Medlemskap

Wavin är en aktivt medlem i en rad olika specialistorganisationer som fokuserar på att förbättra hållbarheten inom vår bransch, t e x NPG, TEPPFA, Nordic Poly Mark etc.

VVS fabrikanternas råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation och representerar idag 74st medlemsföretag verksamma i Sverige.

Målsättning: Rådets målsättning är att vara den naturliga instans dit medlemmar, myndigheter och marknaden vänder sig för aktuell information om branschen. Sedan 1972, då organisationen bildades, har Rådet verkat för en sund och väl fungerande VVS- och VA-marknad.

Läs mer på VVS fabrikanternas råd

Nordic Poly Mark - Det nordiska kvalitetsmärket för plaströr

Europa har gemensamma produktstandarder, EN-standarder. De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark.

Nordic Poly Mark är liksom tidigare nordiska kvalitetsmärken ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter. Genom att föreskriva att plaströrsprodukter skall vara märkta med Nordic Poly Mark säkerställs att produkterna får den kvalitetsnivå som tidigare upprätthållits i de nordiska länderna. Läs mer på Nordic Poly Mark 

Branschregler Säker Vatteninstallation

Som leverantör av VVS-produkter har vi anpassat en del av våra VVS-produkter och system till
till branschregler Säker Vatteninstallation.
Läs mer på Säker Vatten

Wavins återvinningssystem - en del av NPG

Som medlem i Nordiska plaströrsgruppen (NPG) samarbetar Wavin Sverige, tillsammans med andra plaströrsfabrikanter och de större plaströrsgrossisterna, kring återvinningen av plaströr. 

Hela idén med systemet är att de hårda plast-byggprodukterna skall i retur till producenterna, som känner materialet och vet hur det skall återanvändas till nya kvalitetsprodukter av motsvarande slag. Läs mer på Nordiska plaströrsgruppen 

TEPPFA Återvinning

Wavin är medlem i "The European Plastic Pipe and Fitting Association", TEPPFA. TEPPFA är plaströrsindustrins europeiska branschorganisation. Organisationen stödjer det frivilliga åtagandet att maximera insamling och återvinning av använda plaströrsystem i Europa. Läs mer på Teppfa 

REPA Återvinning

Wavin Sverige är" ansluten till näringslivets system, REPA, för återvinning av förpackningar.
Läs mer på FTI ab