Kanalizacijos sistemos iš plastiko ir betono

Ieškant tinkamiausių sprendimų, vis dažniau yra reikalaujama įvertinti sistemos poveikį aplinkai. Remdamasi duomenimis, gautais atlikus gyvavimo trukmės įvertinimą, TEPPFA parengė nepriklausomų įmonių patvirtintų gaminių atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracijų rinkinį, apimantį pagrindinius plastikinių vamzdžių sistemų tipus.

Europos plastikinių vamzdžių ir jungiamųjų elementų asociacija (TEPPFA) – tai organizacija, kuri atstovauja pagrindiniams plastikinių vamzdžių sistemų gamintojams ir asociacijoms visoje Europoje. Remdamasi duomenimis, gautais atlikus gyvavimo trukmės įvertinimą, TEPPFA parengė nepriklausomų įmonių patvirtintų gaminių atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracijų rinkinį, apimantį pagrindinius plastikinių vamzdžių sistemų tipus.
Gyvavimo trukmės įvertinimą pagal ISO 14040 ir 14044 standartuose aprašytą metodologiją atliko tarptautiniu mastu pripažintas Flandrijos technologinių tyrimų institutas (VITO). Vėliau VITO išvados buvo kritiškai įvertintos pagal ISO metodologiją nepriklausomos Austrijos institucijos „Denkstatt GmbH“, nagrinėjančios darnaus vystymosi klausimus.
Tyrime buvo naudojami duomenys apie plastikinių vamzdžių sistemas, surinkti iš bendrovių, užimančių daugiau nei 50 % Europos rinkos.  Duomenys apie palyginamas alternatyvias medžiagas, naudojamas vamzdžių sistemose (betoną, kalųjį ketų ir varį), buvo gauti remiantis viešai prieinama informacija.
Toks vertinimas apima visus poveikio aspektus nuo produkto eksploatavimo pradžios iki pabaigos, atsižvelgiant į žaliavas, energiją ir atliekas, susijusias su produktu per visą jo gyvavimo trukmę. Siekiant nustatyti bendrąjį poveikį, analizuojami visi procesai, pradedant nuo žaliavų gamybos, jų virsmo produktu, produkto transportavimo ir montavimo, eksploatavimo trukmės ir baigiant produkto pašalinimu arba perdirbimu jo gyvavimo trukmės pabaigoje.
Pagal šią metodologiją nelyginamos pačios medžiagos, o vadinamieji funkciniai vienetai, turintys tokią pačią paskirtį. Nustatoma padarinių visuma per numatomą gyvavimo trukmę, o tuomet apskaičiuojamas vidutinis metinis poveikis.
Lyginant betoninius ir plastikinius šulinius, tokiu funkciniu vienetu laikoma 100 m ilgio kanalizacijos tinklo atkarpa, kurioje įrengti šuliniai. Nustatant tokio vieneto poveikį per visą jo eksploatavimo laikotarpį, atsižvelgiama į šiuos veiksnius:
1) neatsinaujinančių išteklių eikvojimą – mineralinių išteklių, iškastinio kuro ir kitų negyvųjų neatsinaujinančių išteklių;
2) prisidėjimą prie aplinkos rūgštėjimo išmetant tokius junginius kaip sieros dioksidas ar azoto oksidai, susidarančius gamybos metu ir sukeliančius rūgštųjį lietų, kuris pasižymi žalingu poveikiu dirvožemiui, vandens ištekliams, žmonėms, gyvūnams ir visai ekosistemai;
3) eutrofikacijos proceso spartinimą dėl vandens ir dirvožemio perteklinio tręšimo maistinėmis medžiagomis (pvz., azotu ar fosforu). Tai lemia pernelyg greitą augalų augimą ir ežerų bei vandens telkinių faunos nykimą;
4) prisidėjimą prie globalinio atšilimo (t. y. anglies dvideginio pėdsaką). Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tokių kaip CO2 ir metanas, izoliuojantis poveikis atmosferoje yra pagrindinė globalinio atšilimo priežastis, o tai turi įtakos ir žmonių sveikatai, ir ekosistemos, kurioje mes gyvename, būklei;
5) prisidėjimą prie ozono sluoksnio naikinimo. Dėl ozono sluoksnio naikinimą lemiančio cheminių porodarių ir valymo priemonių išmetimo didėja saulės spinduliuojamų ultravioletinių spindulių srautas, kuris sukelia odos vėžį ir sumažina derlių;
6) prisidėjimą prie fotocheminės oksidacijos, kai fotocheminė saulės šviesos reakcija su pirminiais atmosferos teršalais, tokiais kaip lakieji organiniai junginiai ir azoto oksidai, sukelia cheminį smogą, kuris neigiamai veikia žmonių sveikatą, derlių ir visą ekosistemą.

PVC ir betono palyginimas pagal 6 poveikio aplinkai kriterijus

PP (su dviguba sienele) ir betono palyginimas pagal 6 poveikio aplinkai kriterijus

Šiame tyrime buvo tiesiogiai palyginti trys skirtingi vamzdžių tipai PVC arba PP su betoniniais vamzdžiais, naudojamais neslėginėse nuotekų sistemose.
Su betoninių šulinių gamintojais galima sutikti dėl to, kad betonas yra ekologiška medžiaga, kalbant apie jos gamybą ir pakartotinį panaudojimą. Tačiau, pagal tokių tyrimų standartus reikalaujama, kad būtų atsižvelgta į visus veiksnius, atsirandančius per produkto eksploatavimo laikotarpį. Pridėjus elementų transportavimo ir sunkiosios technikos naudojimo išlaidas bei montavimo laiką, tokių gaminių įvertinimas nebėra toks aukštas.
Plastikinių sistemų vertinimas šiuo atžvilgiu yra daug palankesnis. Panašiomis sąlygomis plastikinių sistemų poveikis aplinkai yra panašus į įprastų sistemų, kurios yra laikomos ekologiškesnėmis.
„Ekologiniai pėdsakai“ gali būti teigiami arba neigiami. Neigiami padariniai, pavyzdžiui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, galimi produkto gamybos metu arba jį šalinant, o teigiamas poveikis gali būti daromas sumažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, pvz., vartojant mažiau energijos gaminio eksploatavimo metu. Kalbant apie plastikinius vamzdžius, gyvavimo trukmės įvertinimas parodė, kad plastikinės sistemos padeda sutaupyti ir realiomis sąlygomis gali sumažinti padarinių, į kuriuos atsižvelgiama vertinime, dydį.
Konkrečiais atvejais tokie palankūs plastikinių medžiagų aspektai, palyginti su įprastomis kanalizacijos sistemomis, gali būti:
- trumpesnis darbų atlikimo laikas;
- eliminuota būtinybė įrengti pamatus (taip išvengiant betono paruošimo ir transportavimo išlaidų);
- galimybė sumažinti ekologines sąnaudas tinkamai panaudojant plastikinių medžiagų savybes ir optimizuojant daugumą sprendimų (pvz., kartu įrengiant surenkamuosius ir apžiūros šulinius, dėl puikių hidraulinių savybių formuojant mažesnius nuolydžius ir kt.)
TEPPFA sukurtame trumpame filme pateikiamas įtikinamas betoninio ir plastikinio nuotekų tinklo 90 m atkarpos (įskaitant vamzdžius ir šulinius) įrengimo laiko palyginimas. Ir vamzdynų, ir šulinių montavimo laikas yra trumpesnis, kai naudojamos plastikinės medžiagos. Filmuką galite peržiūrėti čia https://youtu.be/pEdTbzGVQf4

IŠVADOS

1. Dėl medžiagų savybių ir apgalvotų konstrukcinių sprendimų plastikiniai šuliniai turi didžiulį potencialą, kalbant apie dažniausiai pasitaikančių nuotekų tinklų problemų šalinimą, įskaitant:
- su liukais susijusių keblumų eliminavimą;
- sandarumą;
- prisitaikymą prie didėjančio nuotekų ir garų agresyvumo kanalizacijos vamzdynuose.
Apribota infiltracija ir eksfiltracija, taip pat mažesnė remonto darbų ir kanalizacijos valymo proceso apimtis bei dažnumas leidžia gerokai sutaupyti eksploatavimo metu.
Besikeičiančios realijos taip pat verčia didinti cheminį atsparumą. Dėl didėjančių lūkesčių ir griežtesnių standartų ieškoma palankesnių sprendimų, darančių mažiau žalos aplinkai ir išsiskiriančių mažesnėmis eksploatavimo sąnaudomis. Todėl vis dažniau pasirenkami apgalvoti ir tikslūs sprendimai, kuriuose naudojamos plastikinės medžiagos.
2. Pažanga plastikų perdirbimo srityje, galimybė taikyti unikalius konstrukcinius sprendimus, labai maži nuokrypiai, didėjanti didelių diametrų vamzdžių pasiūla, taip pat eksploatavimo įrangos tobulinimas lemia aukštesnį plastikinių medžiagų įvertinimą. Jos yra naudojamos vis dažniau, nes atneša apčiuopiamos naudos, kuri nėra būdinga tradiciniams sprendimams. 
3. Didėjanti ekologinio pėdsako svarba renkantis medžiagas ir ekonominiai skaičiavimai atsižvelgiant į eksploatavimo sąnaudas neabejotinai lems dažnesnį plastikinių šulinių įrengimą kanalizacijos sistemose. Daugiau informacijos apie tai pateikiama Europos plastikinių vamzdžių bei jungiamųjų elementų asociacijos (TEPPFA) tinklalapyje www.teppfa.eu.

BIBLIOGRAFIJA
1. PRiK; PP vamzdžių su struktūrine (dviguba) sienele ir betoninių vamzdžių poveikio aplinkai palyginimas
2. PRiK; PVC monolitinių vamzdžių ir betoninių vamzdžių poveikio aplinkai palyginimas
SUSIJĘ STANDARTAI
LST EN ISO 14040:2009
Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas.
Principai ir sandara
LST EN ISO 14044:2007
Aplinkos apsaugos vadyba. Gyvavimo ciklo vertinimas. Reikalavimai ir nurodymai