Overvann

Overvann er regn- og smeltevann som hverken infiltreres til grunnen eller ledes vekk på kontrollert måte. Effektiv håndtering av nedbør som ikke naturlig infiltreres, forbedrer ledningsnettets kapasitet og livslengde. Samtidig minskes risikoen for skader på bygninger og infrastruktur. Klimaforandringer medfører kraftigere regnskyll, dette gir økt risiko for oversvømmelser, særlig i sammenheng med fortetning av bebyggelse. Wavins systemløsninger gir effektiv overvannshåndtering og kontroll.

Oppsamling

Overvann fra f.eks veier og stein- eller asfaltbelagte flater kan gi store mengder vann. Oppsaming i kummer nedgravd i bakken minimerer risikoen for flom og vannskader. Wavin tilbyr løsninger for håndtering av overvann tilpasset enhver utfordring.

Les mer

Transport og drenering

Et overvannssystem skal drenere og transportere overskytende vann, uansett mengde eller hastighet. Wavins løsninger optimaliserer overvannshåndteringen og oppfyller de strengeste kvalitetskrav.

Les mer

Takavvanning

Vann fra takarealer kan gi probelmer med overvann om det ikke håndteres effektivt. Wavin har løsninger for takavvanning som minsker risikoen for oversvømmelser og vannskader. Wavin tilbyr komplette løsninger for håndtering av overvann både for små og store bygg.

Les mer

Mengderegulering

Wavins virvelkammer i kombinasjon med god design av ditt prosjekt gir en sikker overvannsløsning som gir optimal videreføring av regnvann til offentlig nett eller annen resipient.

Les mer

Rensing

Myndighetene krever stadig oftere at forurensede stoffer fjernes fra oppsamlet overvann, før det bortledes. Forurensede stoffer omfatter olje, sand og slam, samt tungmetaller. Wavin kan gi deg både ekspertrådgivning og de løsninger som sikrer at alle krav i gjeldende lover og standarder blir oppfylt.

Les mer

Fordrøye og infiltrere

Hvis du kan håndtere spissbelastninger under et regnskyll, kan du minske risikoen for skader forårsaket av oversvømmelser. Våre fordrøyningsløsninger gir deg full kontroll over bortleding av overvann. Infiltrasjon sikrer langsom bortleding til grunnen. Kombinasjonen av fordrøyning og infiltrasjon utvider mulighetene for å håndtere også større nedbørshendelser.

Les mer