En bærekraftig industri er en forutsetning for en bærekraftig fremtid

tirsdag 11. august 2020

EPD på Wavins produkter


Wavin som et aktivt medlem av The European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA) er svært opptatt av miljø og bærekraftig utvikling, og i 2008 satte en rekke  mål som  skal gjøre Wavin til en miljøvennlig og bærekraftig industribedrif. 

For å hjelpe Norge å oppnå bærekrafts mål som Parisavtalen forplikter oss til, blandt annet  å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent innen 2030, jobber Wavin systematisk og strategisk for å kombinere høye produksjonsnivå med et lavere karbonfotavtrykk.

FNs Bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Tilsammen er 17 mål definert.  Bærekrafts mål nummer 9 handler om bærekraftig infrastruktur, bruk av teknologi og utvikling av produksjon som bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av Infrastruktur. 

Bærekrafts mål nummer 9 handler om bærekraftig infrastruktur, bruk av teknologi og utvikling av produksjon som bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av Infrastruktur.   

Vi i Wavin har målt vår utvikling på dette området siden 2008.  Resultatene  viser at vi er i rute for å nå våre mål for perioden.  Wavin er en del av det verdensomspennende Orbia-konsernet, og årlig offentliggjør vi vår felles CSR rapport, komplett med utslippstatistikk, tall på energi- og vannforbruk, og en komplett GRI oversikt. 

BÆREKRAFTSMÅL NUMMER 12

Sirkulærøkonomi er et nytt moderne begrep, og har et mål om å begrense presset på naturressurser og mengden av avfall, eller med andre ord er det den økonomien hvor alle ressurser gjenbrukes og utnyttes optimalt. I henhold til SSB står Byggeplasser for mer enn 30% av alt avfall i Norge. For å nå FNs bærekraft mål nummer 12 om ansvarlig forbruk, og redusere avfallsmengde mer enn 50% innen 2030, må alle aktørene jobbe sammen for å oppnå avfallsreduksjon via forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. 

 Digitalisering og BIM gir mer eksakt prosjektering og hjelper å bygge med eksakt antall av deler og mengde på byggevarer, sånn gjør det mulig å reduserer betraktelig materialforbruk, timeforbruk, logistikk og avfallkostnader,   Gjennom presis prefabrikasjon, bruk av avfallsplan, gjenbruk og nøyaktige materialister kan vi se helt bort fra avfall på byggeplass. 
 
I dag er det ikke nok å være mest fordelaktige på pris og kvalitet for å være konkurransedyktig. Vi ser økende etterspørsel fra bransjen og våre kunder etter dokumentasjon på hvor store karbon utslipp det knyttes til våre produkter. Vi ønsker at våre kunder har tilgang til grundige miljødata og en full oversikt over hele prosjekts miljøavtrykk.  

Svanemerket: 

De nordiske landenes offisielle miljømerke. Det ser på livsløpet til en vare: fra produksjon til bruk og avfallshåndtering. 
 

EPD:

  Miljødeklarasjon eller EPD (Environmental Product Declaration) er et tredjeparts verifisert dokument, viser miljøprofilen til en byggekomponent, og oppsummerer miljøbelastning og ressursbruk til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte gjennom hele produktets livsløps, fra råvareuttak til ferdig produkt. (kilde: EPD-norge.no)  En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som bygges på livsløpsvurdering (LCA) etter ISO 14040-14044, og ISO -standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III stiller krav til hvordan en EPD skal lages. 

Du finner EPD og øvrige sertifikater til våre produkter her