FAQ

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar

Inomhusavlopp


Är Wafix PP/ Asto UV-resistenta?

Asto/Wafix har begränsad UV-beständighet. Efter en längre tid i solen börjar rören blekna och flagna. Detta påverkar inte rörens funktion. Vi rekommenderar att antingen använda en huv eller måla rör som exponeras av UV.

Vad är minsta dimension tillåten att använda i mark?
Minsta dimension tillåten i mark är 75mm då mindre dimensioner försvårar rensning.

Vilka rör är tillåtna för ingjutning och i mark?
Wafix PP/ Asto har ett så kallat BD godkännande för
B = Användning inom byggnad
D = Användningsområde för markförlagda rör under och 1 meter utanför byggnad.

Wafix och Asto är kompatibla med varandra men hur ansulter jag dem till till annat material som tillexempel rostfritt/gjutjärn?
Vi rekommenderar att använda en Jet- eller Fencokoppling för fogning av rör.

Hur installerar jag för att klara ljudkraven enligt Boverkets byggregler?
Installerar du med Wafix rekommenderar vi att alltid använda 2x45° böjar eller långböj. Gummibeklädd klammer och dubbelgips. Detsamma gäller Asto där mot krävs endast  enkelgips för att uppfylla ljudkraven. Se Wavin installationsanvisningar på vår hemsida.

När behöver jag använda brandtätning?
Brandtätning är nödvändig vid genomföring i brandcell. Brandtätningen sätts alltid i underkant bjälklag. Är det en vägg skall två brandtätningar användas på vardera sida brandavskilljande vägg. Hitta mer information om montering i vår Installationsanvisning för brandtätning samt produktblad Brandtätning som finns på hemsidan.

Vilket system ska jag använda för spilloljor?
Wafix PP rördelar levereras komplett med tätningsring bestående av TPE (Olje- och bensinbeständig) Asto levereras med en SBR tätning. Denna går att byta ut till en NBR gummitätning som är olje- och bensinbeständig

Du kan läsa mer om Wavin Inomhusavlopp här.

 

Golvvärme

Kan Sentio användas tillsammans med AHC 9000?
Nej systemen är inte kompatibla med varandra.

Förlorar Sentio och AHC 9000 kontakten med rumstermostaterna vid strömavbrott?
Endast under tiden enheten är strömlös. Styrenheten tappar ej minnet.

Kan en rumstermostat styra fler än en krets?
En rumstermostat kan styra upp till 16 slingor.

Kan man ansluta flera ställdon till stamma kanal?
Endast ett ställdon per kanal.

Kan jag radera alla ansluta rumsgivare på en gång?
Sentio – Ja, du kan göra en ‘’systemåterställning’’ genom att trycka på enterknappen i 10 sekunder. Håll kvar knappen till lysdioder 1-10 tänds.
AHC9000 - Ja, du kan göra en ‘’systemåterställning’’ genom att få en av kanalerna att blinka rött och sedan hålla in knappen ‘’återställ’’ i 10 sekunder. Tills alla lysdioder blinkar gemensamt en gång.

Hur kopplar jag rumsgivaren till styrenheten?
Sentio – Genom att navigera till önskad kanal med pilarna på styrenheten och där efter tryck för att aktivera displayen på termostaten. Tryck och håll in en av pilarna i ca 5 sekunder för att ansluta. Alternativt navigera till önskad kanal med pilarna på styrenheten. Ta ut och stoppa tillbaka batteriet i termostaten. Du kan också använda LCD displayen för att registrera en ny termostat.
AHC 9000 – Genom att navigera till önskad kanal med pilarna på styrenheten och där efter tryck in knappen i 5 sekunder tills LRn visas på skärmen. Alternativt, navigera till önskad kanal på styrenheten och där efter ta ut och stoppa tillbaka batteriet i termostaten.
Du kan också använda LCD displayen för att registrera en ny termostat.
När termostaten är kopplad skall kanalen lysa grönt. Mer info hittar du här.

 

Tryck

Hur värderar jag ett materials kemikalieresistens?
När ett materials kemikalieresistens ska värderas ingår bland annat temperatur, koncentration, tid och tryck.

För gravitationsledningar (självfallsledningar) tillverkade i PE, PP och PVC är den maximala temperaturen 60
°C. Kortvarigt (under två minuter) kan rören belastas med 100°C, om vattenflödet är mindre än 30 l/min.
För tryckledningar i PE är den högsta tillåtna temperaturen 40
°C och för PVC 45°C. Det tillåtna drifttrycket kan avläsas i den Trycktekniska handboken.
Denna tabell är vägledande vid värdering av kemikalieresistens:

Hur genomförs en täthetsprovning?
Täthetsprovning av PE-rör utförs enligt Svenskt Vatten (VAV) publikation P 78.

Under tryckprovningen utförs följande:

 1. Ledningssystemet fylls med vatten.

 2. Ledningssystemets utsätts för ett tryck motsvarande 1x3 nominell tryckklass som är provningstrycket.

 3. Trycket lämnas orört i minst 12 timmar, rekommenderad tid är 24 timmar.

 4. Registrera inpumpad vattenmängd för att erhålla värdet för provtryckningen.

 5. Trycket hålls konstant i 5 timmar genom att successivt tillföra vatten och som mäts samt registreras

  Om täthetsprovningen inte blir godkänd efter 5 timmars provning skall provningen förlängas ytterligare 2 timmar.

Kan man sammanfoga PE SafeTech-rör med andra PE-rörtyper?
Ja.
PE80 och PE100 med samma diameter och/eller godstjocklek kan sammanfogas.

Vid stumsvetsning, med rör som har samma diameter och godstjocklek
Vid elektromuffsvetsning, med rör som har samma diameter, men här har godstjockleken ingen betydelse.

Se länk till svetsparametrar för Stumsvetsning av PE rör från NPG:

Hur lång tids garanti är det på Wavin´s PE tryckrör?
Rören är testade enligt gällande standard och under normalt förekommande installationsförhållanden. Wavin garanterar en livslängd för produkterna på 50 år men verklig livslängd torde vara mer än 100 år.
Wavins PE-rör är producerade enligt SS EN-12201. De uppfyller även kraven för kemisk beständighet med hänsyn till. DS ISO/TR 10358.

Vilka standarder är Wavin´s tryckrör producerade efter?
Produkterna är certifierade av INSTA-CERT och märkta med Nordic Poly Mark.
Produktstandarderna som används är följande:
SS EN-1452 – Plaströrsystem för vattenförsörjning samt för nedgrävd och ovan jord förläggning av dränering och avlopp under tryck - PVC-U
SS EN-12201 – Plaströrsystem för vattenförsörjning samt för dränering och avlopp under tryck, PE

Kan man avlägsna rörets oxidskikt med sandpapper vid elektromuffsvetsning?
Nej, det är inte tillåtet att använda sandpapper.
För att avlägsna oxidskiktet skalas 0,2 mm spån av röret till uppmätt märkning. Detta görs bäst med ett roterande skalverktyg eller en universalhyvel.
Viktigt: Undvik beröring av det rengjorda svetsområdet. Rör inte vid insidan av muffen eller vid den skalade röränden.
Anmärkning: Muffen levereras i ett skyddande plastemballage, som kan användas som "handske" för att hålla svetsytorna fria från smuts och fingeravtryck under själva monteringen av muff på rör.

Kan man kedjegräva eller plöja ned ett PE100 PN6,3 rör?
Nej, med hänsyn till kedjegrävning/nedplöjning rekommenderar vi att man vid denna installationsform som minimum använder tryckklass PN10 för att erhålla tillräcklig godstjocklek för att klara påfrestningarna.  

Vilka temperaturer kan man svetsa i?
Stumsvetsning:
Man ska aldrig stumsvetsa med materialtemperaturer under -15
°C utan särskilda instruktioner.
Svetsplatsen ska väder- och vindskyddas. De fria rörändarna proppas för att förhindra luftströmningar.

Elektromuffsvetsning:
Elektrosvetsrördelarna är konstruerade på så sätt att de kan arbeta i temperaturer från -10
°C till +45°C.
Vid svetsning med streckkoder kompenserar svetsmaskinen automatisk för omgivningens temperatur inom ovan angivna intervall.

Hur djupa kan reporna på PE rören vara?
Repor får maximalt utgöra 10 % av rörets godstjocklek eller max 3 mm, skarpa repor skall skalas bort.

Är rören kemikalieresistenta?
Rören lever upp till myndighetskraven för kemikalieresistens enligt ISO/TR 10358.

Vad är böjningsradien för tryckrör vid +20° C?
PE 80:             50 x dy
PE 100:           50 x dy
uPVC:              300 x dy

Jag ska lägga tryckvattenrör genom starkt förorenad jord, kan vi använda PE-rör till detta?
Det vanligaste materialet i tryckvattenledningar är polyeten vilket är ett delkristallint material som innehåller både kristallina, ordnade och amorfa oordnade delar. De kristallina delarna är praktiskt taget ogenomträngliga vilket innebär att motstånds-kraften mot permeation ökar med ökande kristallinitet. Ökad kristallinitet ger också ökad densitet vilket alltså innebär ökad densitet ger ökat permeationsmotstånd, PEH är alltså bättre än PEM avseende permeation.

Ämnets storlek påverkar också genomträngningsförmågan och det är främst organiska ämnen med korta kolvätekedjor som är problematiska.

Halten av förorening i dricksvattnet avgörs också av utspädning i vattnet. Ett större flöde ger självklar en större utspädning och lägre föroreningshalt. Rörets dimension har också en avgörande betydelse eftersom rörarean (och därmed vatten-volymen) ökar exponentiellt jämfört med omkretsarean (=exponerad yta).

Permeationsproblematiken är därför störst vid små ledningar med liten förbrukning.

Har det någon betydelse att PVC-rören är solblekta?
Rörens blekning har endast en visuell betydelse vid lagring kortare tid. Över längre tid kommer rörens slagstyrka att minska, men då antalet soltimmar har betydelse för med vilken hastighet denna process sker, är det inte möjligt att exakt värdera vilken påverkan det har på röret.

Rör som förvarats utomhus under exempelvis ett år ändrar inte egenskaper på något nämnvärt sätt. Slagprov som utförts på PVC rör som har varit lagrade utomhus i 8-10 år påvisar att rören även då uppfyller standarden med marginal

 

Mark

Hur värderar jag ett materials kemikalieresistens?
När ett materials kemikalieresistens ska värderas ingår bland annat temperatur, koncentration, tid och tryck.
För gravitationsledningar (självfallsledningar) tillverkade i PE, PP och PVC är den maximala temperaturen 60
°C. Kortvarigt (under två minuter) kan rören belastas med 100°C, om vattenflödet är mindre än 30 l/min.
För tryckledningar i PE är den högsta tillåtna temperaturen 40
°C och för PVC 45°C. Det tillåtna drifttrycket kan avläsas i den Trycktekniska handboken.
Denna tabell är vägledande vid värdering av kemikalieresistens: Se länk till tabell:

Är Wafix PP rör och rördelar med oljebeständiga tätningsringar?
Wavins PP rör och rördelar har oljebeständiga tätningsringar, TPE, i dimensionerna 110 och 160 mm. 200 mm rör och rördelar levereras med tätningsringar i SBR, dvs inte oljebeständiga.

Är det ny tätningsring till Wavin-Rib?
Ja. Det är en uppdaterad och förbättrad tätningsring till Wavin-Rib rörsystemet.
Wavin-Rib tätningsringen är producerad i EPDM och testad för täthet och certifierad med hänsyn till de nordiska INSTACERT reglerna. Wavin-Rib rörsystemet kan användas tillsammans med Ultra uPVC, Ultra2 PP och Pragma.

Vilken temperatur kan man belasta ett avloppssystem med?
Rör och rördelar bör inte utsättas för förhållanden, där de kontinuerligt (mer än två minuter) belastas med spillvatten över 60
°C.
Rör och rördelar kan kortvarigt (mindre än 2 minuter) belastas med spillvatten på en temperatur av 100
°C där spillvattenflödet är <=30 l/min.

Vad är skillnaden mellan Wavin dagvattenkassett och Wavin Q-Bic Plus?
Q-Bic Plus kassetterna är större än Wavin dagvattenkassetterna och försedda med kanaler för tv-inspektion och rensning. Q-Bic Plus används främst till större anläggningar som till exempel idrottsanläggningar, parkeringsplatser, vägar m m där rensbarhet är ett krav. De mindre kassetterna används till allt från takytor på kontors- och industrifastigheter till vägar och parkeringsplatser likväl som till enskilda fastigheter.

Hur mycket avvattnar en Wavin dagvattenkassett?
Wavin dagvattenkassett kan lagra 192 liter vatten och avvattna 29 m
² tak area om jordens infiltrationsförmåga är god, dvs inte för tät (exempelvis lera).

Beräkningsexempel:

 • Takarea: 200 m2
 • Dimensionerande regnvattenintensitet l/s per m2: 0,013 l/s
 • Ytkoefficienten för tak och täta beläggningar: 1
 • Varaktighet regn: 10 minuter (600 sek.)

Exempel:
200 x 0,013 x 1 x 600 = 1560 liter
1560 l / 192 l = 8 stk kassetter

Vilka är de olika rörklasserna?

 kN/m2
   SN-klass    Äldre benämning
   Bra att veta
 2    2      Används inte i Sverige
 4    4      Används inte i Sverige där AMA-anläggning används
 8    8    KI.N    Standard i Sverige
 10    8    KI.T    Finns inte omnämnd i standarden
 12    8      Finns inte omnämnd i standarden
 16    16      Extra tåligt

Vilken funktion har ett vattenlås?
Ett vattenlås` funktion är att förhindra att lukt från avloppssystemet kommer in i byggnaden.

Hur mycket kan rör och rördel avvinklas i muffen?

 dn 315 mm
 2°
315mm < dn 630 mm  1,5°
 dn > 630 mm  1°

 

Hur täta är muffarna?
Självfallsledningar och rördelar är täta upp till 5 mVp.

Vad är böjningsradien för tryckrör vid +20° C?
PE 80:     50 x dy
PE 100:   50 x dy
uPVC:     300 x dy

Har det någon betydelse att PVC-rören är solblekta?
Rörens blekning har endast en visuell betydelse vid lagring kortare tid. Över längre tid kommer rörens slagstyrka att minska, men då antalet soltimmar har betydelse för med vilken hastighet denna process sker, är det inte möjligt att exakt värdera vilken påverkan det har på röret.
Rör som förvarats utomhus under exempelvis ett år ändrar inte egenskaper på något nämnvärt sätt. Slagprov som utförts på PVC rör som har varit lagrade utomhus i 8-10 år påvisar att rören även då uppfyller standarden med marginal