INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 1.1.2022. (aktualizacja 20.03.2023)

To jest Informacja dotycząca ochrony prywatności firmy Wavin B.V. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Holandia) i jej podmioty stowarzyszone (dalej: „Wavin”, „my”, „nasz” lub „nas”).

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności („Informacja”) opisano podstawy, na których przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy kupujesz nasze produkty lub usługi, odwiedzasz nasze lokale, korzystasz z naszych aplikacji (takich jak aplikacja lojalnościowa i Sentio), wchodzisz w interakcje z nami lub w inny sposób korzystasz z naszych usług (webinaria, szkolenia, targi itp.) („Usługi”) lub jesteś dostawcą firmy Wavin. 

Podmiotem Wavin odpowiedzialnym i będącym „administratorem” Danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem Usług jest podmiot Wavin, z którym dana osoba zawarła umowę, którego siedzibę lub stronę odwiedziła lub z którym w inny sposób weszła w interakcję. Przegląd odpowiednich odpowiedzialnych podmiotów Wavin oraz (w odpowiednich przypadkach) ich przedstawicieli można znaleźć tutaj.    

1. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Na potrzeby niniejszej Informacji „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby. Dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, gdy odwiedzasz naszą Witrynę lub korzystasz z naszych Usług, obejmują: 

 • Twoje dane osobowe, w tym dane kontaktowe. Do takich danych należy imię i nazwisko, tytuł, płeć, stanowisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu i informacje o koncie „myWavin”, w tym nazwa użytkownika (adres e-mail) i hasło.
 • Twoja umowa/dane finansowe. Informacje dotyczące umowy i finansów, które zostały nam ujawnione i mogą być powiązane z Tobą jako przedstawicielem klienta, takie jak informacje o umowie, forma płatności, dokonane lub należne płatności (w tym dane do faktury), dane upoważnionych osób na rachunkach, numer referencyjny transakcji płatności, dane transakcji, w tym historia transakcji, upoważnienie udzielone przez firmę, którą reprezentujesz oraz, w stosownych przypadkach, dokument tożsamości (paszport lub prawo jazdy).Nagrywanie materiału wideo. Osoby wchodzące do budynków lub pomieszczeń są rejestrowane przez nasze systemy nadzoru wideo (CCTV). Mogą również zostać zarejestrowane na materiałach wideo podczas imprez lub targów, które organizujemy i które są dokumentowane na wideo.
 • Rejestr osób odwiedzających nasze obiekty. Zawiera on imię i nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia oraz, w stosownych przypadkach, numer rejestracyjny pojazdu. 
 • Korzystanie z naszych Usług. Zbieramy informacje związane z korzystaniem z naszych Usług, takie jak zakupy dokonywane w imieniu firmy, kwota i data zakupu, zakupiony produkt lub usługa, lokalizacja zakupu, wykorzystanie produktu, klasyfikacja funkcjonalna itp. 
 • Zdjęcie. Na żądanie otrzymujemy Twoje zdjęcie, aby zidentyfikować Cię jako przedstawiciela klienta. 
 • Dane gromadzone automatycznie. Gdy odwiedzasz naszą Witrynę, gromadzimy dane automatycznie za pośrednictwem Twojej przeglądarki lub urządzenia, korzystając z plików cookie i innych technologii do śledzenia odwiedzających witrynę i zbierania informacji o tym, jak korzystasz z naszej witryny. Takie informacje obejmują identyfikator Twojego urządzenia, Twój adres IP, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. system operacyjny, model, ustawienie języka), czas trwania, częstotliwość, czas korzystania, informacje o kliknięciach (sposób przeglądania i korzystać z naszej witryny) i/lub region. Prosimy o zapoznanie się z Informacją o plikach cookie , zawierającą dodatkowe informacje o plikach cookie, które umieszczamy w naszej witrynie oraz o zarządzaniu preferencjami dotyczącymi plików cookie. 
 • Dane dotyczące komunikacji. Twoje prośby, ewentualne skargi i wszelkie inne dane, które otrzymujemy, gdy komunikujesz się z nami, korzystając z poczty elektronicznej, telefonu, online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 • Wszelkie inne Dane osobowe. Obejmują one wszelkie Dane osobowe, które ujawniasz nam w trakcie stosunku umownego z nami, dobrowolnie lub na żądanie. 

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Wavin gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe do poniższych celów, w sposób zgodny z prawem. 

Realizacja zawartej z Tobą umowy:

W celu wykonania umowy, którą zawarliśmy lub zawrzemy z Tobą w imieniu Twojej firmy oraz dostarczenia Ci żądanych informacji i Usług. Na przykład będziemy musieli przetwarzać Twoje Dane osobowe do celów dostarczania produktów i faktur, utrzymywania z Tobą kontaktu, zarządzania żądaniami oraz ich obsługi, zarządzania Twoim kontem „myWavin”, zapewnienia (technicznego) wsparcia lub obsługi klienta, prowadzenia webinariów, szkoleń lub targów, przekazywania podstawowych informacji dotyczących Usług itp.

Realizacja naszych uzasadnionych interesów handlowych:

Obejmuje to:

 • wysyłanie (spersonalizowanych) materiałów marketingowych (takich jak biuletyny e-mailowe) do naszych obecnych klientów na potrzeby reklamowania naszych produktów i usług lub kontaktowania się z naszymi klientami w celach marketingowych lub handlowych (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty papierowej), chyba że klient nie wyraził na to zgody.
 • zarządzanie naszym systemem wewnętrznej bazy danych klientów (CRM) z myślą o śledzeniu naszych finansów i Usług.
 • personalizację naszych Usług, w tym zamówień online, narzędzi obliczeniowych, treści BIM, e-learningu, rysunków technicznych i/lub cenników.
 • lepsze poznanie potrzeb klienta (optymalizacja klienta). Dzięki temu możemy ocenić, co może Cię zainteresować, zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam wyświetlanych Tobie i innym klientom, oraz dostarczać odpowiednie i ukierunkowane reklamy (zarówno w naszej witrynie, jak i w innych witrynach (w tym w mediach społecznościowych)). 
 • prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej i Usług.
 • uzyskanie informacji zwrotnej na temat naszych produktów i Usług oraz rozwijanie i podnoszenie jakości naszych Usług (np. poprzez przeprowadzanie badań satysfakcji klientów).
 • realizacja zasad i procedur firmy, np. w celach szkoleniowych i edukacyjnych.
 • zapewnienia i ochrony integralności i bezpieczeństwa naszych systemów, budynków i obiektów. Obejmuje to zapobieganie dostępowi osób nieuprawnionych do naszych pomieszczeń i ochronę naszych obiektów.
 • umożliwienie nam dokonywania transakcji korporacyjnych, takich jak fuzja, sprzedaż, reorganizacja, przeniesienie naszych aktywów lub działalności bądź przejęcie.
 • inne uzasadnione cele biznesowe dozwolone przez obowiązujące prawo.

w zakresie, w jakim realizujemy nasze uzasadnione interesy, wykorzystując Twoje Dane osobowe, masz prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu (a my musimy zaprzestać takiego przetwarzania), chyba że możemy wykazać przekonujące uzasadnione podstawy do wykorzystania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy musimy przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Wykorzystanie informacji na podstawie Twojej zgody:

Pod warunkiem uzyskania Twojej zgody (np. w związku z subskrypcją naszego newslettera) możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe, o których mowa powyżej w punkcie „Dane osobowe, które gromadzimy” na potrzeby wysyłania Ci materiałów marketingowych (takich jak biuletyny, promocje, nowości dotyczące produktów lub aktualizacji usług) za pośrednictwem poczty elektronicznej, innych środków elektronicznych lub telefonu. Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe w celach remarketingowych, czyli wyświetlaniu komunikatów reklamowych w systemach rekamowych partnerów.

Możemy również poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie niektórych Danych osobowych w innych określonych celach. Przekażemy Ci wówczas dokładne informacje dotyczące Danych osobowych, które chcemy przetwarzać, i powodu, dla którego ich potrzebujemy. Dzięki temu możesz dokładnie rozważyć, czy chcesz wyrazić zgodę. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę; zapoznaj się z punktem 7 dotyczącym Twoich praw.Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych: Wszelkie informacje, o których mowa powyżej w punkcie „Dane osobowe, które gromadzimy”, mogą być wykorzystywane w celu spełnienia wymogu prawnego, któremu podlegamy, takiego jak prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej, przestrzeganie zgodnych z prawem wymogów agencji rządowych i organów publicznych, a także w celu zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami lub innych wymogów prawnych.

3. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Aby zrealizować cele opisane powyżej, okresowo udostępniamy Twoje Dane osobowe innym firmom, które pomagają nam w świadczeniu naszych Usług. Firmy te będą miały dostęp do Twoich Danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do świadczenia ich usług. Odbywa się to wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby, a przed udostępnieniem Danych osobowych takim firmom zawieramy z nimi odpowiednie umowy. Te firmy to:

Inne podmioty w ramach Grupy Wavin.

będziemy udostępniać Twoje dane osobowe wewnętrznie między odpowiedzialnymi podmiotami Wavin w zakresie wymaganym do wewnętrznych celów administracyjnych, celów związanych z zarządzaniem lub innych celów związanych z działalnością, opisanych w niniejszej Informacji. Przegląd odpowiednich odpowiedzialnych podmiotów Wavin można znaleźć tutaj.  

Dostawcy usług i podmioty przetwarzające dane.

Okresowo korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, takich jak: 

 • Partnerzy biznesowi, dostawcy (np. dostawcy usług IT) i podwykonawcy na potrzeby realizacji wszelkich umów, które zawieramy, lub świadczenia usług w naszym imieniu;
 • Profesjonalni doradcy (w tym między innymi doradcy podatkowi, prawni lub inni doradcy korporacyjni, którzy świadczą nam usługi profesjonalne);
 • Instytucje finansowe, głównie w celu prowadzenia dochodzeń związanych z kredytami, dotyczących naszych klientów;
 • Firmy telemarketingowe i inne agencje reklamowe, które nam pomagają lub prowadzą działania marketingowe w naszym imieniu; i/lub
 • Dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny i Usług. 

W ramach świadczenia usług będą oni uzyskiwać dostęp do Danych osobowych, otrzymywać je, opracowywać lub w inny sposób przetwarzać w naszym imieniu. Nasze umowy z tymi zewnętrznymi dostawcami nie zezwalają im na wykorzystanie Twoich Danych osobowych do ich własnych celów (marketingowych). Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi podejmujemy uzasadnione handlowo kroki, aby zobowiązać strony trzecie do odpowiedniego zabezpieczenia Danych osobowych i przetwarzania ich ściśle według naszych instrukcji. 

Osoby trzecie w przypadku wymogu prawnego.

Ujawniamy zgromadzone Dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w kontekście dochodzenia, wymogów regulacyjnych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub toczącego się procesu lub w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa witryny, nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych.  

Osoby trzecie w przypadku transakcji korporacyjnej.

Ponadto informacje o naszych klientach, w tym Dane osobowe, mogą zostać ujawnione w ramach fuzji, sprzedaży, przeniesienia aktywów Wavin, przejęcia, upadłości lub podobnego zdarzenia.

Uzyskanie zgody.

Ujawniamy również informacje, w tym Dane osobowe, podmiotom zewnętrznym, jeśli osoba, której dotyczą dane, wyraziła na to zgodę lub poprosiła nas o to. 

4. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Z zastrzeżeniem zgodności z wymogami lokalnych przepisów odbiorcy Danych osobowych opisanych powyżej w punkcie 3mogą znajdować się w kraju osoby, której dotyczą dane, lub poza nim, w krajach, których przepisy dotyczące ochrony danych nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony w porównaniu z przepisami obowiązującymi w kraju osoby, której dotyczą dane. Na przykład nie wszystkie kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oferują taki sam poziom ochrony jak w EOG.Wavin podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę informacji przesyłanych z kraju danej osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W przypadku przesyłania informacji do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, Wavin może zadbać o odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne UE przyjęte przez Komisję Europejską lub inne zatwierdzone mechanizmy przesyłania lub certyfikacji danych wraz z wiążącymi i możliwymi do wyegzekwowania zobowiązaniami odbiorcy. W każdym przypadku Wavin dokona oceny sposobu przesyłania danych i zapewni wprowadzenie wszelkich dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony. Masz prawo otrzymać kopię wszelkich dokumentów opisujących odpowiednie wdrożone zabezpieczenia, składając wniosek za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 10 poniżej.

5. BEZPIECZEŃSTWO

Wavin podejmie uzasadnione kroki w celu dopilnowania, aby Twoje Dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych, które zapewnią ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz utratą. Podejmujemy kroki w celu ograniczenia dostępu do Danych osobowych i zapewnienia go wyłącznie osobom, które muszą mieć dostęp w celu realizacji jednego z celów wymienionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Ponadto umownie zobowiązujemy każdy podmiot zewnętrzny przetwarzający Dane osobowe pracownika do zapewnienia w równym stopniu poufności i integralności danych w bezpieczny sposób.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego były gromadzone i wykorzystywane (na przykład przez czas niezbędny do zapewnienia obsługi klienta, udzielenia odpowiedzi na zapytania lub rozwiązania problemów technicznych), chyba że do wypełnienia zobowiązań prawnych (takich jak zobowiązania podatkowe lub prawne) lub obrony roszczenia prawnego wymagany jest dłuższy okres przechowywania. Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe informacje na temat tego, jak długo przechowujemy Dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 10poniżej i sprecyzuj swoją prośbę.

7. TWOJE PRAWA

Wavin będzie przestrzegać prawa do prywatności zgodnie ze wszystkimi lokalnymi wymogami prawnymi. Każda osoba może zwrócić się z zapytaniem dotyczącym charakteru Danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez Wavin lub przez upoważniony przez nas podmiot zewnętrzny. 

Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązujących przepisach w Twojej jurysdykcji, masz prawo do uzyskania dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec profilowania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Ponadto, w zakresie, w jakim firma Wavin realizuje swoje uzasadnione interesy, przetwarzając Dane osobowe, masz prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu (chyba że firma Wavin może wykazać przekonujące uzasadnione podstawy do wykorzystania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy musimy przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Gdy Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać ją w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania na podstawie zgody (przed jej wycofaniem). 

Jeśli nie akceptujesz sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje Dane osobowe, lub jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru w kraju, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym Twoim zdaniem doszło do naruszenia Twoich praw.

Jeśli masz pytania lub chcesz skorzystać z jednego ze swoich praw wynikających z obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących ochrony prywatności lub zgłosić zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w sekcji 10poniżej i sprecyzowanie swojego żądania. 

Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe i zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli prośba zostanie odrzucona, powód odmowy zostanie podany w takiej odpowiedzi.

8. INNE WITRYNY INTERNETOWE

Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych innych podmiotów, takich jak nasi partnerzy biznesowi, portale społecznościowe, organizacje branżowe i podmioty stowarzyszone. Jeśli klikniesz łącze do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mają własne zasady dotyczące ochrony prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed udostępnieniem jakichkolwiek Danych osobowych w tych witrynach.  

9. ZMIANY W NINIEJSZYM POWIADOMIENIU

Niniejsza Informacja może być okresowo modyfikowana. Jeśli planuje się zasadniczą zmianę charakteru wykorzystania Twoich Danych osobowych lub jeśli zmiana ta jest w jakikolwiek inny sposób istotna dla Ciebie, zadbamy, aby przekazano Ci odpowiednie informacje.

10. KONTAKT

Kandydaci, którzy mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Informacji lub ogólnego przetwarzania Danych osobowych lub chcą skorzystać ze swoich praw, mogą wysłać e-mail na adres data-privacy@wavin.com, wskazując charakter swojego zapytania..