Wavin Spotlight

rakennetaan tu­le­vai­suu­den kaupungit jo tänään  

Liity mukaan

Wavin Spot­light

Kas­va­va väes­tö, kau­pun­gis­tu­mi­nen ja ää­rim­mäi­set sa­dan­nat aset­ta­vat en­nen­nä­ke­mä­tön­tä pai­net­ta ikään­ty­vil­le vie­mä­ri- ja hu­le­ve­si­jär­jes­tel­mil­le. Me loim­me Wavin Spo­ti­light -kam­pan­jan suun­na­tak­sem­me va­lo­kei­lan tär­kei­siin ai­hei­siin, jotta kau­pun­kiemme muok­kaa­mi­nen tu­le­vai­suu­den kes­tä­vik­si voisi alkaa nyt.

Ha­luan osak­si rat­kai­sua! Tilaa Infra-uutiskirjeemme, jotta pysyt ajan tasalla uusista ja tärkeistä Spotlight-teemoista. Uutiskirjeessä saat luettavaksesi viimeisimmät tekniset julkaisut ja pääset käsiksi ajankohtaisiin asiantuntijamateriaaleihin. Li­säk­si  jaam­me myös käy­tän­nön­ko­ke­muk­set re­fe­rens­si­ta­ri­noi­den muo­dos­sa sekä haas­tat­te­le­mal­la asian­tun­ti­joi­ta. Anna ää­ne­si ja lähde mu­kaan kes­kus­te­le­maan tu­le­vai­suu­den kau­pun­ki­rat­kai­suis­ta. Uutiskirje postitetaan noin 4 kertaa vuodessa. 

Näin rakennamme tu­le­vai­suu­den kau­pun­keja

Tulevaisuuden ratkaisut syntyvät tiedolla ja taidolla. Sitä jaamme ja haluamme kutsua sinutkin mukaan jakamaan. Liity mukaan tutustu alla olevaan sekä kerro meille miten sinä ratkaisisit tulevaisuuden haasteet jo tänään.

Tie­toa, työ­ka­lu­ja ja tapaamisia

Tu­le­vai­suus suun­ni­tel­laan tä­nään

Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos pakottavat muuttamaan tapaa, jolla kaupungit suunnitellaan. Tutustu tarjolla oleviin ratkaisuihin ja suunnittelutyökaluihimme, joiden avulla selätämme tulevaisuuden haasteet jo tänään. 

Tutustu suunnittelutyökaluihimme

Hu­le­ve­det voi­daan hal­li­ta

Tek­no­lo­gia ja in­no­vaa­tiot aut­ta­vat meitä tais­te­le­maan il­mas­ton­muu­tok­sen tuo­mia on­gel­mia, kuten kas­va­via sa­de­mää­riä vas­taan. Suun­ni­tel­lul­la hu­le­ve­sien hal­lin­nal­la kau­pun­git voi­vat va­rau­tua pa­rem­min tu­le­viin muu­tok­siin.

Malta hetki - jul­kai­sem­me kohta lisää

Tu­los­sa

Julkaisemme syksyn aikana tie­toa tu­le­vai­suu­den kau­pun­kien ja rat­kai­su­jen suun­nit­te­luun ja ra­ken­ta­mi­seen. Liity mu­kaan olet etu­lin­jas­sa saa­mas­sa tie­toa siitä miten luoda tu­le­vai­suu­den kes­tä­viä kau­pun­ke­ja. 

Tu­le­vai­suu­den kes­tä­viä rat­kai­su­ja

Tu­le­vai­suus ei ra­kennu hetkessä

Päi­vi­täm­me si­vu­ja jat­ku­vas­ti ja ker­rom­me uusista ja ajankohtaisista ratkaisuista kohta lisää.  

Tilaa Infra-uu­tis­kir­jeem­me!

Tilaamalla Wavin Infra -uutiskirjeen saat kattavan tietopaketin noin neljä kertaa vuodessa. Tietopaketti sisältää: - Päivityksiä Spotlight -aiheista - Viimeisimmät tekniset julkaisut - Asiantuntijalausuntoja - Referenssitarinoita

Ti­laa­mal­la uu­tis­kir­jeen hy­väk­syt, että lä­he­täm­me si­nul­le uu­tis­kir­jei­täm­me sekä muuta Infra-puolen tietoa. Uutiskirjeitä ja tiedotteita lähetetään vain muutamia vuosittain. Löy­dät Tie­to­suo­ja­se­los­teem­me ko­ti­si­vuil­tam­me ja voit myös aina jäl­keen­päin muut­taa ti­laus­ta­si. Mi­kä­li ha­luat lo­pet­taa uu­tis­kir­je­ti­lauk­sen, lai­tat­han vies­tiä osoit­tee­seen mark­ki­noin­ti.​fi@​wavin.​com.