Byggandet av bättre, klimatsmarta städer

I takt med att våra städer växer och behöver hantera effekterna av klimatförändringarna måste våra lösningar bli smartare och mer sammankopplade för att lösa de fem stora utmaningarna inom klimattålighet:

översvämningar, torka, värmestress, grundvattenutarmning och ytvattenföroreningar

Vi kan inte göra det ensamma. Det är därför som vi arbetar nära stadsplanerare, arkitekter, ingenjörer m.fl.


Fem stora utmaningarna på grund av klimatförändringar i städerna

I framtiden kommer varaktiga lösningar för hantering av dagvatten inte enbart att handla om effektiv avledning av dagvatten – lagring och återanvändning av vatten under torrperioder och att möta det ökande vattenbehovet som urbaniseringen leder till kommer att vara avgörande för att grönare städer ska kunna blomstra.

Små åtgärder kan få stor genomslagskraft

Möjliggöra återanvändning av dagvatten

Dagvattenmagasin för att förhindra översvämninga är ett lagkrav i de flesta länder, är normalt tomma 95% av tiden och det mesta av vattnet leds ut i VA-systemet efter ett kraftigt regn. Om vi använde oss av tillgänglig teknik skulle vi kunna återanvända vattnet för att upprätthålla grönska och se till att det infiltreras tillbaka till vårt grundvatten för att förhindra att grundvattenreservoarerna töms.

Undvik översvämmade avlopp vid kraftiga regn

Digitala verktyg möjliggör prediktivt underhåll och kan förhindra att stadens VA-system översvämmas på grund av igensättning. Sensorer kan övervaka och säkerställa att rören endast rensas när det behövs, vilket sparar både pengar och resurser åt staden. Dagvattenbrunnar med filter i vägarna förhindrar att avloppen sätts igen av skräp.

Skydda våra träd

Nu mer än någonsin behöver våra städer träd som kan ge skugga, motverka värmestress och öka vårt välbefinnande. Med ökad tung trafik, påfrestningar och fler asfalterade områden står våra träd inför svåra förhållanden. Vi kan hjälpa till genom enkla lösningar som förser träden med luft så att de kan andas och som samlar upp vatten för användning under torrare perioder.

Människorna som får det att hända

Hållbarhetspionjärer, som Sacha Stolp, chef för programmet Innovation för framtidssäkra tillgångar i Amsterdam, leder arbetet för mer klimattåliga städer. Ett kvarter i taget. I stad efter stad.

”Vi måste framtidssäkra våra städer och skapa nya standarder. I den här processen brukar jag ställa mig själv frågan: Hur bygger jag lösningar som består– trots urbanisering, brist på råvaror, klimatförändringar, digitalisering? Allt ligger inom min avskrivningstid! Jag skapar saker i 30 år, och om 30 år är det 2050! Då är vi framme i en helt ny värld där vi är klimatadaptiva, cirkulära, koldioxidneutrala, framtidssäkra och smarta.”

Läs hela artikeln här

Lösningar

TreeTank

Gröna städer är klimatsmarta städer

Vår nya Q-Bic Plus Tree Tank-lösning gör att träden kan blomstra och förhindrar att rötterna skadar vägarna. Den gör det genom att skapa perfekta förhållanden för rotsystemets tillväxt genom att förse det med nödvändiga mineraler, vatten och luft.

Läs mer om TreeTank

Stormharvester

Smart sensorteknik för dagvattenhantering

Genom att kombinera Q-Bic Plus med StormHarvester optimerar du återanvändningen av dagvatten samtidigt som du förhindrar översvämningar. StormHarvester möjliggör infiltration i alla typer av jordar. Det innebär att du bara behöver ett magasin för att utföra flera uppgifter, vilket sparar plats!

Stormharvester