<br>

mandag 23. januar 2017

Fordeler og ulemper ved separering av avløp og overvann

I de senere år har Europa, og også Norge, måttet takle flomskader som følge av kraftige regnskyll.  Endringen i  nedbørsmønstre gir myndighetene store utfordringer når det gjelder overvannshåndtering.  Det tvinger fram miljørettede initiativ, spesielt i tettbygde strøk, for å eliminere kloakkutslipp som følge av regnvann.  Våre seneste innovasjoner på overvannsområdet gir løsninger på disse utfordringene.

Hold avløpet rent

Avløpssystem kan tettes av søppel, sedimenter, kvister og løv - særlig etter kraftige regnskyll. Siden betong lettere avgir partikler ved brist eller tilstopning vil et plastrør eller en kum som vår Tegra aldri korrodere, den er enkel å inspisere og lett å spyle ren.

 

Bli med på diskusjonen

Klimaendringene tvinger kommuner og myndigheter verden rundt til å ta stilling til disse utfordringene.  Vi i Wavin vil gjerne høre hva du synes, særlig om separasjon av avløpsvann, og generelt om overvannsproblematikken. Hvordan bør det offentlige og vi som huseiere håndtere de økte overvannsmengdene? Ta gjerne kontakt hvis du har et konkret prosjekt, eller hvorfor ikke gi oss ditt synspunkt f.eks på Facebook?    Kjør debatt!

Hvordan oppnå bedre overvannshåndtering?

For å forbedre overvannshåndteringen og beskytte avløpssystemet mot overbelastning har myndighetene begynt å se på flere tiltaksnivåer for å oppnå separering av avløpsvann og overvann. De kommunale rørledningene separeres i to løp, og man stiller krav både til kommunale og private utbyggere om å besørge adskilte løp for spillvann og overvann.

Adskilte rørledninger Ill.:City of Vancouver

Offentlige rørledninger

I et kommunalt adskilt rørsystem vil regnvann samles gjennom ristlokk o.l. og transporteres vekk i rør som er adskilt fra de som håndterer husholdningsavløp. I  NOU2015:16
 viser H. Skaaraas utvalgets hovedlinjer i presentasjonen "Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs". 

Påkobling fra private utløp

En nedskalert utgave, som denne utarbeidet i Canada, viser hvordan samme prinsipp kan benyttes for private eiendommer.  Her, nærmere bestemt I Vancouver ble flere mindre prosjekter gjennomført for å utbedre feil og mangler ved offentlige avløp, som f.eks at en blokkering skyldtes manglende vedlikehold eller overbelastede rørledninger i de kommunale ledningene.

Gjennomgående adskillelse av avløp og overvann

Gjennomgående separasjon av vannløpene oppnår man først når eiendomsbesitteren investerer i adskilte rørledninger, og i tillegg må renseanleggene være i stand til å håndtere adskilt mottak av overvann og avløpsvann. Slik kan overvannet eventuelt gjenbrukes i perioder om ønskelig.

Samtidig må det tas hensyn til at spillvannet bør ha en minimum vannføring for å fungere optimalt,  og vi ser tydelig at det er både fordeler og ulemper ved å separere overvann og avløpsvann.  Her kommer noen av dem:

FORDELER ved separat avløp 

  • Forhindrer forurensning og kloakkutslipp
  • Øker kapasiteten i spillvannsledningen og reduserer faren for utilsiktede utslipp av spillvann
  • Gir mulighet for gjenbruk av regnvann
  • Optimal ytelse i renseanlegg
  • På lang sikt vil redusert slitasje samt økt effektivitet gi bedre økonomi

ULEMPER ved separate rørledninger

  • Store investeringer - høye kostnader
  • Krevende byggeprosesser - trafikkforstyrrelser etc.
  • Hvis løsningene ikke blir godt nok gjennomarbeidet, risikerer man dårligere avløpshåndtering.

Her er det rom for mange diskusjoner.  Norsk Wavin har mange tiårs erfaring i både avløps- og overvannshåndtering, og er daglig engasjert i konkrete problemstillinger.

Wavin forstår avløpshåndtering

Wavins fordrøynings- og infiltrasjonssystemer som Q-Bic og vårt nyeste system, Q-Bic Plus, gir rask og effektiv bygging av overvannsmagasin under bakken. Disse løsningene er velegnet både ved høy trafikklast, høye vannstandsnivåer, eller der man har liten plass tilgjengelig. 

Samtidig er våre systemer svært enkle å tilpasse de stedlige krav, de er enkelt kompatible mot våre rør og kummer, og selvfølgelig tilpasset både norsk klima, VA-normer og miljøkrav.

Hold avløpet rent

Avløpssystem kan tettes av søppel, sedimenter, kvister og løv - særlig etter kraftige regnskyll. Siden betong lettere avgir partikler ved brist eller tilstopning vil et plastrør eller en kum som vår Tegra aldri korrodere, den er enkel å inspisere og lett å spyle ren.

 

Bli med på diskusjonen

Klimaendringene tvinger kommuner og myndigheter verden rundt til å ta stilling til disse utfordringene.  Vi i Wavin vil gjerne høre hva du synes, særlig om separasjon av avløpsvann, og generelt om overvannsproblematikken. Hvordan bør det offentlige og vi som huseiere håndtere de økte overvannsmengdene? Ta gjerne kontakt hvis du har et konkret prosjekt, eller hvorfor ikke gi oss ditt synspunkt f.eks på Facebook?    Kjør debatt!