środa, 4 listopada 2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd spółki pod firmą Wavin Polska S.A. z siedzibą w Buku („Spółka”) informuje o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot.

Ze względu na obligatoryjną dematerializację, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Po tym dniu akcje będą miały moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026.

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798) („Ustawa”), zarząd Spółki wzywa do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Dobieżyńskiej 43 (64-320 Buk) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 61 891 1735

 

 

CALL FOR THE SUBMISSION OF SHARES IN THE COMPANY

 

The Management Board of Wavin Polska S.A. with its registered office in Buk (the “Company”) informs about the introduction into the Polish legal order of mandatory dematerialisation of shares, which means replacing the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders kept by an authorised entity.

Due to mandatory dematerialisation, the binding force of the share documents issued by the Company expires by operation of law on 1 March 2021. Entries in the register of shareholders shall become effective on the same date. After that date, the shares will have evidential force only in the scope of demonstrating by the shareholder to the company that they are entitled to share rights, for a period of five years, i.e. until 1 March 2026.

In connection with the above, pursuant to Article 16(1) and (2) of the Act of 30 August 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798) (the “Act”), the Management Board of the Company calls for the submission of share documents to the Company in order to dematerialise them. Shares must be submitted to the registered office of the Company at ul. Dobieżyńska 43 (64-320 Buk) on business days (Monday to Friday) between 9 a.m. and 2 p.m.

Submission of share documents to the Company shall be subject to a written confirmation issued to the shareholder.

More information on the dematerialisation of shares can be obtained by calling: +48 61 891 1735