Spillvatten

Transport av spillvatten från hushåll och industri till reningsverk kräver pålitliga och hållbara system. Transportsystemet skall säkra både hälsa och miljö och detta till acceptabla kostnader.

Tryck

När spillvattnet inte kan ledas med självfall till reningsverket, måste det pumpas. Wavins tryckavloppssystem är lösningen.

Läs mer

Självfall

Transport av spillvatten från hushåll och industrier kräver pålitliga och hållbara system. Du måste ta hänsyn både till människors hälsa och till miljön - och det inom en acceptabel nivå på utgifterna.

Läs mer

Inspektion

För att säkerställa en lång livslängd och funktion ska du kunna inspektera och underhålla dina system för transport av dag- och spillvatten. Wavin erbjuder ett brett sortiment av tillsyns- och nedstigningsbrunnar som tillåter säker och enkel tillgänglighet.

Läs mer

Behandling och rening

Det kan finnas ett behov av andra lösningar än de traditionella när man ska hantera avloppsvatten. För avloppsvatten som innehåller olja, fett, slam eller andra partiklar finns det ofta krav för behandling och rening.

Läs mer