Tegra SVK

-sadevesikaivo

Sa­de­ve­si­kai­vo­jen uusi su­ku­pol­vi

Tegra SVK -sa­de­ve­si­kai­vo näyt­tää ihan ta­val­li­sel­ta kai­vol­ta, mutta on si­säl­tä pal­jon enem­män. Sa­de­ve­si­kai­vo on suun­ni­tel­tu es­tä­mään kel­lu­van ros­kan pääsy vie­mä­ri­ver­kos­toon.  Eri­kois­ra­ken­tei­nen ve­si­luk­ko on it­se­puh­dis­tu­va, mikä takaa sel­väs­ti pi­dem­män huol­to­vä­lin kuin pe­rin­tei­set rat­kai­sut. Kaivo on suun­ni­tel­tu siten, että se voi­daan imu­tyh­jen­net­tää täy­sin. 

Tu­tus­tu Tegra SVK -kai­von omi­nai­suuk­siin

Erikoisrakenteinen 360° kartiosuodatin

In­no­va­tii­vi­nen pa­ten­toi­tu Tegra SVK on uuden su­ku­pol­ven sa­de­ve­si­kai­vo, joka on suun­ni­tel­tu help­poon asen­nuk­seen ja huol­toon. Sa­de­ve­si­kai­von edis­tyk­sel­li­nen eri­kois­ra­ken­tei­nen 360° kar­tio­suo­da­tin py­säyt­tää kui­vat ros­kat ja estää nii­den pää­syn put­kis­toon sekä hi­das­taa veden vir­taa­mis­ta, jol­loin märät ros­kat tip­pu­vat kai­von poh­jal­le.

Nopea ja helppo käsitellä

Uusi Tegra SVK on omi­nai­suuk­sien­sa takia help­po kä­si­tel­lä. Kai­von ta­sai­nen pohja sekä kä­sit­te­ly­kah­va hel­pot­ta­vat asen­ta­mis­ta. Asen­ta­mi­nen sujuu pait­si no­peas­ti myös tur­val­li­ses­ti ja vaa­tii hyvin vähän mies­työ­voi­maa. 

Huoleton huoltaa

Tegra SVK  -sa­de­ve­si­kai­vo on suun­nit­tel­tu huo­let­to­mak­si huol­taa. Kar­tio­suo­dan­tin py­säyt­tää kui­vat ros­kat ja estää nii­den pää­syn put­kis­toon, eh­käis­ten kai­von pa­dot­tu­mi­sen ja tul­vi­mi­sen. Tämä vä­hen­tää huol­lon tar­vet­ta. Kai­von lie­te­ti­la­vuus on mak­si­moi­tu, jonka an­sios­ta saa­vu­te­taan pit­kät huol­to­vä­lit. Pyö­ris­tet­ty pohja takaa täy­del­li­sen tyh­jen­net­tä­vyy­den.

Lataa esite

Ominaisuudet ja edut selkeästi esitteestä.  Lataa tästä

Kiin­nos­tuit­ko?

Wavin Spot­light kään­tää va­lo­kei­lan tu­le­vai­suu­den in­fra­rat­kai­sui­hin. Jaam­me tie­toa ja ideoi­ta joi­den avul­la kau­pun­kiem­me muok­kaa­mi­nen tu­le­vai­suu­den kes­tä­vik­si voi alkaa nyt. 

Spotlight - tutustu!