Løsning for dagens miljøkrav

Wavin leverer oljeutskillere

Tilbake i 2016 leverte vi den første nordisk produserte oljeutskilleren.  Siden den gang har sortimentet vårt vokst betraktelig - og vi kan nå trygt si at vi har olje- og fettuskillere som oppfyller de strengeste krav - og som passer til ethvert prosjekt. 

 

Både parkeringsplasser, industrianlegg, veier og ikke minst tunneller er kilder til uønskede eller skadelige utslipp. 

For eksempel ved vasking av tunneller, eller ved styrtregn kan store mengder vann føre med seg partikler som må renses vekk før vannet kan slippes videre.  Wavins leverer komplette løsninger, og er behjelpelige både med rådgivning og beregning. 

 

Her får du tilgang til vårt komplette sortiment, og du kan lese litt om et av de første anleggene vi leverte til. 

 

Husk at du alltid kan kontakte oss for hjelp og beregning!

Krevende hensyn

Vi ble presentert for en lokal problemstilling da overflatevann har førte til at oljerelaterte miljøgifter seg ut i det rødlistede Stilla-området i Lillestrøm. Skedsmo kommune igangsatte prosjektet der formålet var å forhindre miljøgifter i å nå Stilla ved å ta unna overvann fra aktiviteten langs Leiraveien. Strenge klimakrav fra Fylkesmannen ved beregning av fordrøyningsanlegg må møtes, og samtidig må det tas høyde for flomvann i en tid med dramatisk økende nedbørsmengder og flere ekstremværsituasjoner. EUs vannrammedirektiv (Vannforvaltningsforskriften) setter krav til at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand. Det gjør at utslippskravene er strengere enn det som har vært vanlig hittil. Kravet fra kommunen var derfor at renseprosjektet må ivareta en rekke hensyn, som samlet vil skape en varig løsning for overvannsutslipp fra all virksomhet langs Leiraveien.  - Det er beregnet et stort sandfang på 10-11 kubikkmeter for å ta vare på tungmetaller og sementere finstoffer, slik at de ikke kommer ut i Leiraelva. På toppen av dette har vi en oljeutskiller for parkeringsarealet, sier konsulent Walter Wilhelmsen hos Rambøll.

Nytt overvannsprodukt i Norge

Den totale renseløsningen ble i sin helhet utført med produkter fra Norsk Wavin. Fordrøyningsanlegget  består av Q-Bic- kassetter, og overvannet ledes via utløpskum med vannregulator og virvelkammer, som regulerer vannmengden videre. Deretter føres vannet til et sandfang, videre inn på en oljeutskiller og tilslutt ut i Leira- elva i renset tilstand. Med dette prosjektet gikk startskuddet for at Wavin nå blir en større totalleverandør på overvannsmarkedet.  Wavin har solgt og produsert oljeutskillere globalt i en årrekke, og med Nordisk produksjon er alle klima og miljøhensyn vel ivaretatt. Oljeutskillerne fra Wavin med glassfiber fungerer veldig fint. De lette konstruksjonene gjør at både nedsetting og forankring er enkelt å jobbe med, forteller Kim Andreas Nielsen hos entreprenør Topaas og Haug.