Norsk Wavin har utviklet en total løsning for rensing av overvann

Slik hjelper oljeutskillere miljøet

 

Olje fra ulike bransjer kan raskt havne i renseanlegg, sjøer, vassdrag og jordsmonn dersom man ikke benytter seg av gode oljeutskillere. Dette kan ha store konsekvenser for miljøet.

Alle slags bedrifter og bransjer i Norden har begynt å få øynene opp for miljøvern og klima. Vi skal bli grønnere, mer miljøvennlige og ansvarsbevisste med tanke på overlevering av jorden til kommende generasjoner. Noen tiltak er relativt enkle, for eksempel å innføre kjøttfrie dager, reise mer kollektivt eller bli flinkere til å resirkulere. Men jobber man i bransjer hvor oljeprodukter vil kunne havne i avløpsvannet og skape problemer på avløpsnett og i renseanlegg, må det langt større tiltak til.

Olje forurenser, og dersom man driver en virksomhet som slipper ut oljeholdig avløpsvann er man lovpålagt å benytte seg av en oljeutskiller. Det er viktig at olje, sand og slam samles opp av en oljeutskiller og tømmes i et godkjent avfallsmottak. Deretter skal også utslippsvannet kontrolleres, slik at det ikke kan gjøre skade på miljøet.   

 

Oljerelaterte miljøgifter kan havne i naturen

At oljerelaterte miljøgifter havner på avveie og ender opp i sjøer, vassdrag eller jordsmonn er ikke uvanlig. Det har skjedd flere ganger, og det kommer nok dessverre til å skje igjen. Når dette blir et problem vil det være behov for etterarbeid og rensing av områdene som påvirkes, noe som både kan ta lang tid og være svært kostbart. 

Klimaendringer, mer nedbør og ekstremvær øker i dag belastningen på det kommunale avløpsnettet. Kapasitetsproblemer og driftsforstyrrelser kan derfor forekomme dersom det skjer en tilstopping av rørnettet eller et driftsstopp i renseanlegg. Får vi problemer her vil det øke kostnader, noe som er en grunn til at myndighetene krever rensing av avløpsvann for slam, sand, olje og bensin, før det skal ledes inn på det kommunale ledningsnettet.

En oljeutskiller kan installeres for å forhindre utslipp av uønskede partikler i spill- og overvannsledninger, slik at den biologiske prosessen i renseanlegg ikke forstyrres. Dette er også med på å forhindre at partikler fra olje havner i naturen vår og gjør skade der.

Les også: Fordeler og ulemper ved separering av avløp og overvann

 

Disse bransjene må ha oljeutskiller

Det er mange ulike bransjer og virksomheter som må ha en oljeutskiller. Her er det først og fremst snakk om bransjer med vaskeplass, smørehall, servicehall osv. Det vil si at alt fra verksteder og anlegg for understellsbehandling, bensinstasjoner og bussterminaler, til vaskehaller for kjøretøy, flere garasjeanlegg og klargjøringssentraler for kjøretøy eller andre typer maskiner som drives av olje, trenger en slik utskiller. 

Å skulle installere en oljeutskiller er ikke bare, bare. Hver enkelt kommune står nemlig ansvarlig som forurensningsmyndighet, og det er derfor kommunen som skal gi utslippstillatelse og godkjenning av oljeutskillere. Ulike kommuner kan ha forskjellige krav, og derfor er det viktig at man undersøker hva reglene er i kommunen hvor din virksomhet ligger.

Les også: Wavin leverer oljeutskillere

 

Overvannsprodukt med renseløsning fra Wavin tar seg av oljeproblemet

Som med resten av verden opplever også Norge en stadig økende nedbørsmengde og flere ekstremværsituasjoner gjennom året. Nettopp derfor kjenner mange på et behov for fordrøyningsanlegg. Slike anlegg stilles det strenge krav til, og EUs vannrammedirektiv setter også krav til at vannforekomster skal ha en god økologisk tilstand. Norsk Wavin har derfor utviklet en total renseløsning som tar seg av overvannsproblematikk.

Overvannsproduktet til Wavin har bygget fordrøyningsanlegget opp av Q-Bic-kassetter, slik at overvannet ledes via en utløpskum med vannregulator og virvelkammer. Dette vil regulere vannmengden videre til et sandfang, før det går inn i en oljeutskiller. Først når det har gått gjennom denne utskilleren kan det slippes ut i en renset tilstand som ikke er skadelig for miljøet.

Les også: Klimaforandringene setter strengere krav til overvannshåndtering

Velg oljeutskiller fra Wavin

I lang tid har Wavin solgt og produsert oljeutskillere til hele norden. Våre oljeutskillere er laget av glassfiber GRP eller Polyetylen PE, og fungerer utmerket. De har lette konstruksjoner som gjør både nedsetting og forankring enkelt å jobbe med.

Det er helt essensielt at oljeutskillere er dimensjonert for vannmengdene de skal motta. Overskrider inngående vannmengde oljeutskillerens kapasitet vil renseeffekten reduseres betraktelig. Derfor krever dimensjoneringen av en oljeutskiller faglig ekspertise. På våre hjemmesider finner du også et beregningsprogram for olje og fettutskillere slik at du enklere kan finne ut av dine behov. Vi kan også hjelpe deg med dimensjonering, og kommer gjerne med tilbud på en komplett godkjent installasjon – som vi også selvfølgelig kan få på plass for deg. Ta kontakt med oss dersom du er interessert i en oljeutskiller fra Wavin.