Tips for å installere gulvvarme 

onsdag 18. oktober 2017

Installere gulvvarme? Dette må du vite

Du må få det riktig på første forsøk.  Hvis ikke kan det bli et svært kostbart prosjekt.  Vi snakker selvfølgelig om gulvvarme. 

Det er en mengde forhold og faktorer som må vurderes underveis i både prosjektering og monteringsfasen. Derfor vil vi fokusere på kvalitet og planlegging i alle ledd. 

1.  Hva er din varmekilde?

Vil du ha shuntgruppe levert fra oss, eller ble den allerede levert med varmepumpen, eller med den dobbeltmantlede berederen? Uansett er det viktig å vite om kapasiteten til pumpen og shunten dere har bestemt dere for å bruke, virkelig kan levere både den mengde og løftehøyde (head) som anlegget krever. 

2. Trenger du regulering i hvert rom?

De aller fleste ønsker separat temperaturregulering for hvert rom. Da må systemet utstyres med en egen kontrollenhet, som tilknyttes aktuatorer montert på hver gulvvarmesløyfe.
I rom av en viss størrelse vil det ofte være to eller flere kurser. Disse kursene kan enkelt styres fra samme termostat. Om du senere ønsker å dele rommet i soner, er det bare å anskaffe flere termostater, og koble disse opp mot den aktuelle gulvvarmesløyfen. 
Hvilken type termostater man skal velge avhenger av bygning og bruk. I offentlige bygninger vil det være hensiktsmessig med kabeltilkoblede termostater, da man slipper å skifte batterier etc.
For eneboliger og andre mindre installasjoner, vil det være hensiktsmessig å bruke trådløse termostater.  Skulle du støte på problemer, finner du nyttig informasjon her.

3. Ja / Nei til grensesone 

I noen tilfeller der en bygning har store glassfasader bør det sørges for en større energitetthet i gulvet fra vindusglasset og et stykke ut på gulvet. Dette er for å hindre det kaldraset som oppstår.
Alt ettersom bygningens beskaffenhet og plassering, kan det være hensiktsmessig å redusere senteravstand mellom sløyfer ned til 150 – 100 mm.  

4. Hvor skal du plassere fordeleren?

Ved planlegging av gulvvarmeanlegget må man vurdere hvor det vil være hensiktsmessig å plassere fordelere/fordelerskap. Man bør forsøke å ha så korte føringsveier som mulig på grunn av varmetap.  Videre bør man forsøke å minimere påvirkning ved føringsveier i tilstøtende rom. Dette er alltid en utfordring, men dog viktig å vurdere.

Det vil ofte være slik at korridorer brukes som føringsveier. Man må da være forberedt på at disse arealene vil være vanskeligere å regulere optimalt, da varme eller ingen varme til andre arealer vil påvirke reguleringen.

5. Hvordan beregne varmetap 

En grundig varmetapsberegning er helt nødvendig for å få et optimalt og komfortabelt system. Her er det flere faktorer som spiller inn. Å vite hvilken gulvkonstruksjoner og deres varmeledningsevne er helt avgjørende i forhold til den komforten man ønsker. Et eksempel kan være at det legges kurser fra en fordeler både til gulv med betong og fliser, og til gulv med trekonstruksjon og parkett. Det vil være utfordrende å regulere disse to gulvtypene optimalt over samme shuntgruppe. Betonggulvet vil normalt kunne driftes med en turtemperatur på 30-35 grader, mens tregulvet kan behøve en turtemperatur på 40 grader.

Målet må alltid være å levere så tett opp til det varmebehovet som er kalkulert. 
I de tilfellene man ikke dekker varmebehovet fullt ut med gulvvarme, må man se på eventuelle løsninger for spisslast. Uansett er det viktig å kommunisere med kunden, slik at det ferdige anlegget samsvarer med forventninger og krav.

Dette må du unngå!

1. For kjølig gulv - fare for kondensering

Vær bevisst på at gulvvarmetemperaturen alltid må være slik at man unngår kondensering på overflaten. Dette vil oppleves som at man har klamme eller våte føtter. Sørg derfor for at anlegg i drift har en tilstrekkelig høy turtemperatur. Gulvtemperatur bør normalt ligge mellom 18 og 28 grader for at det skal oppleves som komfortabelt av de fleste

2. Ukjent plassering av sløyfene

Før overgulv eller støp utføres etter legging av rør, vil vi på det sterkeste anbefale at det tas bilder og at gulvet målsettes med sløyfene (as built). Dette vil bidra til å unngå skader ved boring f.eks til sluk, eller eventuelt andre senere aktiviteter. Sørg for at tegningen blir gjort tilgjengelig for bruker! 

3. For varme gulv

En overflatetemperatur på mellom 28 og 29 grader vil oppfattes som komfortabelt av de fleste, men det er viktig å foreta innstillinger innenfor reguleringsmulighetene som er tilgjengelige, og kundens ønsker.

4. Ikke-diffusjonstette rør

Ved installering av gulvvarmerør, bruk kun diffusjonstette rør. I motsatt fall vil du kunne oppleve et anlegg som korrodorere og nedsetter varmeledningsevne og mest sannsynlig vil påføre skade på vitale komponenter som pumper, varmepumpe og bereder etc. Selv om systemet luftes etter installasjon, er det erfaringsmessig vesentlig med luft i anlegget. Vi anbefaler å installere mikrobobleutskiller i anlegget. 

En annen viktig komponent i anlegget er ekspansjonskaret. Ekspansjonskaret har som den fremste oppgave å trykkholde anlegget. Et ekspansjonskar som mister trykket frigjør volum og derigjennom oksygen. Dette vil medføre et ustabilt anlegg med fare for korrosjon. Ekspansjonskaret bør ettersees og trykkmåles minst en gang hvert år.  Er du usikker på hvordan du kalkulerer ekspansjonskaret, anbefaler vi at du tar kontakt med leverandøren, som kan bistå med dette.

5. Ingen ekspansjonsmulighet

Alle gulvvarmesystemer vil bevege seg grunnet oppvarming og nedkjøling. For å avverge knirk i gulvet er det nødvendig å hensynta dette med ekspansjonsmuligheter mot vegger etc.   Også betonggulv beveger seg ved oppvarming. Dette må hensyntas ved støping.

For å lære mer om våre gulvvarmeløsninger, kontakt oss her