Fenomen rur trzonowych karbowanych Wavin

Na czym polega fenomen rury trzonowej karbowanej do studzienek Wavin i dlaczego studzienki muszą współpracować z gruntem?

Każda studzienka zbudowana jest z podstawy (kinety), rury trzonowej i zwieńczenia. Wszystkie elementy mają do spełnienia określone zadania, a rura trzonowa jest szczególnie ważna, bo łączy nawierzchnię z podstawą. Zmienne warunki gruntowe i klimatyczne powodują, że rura powinna zmieniać swoją wysokość nie narażając przy tym układu na rozszczelnienie, a nawierzchni przy zwieńczeniu (z asfaltu, betonu, kostki), na zniszczenie. Nie każda studzienka na rynku ma taki trzon, który spełnia to zadanie.

Rura trzonowa karbowana Wavin

Struktura karbu rur trzonowych w studzienkach Wavin (szerokość dolin, ich głębokość oraz kąt nachylenia) sprzyja temu, aby grunt wchodził w wolne przestrzenie przy standardowych warunkach zagęszczania i przy różnych gruntach zasypki. W najszybszy możliwy sposób uzyskuje się prawidłowo zamontowaną, trwałą studzienkę.

Zalety rur trzonowych w studzienkach Wavin

  • Pozwalają na otrzymanie wytrzymałego i niezniszczalnego układu studzienka - grunt
  • Przezwyciężają siły wyporu przy wysokim poziomie wody gruntowej
  • Mają zdolność do elastycznej reakcji na dynamiczne zachowania gruntu, tj. jego wypiętrzanie i opadanie, a tym samym zapewnienie zmiennej wysokości studzienki w zależności od: 
    -osiadania gruntu w wykopie w okresie jego konsolidacji po wykonaniu robót
    - występujących cyklicznie zmian objętości gruntu na skutek zamarzania i odmarzania wody gruntowej
    - niespodziewanego rozkładu sił np. na terenach eksploatacji górniczej.

Inne rozwiązania w zakresie rur trzonowych karbowanych dostępne na rynku

Rura trzonowa gładka

Nie zapewnia odporności na wypór, wody gruntowe mogą wypchnąć studzienkę z gruntu, lub rozłączyć kinetę z rurą trzonową. Studzienka z taką rurą ma stałą wysokość (nie rośnie ona wraz z wypiętrzaniem gruntu ani nie maleje wraz z jego opadaniem), co powoduje problemy przy zwieńczeniach (pękanie nawierzchni, konieczność napraw, itd.).

Rura trzonowa dwuścienna

Zapewnia odporność na wypór, ale nie potrafi zapewnić studzience zmiany wysokości (nie rośnie wraz z wypiętrzaniem gruntu ani nie maleje wraz z jego opadaniem), co powoduje problemy przy zwieńczeniach (pękanie nawierzchni, konieczność napraw, itd.) . Jest to zwykła rura kanalizacyjna strukturalna dwuścienna. Nie nadaje się  do zabudowy w pionie, ponieważ podczas zasypywania grunt nie dociera do końca dolin, przez to rura gubi właściwości rury karbowanej i nie wchodzi w interakcję z gruntem. Rura osiada podczas zagęszczania wykopu, i nie potrafi zapewnić studzience zmiany wysokości. Ponadto, z uwagi na wąskie przestrzenie pomiędzy karbami, prawidłowy montaż, a w szczególności zagęszczenie gruntu jest bardzo trudny.

Rura trzonowa na bazie strukturalnej bez ścianki wewnętrznej

Rura zapewnia odporność na wypór, ale jest to tylko nieudolna kopia rury trzonowej karbowanej.  Jest to zwykła rura kanalizacyjna strukturalna dwuścienna z niewykonaną warstwą wewnętrzną. Nie nadaje się ona do zabudowy w pionie, ponieważ podczas zasypywania grunt nie dociera do końca dolin, przez to rura gubi właściwości rury karbowanej i nie wchodzi w interakcję z gruntem. Rura osiada podczas zagęszczania wykopu, i nie potrafi zapewnić studzience zmiany wysokości (nie rośnie ona wraz z wypiętrzaniem gruntu ani nie maleje wraz z jego opadaniem). Ponadto, z uwagi na wąskie przestrzenie pomiędzy karbami, prawidłowy montaż, a w szczególności zagęszczenie gruntu jest bardzo trudny