A Wavin Magyarország „Tempower” nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

1. Jelen Játékszabályzat a Wavin Hungary Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Új Gyártelep, adószám: 10781553-2-13, cg. szám: 13-09-065853) tulajdonában lévő Magyarország Facebook oldalon megrendezésre kerülő " Tempower” nyereményjátékának (a továbbiakban: a "Játék") részvételi feltételeit tartalmazza. A Játék szervezője a Wavin Hungary Kft. (a továbbiakban: a "Szervező") A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Neo Interactive Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 9. A. ép. fszt. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-703098) bonyolítja le (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. A Játék időtartama: 2021.04.26 – 05.09. 23:59
Sorsolás: 2021.05.10. (hétfő)
Eredményhirdetés: 2020.05.10. (hétfő), Facebook üzenőfali bejegyzés formájában

3. A játékban való részvétel feltételei:

 • A Játékban kizárólag azon 18 életévét betöltött a 6. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában írt időtartama alatt, a játékban regisztrál és ezzel feliratkozik a Wavin Magyarország hírlevelére.
 • A hírlevélre való feliratkozásban bekért adatok kérdéseire a helyes válaszadás kötelező a sorsolásban való részvételhez.
 • A Játékra való jelentkezésnek nem előfeltétele a Wavin Magyarország termékeik megvásárlása, nincs nevezési díj. A versenyre jelentkező Játékosoknak minden esetben bejelentett magyarországi lakóhellyel kell rendelkezniük.
 • A 18. életévét be nem töltött személy nevezése érvénytelen. A nevezéshez elengedhetetlen, hogy a játék engedélyezésekor egy létező e-mail címmel regisztráljon a felhasználó.
 • Az adatvédelmi szabályzat értelmében a regisztráció csak és kizárólag akkor érvényes, ha minden adat helyes, teljes és megfelel a valóságnak.
 • A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót felelősség nem terheli.
 • A játékra jelentkező valós személy kell legyen és egy valós személy csak egy e-mail címmel regisztrálhat a játékba.

4. A játék menete

A játék keretében a felhasználóknak a hírelvél feliratkozó űrlapon regisztrálniuk kell a feltett kérdések helyes megválaszolásával és a bekért adatok megadásával a Játékba. A regisztrációval a Játékos automatikusan részt vesz a sorsoláson. Regisztrációt a feliratkozó formon igazolja vissza a rendszer.

Az a Játékos, aki a regisztrációt követő e-mail értesítésben található „Feliratkozom” gomb megnyomásával megerősíti feliratkozási szándékát, dupla eséllyel indul a játékon, azaz a hírlevél feliratkozó űrlapon megadott adatai kétszer kerülnek be a sorsolási adatbázisba.

5. Nyertesek, nyeremények, sorsolás:

5.1. A nyertesek kiválasztása:

A 2. pontban részletezett időtartam alatt a játékba bármikor be lehet kapcsolódni. A sorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik helyesen válaszoltak a feltett kérdésekre, valamint azoknak a játékosoknak a neve, aki csak a hírlevél feliratkozó űrlapon regisztrál, egyszer szerepel a listában, azonban aki a regisztrációt követően küldött megerősítő emailben található „Feliratkozom” gombot is megnyomja, annak neve kétszer szerepel a listában.

Nyertesek száma: 10 db

5.2. A nyeremény:

Összesen 10 db Wavin logóval ellátott autós töltő (nyereményenként bruttó 2.280 Ft azaz kettőezerkettőszáznyolcvan Forint értékben)

5.3. A sorsolás időpontja: 2021.05.10. (hétfő)

A sorsolás módja: véletlenszerű sorsolás (www.random.org)

A sorsolási alapban minden játékos szerepel, aki a játék ideje alatt regisztrált és a kérdésekre helyesen válaszolt a Wavin Magyarország hírlevél feliratkozós játékában, valamint azoknak a játékosoknak a neve kétszer szerepel, akik a regisztrációt követően küldött megerősítő emailben található „Feliratkozom” gombot is megnyomták.

5.4. A nyeremények átadása:

5.4.1. Az 5.2. pontban lévő nyeremény valamennyi költségét (pl. befizetendő adók) a játék Szervezője (a Wavin Magyarország Facebook oldal tulajdonosa, a Wavin Hungary Kft.) viseli.

5.4.2. Szervező a nyertes Játékosokat a regisztráció alkalmával megadott e-mail címen értesíti arról a tényről, hogy nyert, valamint a nyereményről, és a nyeremény átvételének részleteiről.

A nyertes játékos a nyereményre nem jogosult, amennyiben:

 • a játékba jelentkezéskor (regisztráció) nem adott meg e-mail címet, vagy a megadott e-mail címen 7 naptári napon belül nem elérhető,
 • ·vagy a nyertes Játékos más okból nem elérhető, továbbá
 • a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta,
 • ·vagy kiderül, hogy a jelen játékszabályzat bármely pontját megsértette,
 • ·vagy az 5.3.1. pontban írtak miatt a Szervező által bekért személyes adózási adatokat (név és lakcím) megadását megtagadja.

Amennyiben Szervező megkeresésére a nyertes 7 naptári napon belül nem reagál, úgy Szervező fenntartja magának másik nyertes sorsolásának jogát. Ez esetben az elsőnek sorsolt nyertes a nyereményre már nem jogosult, a 8. naptári napon.

5.4.3. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.4.4. A nyeremény átadásának módjáról és a nyereményhez kapcsolódó további részletes információkról a nyertes és szervező külön e-mailben egyeztet.

5.4.5. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem fogadja el, úgy további vagy helyettesítő nyereményre nem jogosult.

5.4.6. Amennyiben a nyertes játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.5. A nyeremény átadásának végső határideje a Nyertes kiértesítésétől számított 60 naptári napon belül.

6. A nyereményjátékban nem vehetnek részt

6.1. A Wavin Hungary Kft. (Szervező és Adatkezelő), a Neo Interactive Kft. (Adatfeldolgozó) cégek alkalmazottai, illetve ezen cégek alkalmazottainak a Ptk. 8:1. § értelmezése szerinti közeli hozzátartozói.

6.2. A Játékos a Játékból automatikusan kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult amennyiben:

 • a regisztrációkor a felhasználó nem ad meg e-mail címet vagy más, az alkalmazás által kért adatot,
 • ·valószínűsíthető, hogy a játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,
 • jelen játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti.

7. Felelősség kizárás

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

7.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

7.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

7.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Játékos a Regisztráció keretében folytatott adatszolgáltatás folyamán a Facebook személyes adatokat nem kezel.

8. Azáltal, hogy a Játékos a Regisztráció során megadja a nevét és e-mail címét, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen verseny lebonyolítása során felhasználja.

9. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Wavin Hungary Kft., mint Adatkezelő, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Neo Interactive Kft., mint Adatfeldolgozó a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint Szervező marketingtevékenysége, reklámajánlatainak megküldése és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára, valamint a nyereményátadását szolgáló adatok – név, postai cím, telefonszám - kezelésében szinten a fent említett Adatkezelő és Adatfeldolgozó jár el. További személyeknek a Wavin Hungary Kft., illetve a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Neo Interactive Kft. ezen információkat nem adja tovább, s kötelezettséget vállalnak arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezelik. Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a nyertes szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

10. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

Budapest, 2021.04.14.

Wavin Hungary Kft.