Q-Bic Plus - ett lättbyggt, inspektionsbart fördröjningssystem för hantering av dagvatten

Q-Bic Plus dagvattenkassett

Ett fördröjnings-/dagvattenmagasin behövde uppföras i samband med att man skulle göra en ny ledningsdragning längs Ekerövägen i Ekerö kommun.

Magasinet är tänkt att avlasta ledningen vid höga vattenflöden för att minimera risken för översvämning på intilliggande körbana.

Fördelen med att bygga med Wavin dagvattenkassetter är att du får ett stort magasin, över 95% hålvolym, på en liten yta.

Magasinets storlek är på 100 m3. Magasinet är inpackat i fiberduk så det finns möjlighet till viss infiltration, men det kommer främst att röra sig om behov av magasinering på grund av markens dåliga genomsläpplighet. Kassetterna kan byggas i upp till fem lager, allt beroende på  grundvattennivå och lutningar, just detta magasin byggdes i två lager.

Q-Bic Plus var mycket enkelt att montera, alla delar klickas i varandra så vi slapp alla småtillbehör som clips och stapelpinnar.
Jennie , platschef på NCC
Dagvattenkassetten var lätt och en person bar den enkelt själv. Handtag fanns i kassetten vilket gjorde hanteringen enklare.
Jennie , platschef NCC

Underdimensionerade dagvattennät

Dagvattennätet i Sverige är underdimensionerat och klimatförändringar sätter ytterligare press på dagens traditionella dagvattensystem.

I Sverige ser vi att det har blivit längre torrperioder följt av onormalt stora nederbördsmängder. Korta men kraftiga nederbördsintervaller är utmanande för underdimensionerade dagvattensystem. Ledningsnätet fylls snabtt och klarar inte av att hantera nederbördsmängderna, vilket leder till översvämningar. 

Dessa problem kostar Sveriges kommuner, försäkrningsbolag och enskilda fastighetsägare stora belopp varje år. Detta är en stor gemensam utmaning som kräver samarbete, kompetens och resurser för att lösas.