Plas­tic­Road - In­no­va­tii­vi­nen ja kes­tä­vä rat­kai­su tulevaisuuden kaupunkeihin

Kuvittele kierrätetystä muovista valmistettu tie, joka voidaan asentaa paikoilleen muutamissa päivissä ja kestää pidempään kuin tavallinen tie. Tie antaa ylimääräisen veden valua läpi nopeasti ja siinä on sisään-rakennettu ratkaisu viemäri- ja kaapeliputkille. Ensimmäisen PlasticRoad on kolmen yrityksen - KWS (osa VolkerWessels konsernia), Total ja Wavin, kehityksen tulos.

The Plas­tic­Road on KWS:n ke­hi­tys­työn tulos. Lii­ken­ne­ruuh­kat, ties­töön liit­ty­vät on­gel­mat, mitkä joh­tu­vat jat­ku­vas­ta tar­pees­ta kor­ja­ta ja huol­taa, hu­le­ve­si on­gel­mat ja yhä kas­va­va muo­vi­jät­teen määrä oli­vat ins­pi­raa­tio­na Plas­tic­Road-hank­keen ke­hi­tyk­sel­le.

 

Kestävää kehitystä kierrättämällä

Muovi – ei as­falt­ti – tien ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­li­na käy jär­keen, kun mie­ti­tään muo­vi­jät­teen lii­an­kin hyvää saa­ta­vuut­ta. Li­säk­si Plas­tic­Road -tien ra­ken­nus­vai­hees­sa muo­dos­tuu vä­hem­män hii­li­diok­si­di pääs­tö­jä kuin pe­rin­teis­tä as­falt­ti­tie­tä teh­des­sä. Ve­den­lä­päi­syyn ja tien ta­sai­suu­teen liit­ty­viin huo­liin on kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti tässä rat­kai­sus­sa. Tar­koi­tuk­se­na on käyt­tää niin pal­jon kier­rä­tet­tyä muo­via kuin mah­dol­lis­ta, jo­kai­nen ele­ment­ti on suun­ni­tel­tu siten että se olisi täy­sin kier­rä­tet­ty. Meil­le Wa­vi­nis­sa on kun­nia olla Plas­tic­Road-kump­pa­ni, sillä kes­tä­vä ke­hi­tys on yksi kan­ta­vis­ta ar­vois­tam­me.

Ajankohtaista

Maailman ensimmäinen PlasticRoad on avattu

Syyskuun 11. 2018 PlasticRoad – alanjohtavien yritysten KWS, Wavin ja Total yhteistyö – avattiin virallisesti pyöräliikenteelle Zwollessa, missä myös Wavin konsernin pääkonttori sijaitsee.
Lue lisää englanniksi

PlasticRoad leviää sosiaalisessa mediassa!

Kun tieto levisi, että KWS (osa VolkerWessels konsernia), Wavin ja Total yhdistivät voimansa kehittääkseen PlasticRoad-prototyypin, sosiaalisen median kanavat täyttyivät positiivisista kommenteista. Suuri kiinnostus on yllättänyt.

Lue lisää englanniksi

Wavin Spot­light - tulevaisuuden kaupungit

Kierrätetystä muovista valmistetut tiet ovat yksi monista tavoista, joilla kaupungit voivat muovautua tulevaisuuden kestäviksi. Oletko kiinnostunut näkemään enemmän Wavinin ratkaisuja, joilla teet kaupungista ja sen viemäriverkostosta ja hulevesijärjestelmistä tulevaisuuden kestäviä? Wavin Spot­light kä­sit­te­lee vie­mä­röin­tiin ja hu­le­ve­siin liit­ty­viä haas­tei­ta joita jo­kai­nen kau­pun­ki koh­taa. 

Lue lisää englanniksi

PlasticRoad syntyi yhteispelillä

Vuon­na 2016 KWS tuli mu­kaan Wa­vi­nin ja To­ta­lin kans­sa ke­hit­tääk­seen Plas­tic­Road kon­sep­tia ja pro­to­tyyp­pia – tar­ken­taen pyö­rä­tie­tä. Jo­kai­nen mark­kin­ajoh­ta­ja tuo mu­ka­naan oman asian­tun­ti­juu­den ja ko­ke­muk­sen. Wavin, jolla on tie­to­poh­ja ja mark­ki­na-asema kier­rä­te­tyis­sä muo­vi­put­ki­sys­tee­meis­sä, on sel­keä va­lin­ta kump­pa­nik­si tässä hank­kees­sa.