keskiviikko 5. syyskuuta 2018

Vahvemmin osaksi Euroopan johtavaa vedenkäsittelyratkaisujen toimittajaa - Wavin-Labkosta tulee Wavin

Jatkossa Wavin-Labko Oy tunnetaan lyhyesti ja ytimekkäästi nimellä Wavin.

– Ni­men­muu­tok­sel­la tu­lem­me vah­vem­min osak­si kan­sain­vä­lis­tä kon­ser­nia ja vah­vis­tam­me paik­kaam­me kiin­teis­tö­tek­nii­kan ja in­fran asian­tun­ti­ja­na, ku­vai­lee Suo­men myyn­ti­joh­ta­ja Tony Äijö.
Yhtiö on tun­net­tu vah­va­na hule- ja jä­te­ve­si­rat­kai­su­jen in­fra­puo­len toi­mi­ja­na ja lai­te­toi­mit­ta­ja­na. 

Ni­men­muu­tok­sel­la Wavin tekee nä­ky­väk­si viime vuo­sien ke­hi­tyk­sen, jonka myötä in­frao­saa­mi­ses­taan tun­ne­tus­ta yri­tyk­ses­tä on tul­lut myös kiin­teis­tö­tek­nii­kan luo­tet­ta­va asian­tun­ti­ja ja rat­kai­su­toi­mit­ta­ja. Wavin on toi­mi­nut Suo­mes­sa yli 50 vuo­den ajan ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten ve­den­kä­sit­te­ly­rat­kai­su­jen ke­hit­tä­jä­nä, suun­nit­te­li­ja­na ja val­mis­ta­ja­na. 

– Ve­sien­kä­sit­te­lys­sä työn laatu mi­ta­taan vasta vuo­sien pääs­tä. Oi­kein tehty rat­kai­su on pit­käi­käi­nen in­ves­toin­ti, jonka arvo näh­dään vasta myö­hem­min tu­le­vai­suu­des­sa, Äijö sanoo. 

Ni­men­muu­tos on jat­koa Eu­roo­pan joh­ta­van ve­den­kä­sit­te­ly­rat­kai­su­jen toi­mit­ta­jan, Wa­vi­nin viime vuon­na te­ke­mäl­le or­ga­ni­saa­tio­muu­tok­sel­le. Muu­tok­sen yh­tey­des­sä muo­dos­tet­tiin uusi toi­min­ta­mal­li, jossa Wa­vi­nin Suo­men lii­ke­toi­min­ta yh­dis­tet­tiin uu­teen poh­jois­mai­seen ra­ken­tee­seen. Ra­ken­tee­seen kuu­lui­vat jo en­nes­tään Tans­ka, Norja ja Ruot­si.  Yh­dis­tä­mäl­lä voi­ma­va­rat ja osaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää nel­jän maan re­surs­se­ja pa­rem­min ja siten pyr­kiä kes­tä­vään kas­vuun sekä vas­taa­not­taa tu­le­vai­suu­den haas­teet. Ta­voit­tee­na on pal­vel­la asiak­kai­ta pa­rem­min.  

Uusi nimi vies­tii yhä sel­keäm­min Wa­vi­nin vuo­si­kym­me­nien pal­ve­lu­lu­paus­ta: halua aut­taa kä­sit­te­le­mään vettä tai­taen. Wa­vi­nin ve­den­kä­sit­te­ly­rat­kai­suis­sa yh­dis­ty­vät ajan­mu­kai­set suun­nit­te­lu­työ­ka­lut, mark­ki­noi­den par­haat tuot­teet, asian­tun­ti­joi­den kiin­teis­tö­tek­nii­kan tun­te­mus yh­des­sä asiak­kai­den ta­voit­tei­den tun­te­muk­sen kans­sa. 

 

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Tony Äijö, p. +358 20 1285 430
tony.aijo@wavin.com