tei­tä kos­ke­vien pe­ri­aat­tei­den lo­pus­ta löy­ty­viä yh­teys­tie­to­ja. 

Voim­me li­säk­si luo­vut­taa tie­to­ja­si eteen­päin lain mie­les­täm­me niin vaa­ties­sa tai vas­tauk­se­na lain­mu­kai­seen vaa­ti­muk­seen.

3. Tie­to­je­si tur­vaa­mi­nen

To­teu­tam­me asian­mu­kai­sia tek­ni­siä ja or­ga­ni­sa­to­ri­sia toi­men­pi­tei­tä suo­ja­tak­sem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si ta­ha­ton­ta ja lai­ton­ta tu­hou­tu­mis­ta tai hä­viä­mis­tä, muok­kaus­ta, lu­va­ton­ta luo­vu­tus­ta tai käyt­töä ja muuta lai­ton­ta kä­sit­te­lyä vas­taan. Vaa­dim­me myös tie­to­jen­kä­sit­te­li­jöi­täm­me to­teut­ta­maan mai­nit­tu­ja tek­ni­siä ja or­ga­ni­sa­to­ri­sia toi­men­pi­tei­tä.

4. Tietojen poistamisen ajankohdat (säilytysajat)

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin käyttötarkoituksiin, joihin ne on kerätty, ellei laissa muuta määrätä. Jos esimerkiksi poistat käyttäjätilisi tai estät yhteydenotot ja viestit, me poistamme asianmukaiset tiedot, ellei niitä tarvita muuhun näiden periaatteiden mukaiseen tarkoitukseen tai ellei laki velvoita meitä säilyttämään tiedot.

Lisätietoja tiettyjen evästeiden säilytysajoista saat evästeluettelosta kohdasta 1(H). 

5. Oikeutesi

Voit ottaa meihin yhteyttä näiden tietosuojaa ja evästeitä koskevien periaatteiden lopusta löytyvien yhteystietojen avulla, mikäli haluat
- tietää, käsittelemmekö ja käytämmekö henkilötietojasi,
- korjata tietojasi,
- pyytää meitä poistamaan tietosi,
- pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käyttöä, 
- kieltää tietojesi käytön ja/tai
- tietosi lähetettävän toiselle organisaatiolle.

Voimme pyytää sinua antamaan lisätietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi. Lähetämme lisätietoja toteutetuista toimenpiteistä ilman kohtuuttomia viivytyksiä ja joka tapauksessa kuukauden sisällä pyynnöstä. Tätä ajanjaksoa voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella pyyntöjen haastavuuden ja määrän mukaan. Ilmoitamme viivästyksistä kuukauden kuluessa pyynnöstäsi ja ilmoitamme samalla niiden syyt. 
Sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle milloin tahansa.

6. Muokkaaminen

Päivitämme tietosuojaa ja evästeitä koskevia periaatteitamme tarvittaessa. Viimeisin versio on aina saatavilla osoitteessa www.wavin.fi. Nämä tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet on päivitetty viimeksi 14.12.2018.

7. Ota yhteyttä

Mikäli haluat lopettaa uutiskirjetilauksen, laita viestiä osoitteeseen markkinointi.fi@wavin.com

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen, ota meihin yhteyttä! 
info.fi@wavin.com