Socialt ansvar

Wavin har arbetat med socialt ansvar sedan företaget grundades 1955.
På senare år har området med rätta blivit mer formaliserat och lagbundet, men för Wavin är dessa principer och förpliktelser i stort sett oförändrade.

CSR-ansvar (Corporate Social Responsibility)

Wavin säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och hälsa för medarbetarna genom en systematisk satsning på områden såsom ljudbekämpning, god ventilation, ordnade arbetsområden, ergonomiska arbetsplatser, varierande och väl tillrättalagda arbetsoperationer och en personalpolitik som bl.a. uppmanar till en sund livsstil.

  • Wavins personalpolitik banar väg för arbetsutrymme. Vi arbetar för att behålla egna medarbetare och rekrytera nya medarbetare som riskerar utstöttning från arbetsmarknaden.
  • Wavin genomför bestående insatser rörande säkerhetsförhållanden och riskstyrning, vara ledande beträffande låg skadefrekvens; vi  utsätter inte vare sig medarbetare, processer eller produktion för någon form av onödiga risker.
  • Wavin väljer den bästa tillgängliga tekniken för att säkerställa att våra processer och produktion inte påför den yttre miljön onödiga belastningar.
  • Wavin utvecklar nya produkter och processer med fokus på hållbarhet
  • Wavin vägleder kunderna om miljömässiga aspekter vid användandet av produkterna.

Arbetsmiljö och säkerhet

Alla företag i Wavinkoncernen strävar efter att vara föregångare även vad gäller arbetsmiljö.
Wavin följer alla relevanta lagstadgade krav samt interna föreskrifter. Wavins interna föreskrifter har högre ställda krav än vad lagen kräver.

Wavins mål är att eliminera arbetsolyckor genom att ta bort alla farliga och oförsvarliga situationer på förhand: t ex spillolja, dålig belysning eller ledningar på golvet samt genom att träna alla medarbetare i att vara observanta på dagliga dolda faror och därmed "se" olyckorna, innan de inträffar. Detta gör vi i ett tätt samarbete mellan medarbetare och ledning. Alla chefer har ett arbetsmiljö mål.

ISO 14000 samt nationella arbetsmiljöföreskrifter är viktiga redskap i vårt arbete med arbetsmiljön.

Wavin är medlem i TEPPFA och anslutet till VinylPlus, och stödjer således de frivilliga insatser som rör insamling och återvinning av plaströrsystem.