keskiviikko 12. syyskuuta 2018

Wavin BIM Revit -tietomallinnus mukana FinnBuild Highligths -kilpailussa

FinnBuild Highlights kisaan ilmoittautui lähes 70 yritystä, joiden tuotteista ja palveluista tuomaristo valitsi 11 ehdokasta, jotka saavat Highlights-kunniamaininnan. Wavin BIM Revit -tietomallinnus on yksi valituista. Kilpailun ajankohtaisin tuote eli ”Highlightsien Highlight” julkistetaan messuilla 11.10. Esittelemme Wavin BIM Revit -pakettia FinnBuild-messuilla osastollemme 6c78 rakentuvassa Wavin Taidonnäyttelyssä.

Valinnoissaan raati kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Rakennus- ja talotekniikka –alan tai infra –alan ja yhdyskuntatekniikan uusi soveltaminen tai uuden ja   vanhan tiedon innovatiivinen yhdistäminen.
  • Ehdotuksen tuomat käytännön ratkaisut, edut ja hyödyt loppukäyttäjälle – asiakkaalle, kuluttajalle tai yhteiskunnalle.
  • Ehdotuksen jo toteutunut tai potentiaalinen kaupallinen hyödynnettävyys koti- ja/tai ulkomailla.

BIM Revit – hyödyt suunnittelijoiden kautta urakoitsijalle

Wavinin markkinoiden edistyksellisimmät kiinteistön viemäröintien ja käyttövesien BIM Revit -tietomallinnuspaketit ja palvelut helpottavat oleellisesti suunnittelua ja antavat erinomaiset lähtökohdat tehokkaalle ja laadukkaalle rakentamiselle. Wavin BIM Revit -tietomallinnuspaketit sisältävät älykkään avustajan, mikä varmistaa automaattisesti, että suunnitelmissa käytetään sellaisia ratkaisuja, mitkä ovat toteutettavissa sekä tuotteita, jotka ovat markkinoilla saatavissa. Wavin BIM Revit -tietomallinnuksella luodut suunnitelmat ovat tarkkoja = 1:1, mikä tarkoittaa, että suunnitelma vastaa todellisuutta. Järjestelmä antaa myös urakoitsijoille tarkat massalistat tehostaen näin työmaalogistiikkaa, tarjouslaskentaa sekä tarjoten erinomaisen mahdollisuuden mm. esivalmisteiden käyttöön, tällöin hukka vähenee, ennakoitavuus kasvaa ja laatu paranee.

Rakennusprojekti haltuun BIM Revitillä

Tarkat materiaalitarpeet ja sen kautta myös kustannukset ovat lähes välittömästi suunnitelman valmistuttua koko toimitusketjun käytössä, toimitusketjun niin haluttaessa. Materiaalivirrat ovat optimoitavissa, kun koko rakennuksessa käytetyt materiaalit ovat jo suunnitteluvaiheessa ”tyypitetty” ja tiedossa. Tutkimuksien mukaan tarkoilla tietomalleilla ja niiden 100%:lla hyödyntämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä, jopa noin 15-20% koko rakennuksen kustannuksista.

Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden/rakennuttajien siirtyessä käyttämään tarkkaa tietomallinnusta kaikissa projekteissaan, pystytään koko toimitusketjussa elämään paremmin suunniteltua ja aikataulutettua arkea. Tervetuloa tutustumaan Wavin BIM Revit -tietomallinnukseen Wavin Taidonnäyttelyyn FinnBuild-messuille 10. – 12.10 osastolle 6c78.

Lue tiedote FinnBuild Highlights -kisasta ja tutustu kaikkiin ehdokkaisiin täällä.

Tutustu Wavin Taidonnäyttelyyn ja rekisteröidy FinnBuild-messuille.

 

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Tony Äijö, p. +358 20 1285 430
tony.aijo@wavin.com

– Ni­men­muu­tok­sel­la tu­lem­me vah­vem­min osak­si kan­sain­vä­lis­tä kon­ser­nia ja vah­vis­tam­me paik­kaam­me kiin­teis­tö­tek­nii­kan ja in­fran asian­tun­ti­ja­na, ku­vai­lee Suo­men myyn­ti­joh­ta­ja Tony Äijö.
Yhtiö on tun­net­tu vah­va­na hule- ja jä­te­ve­si­rat­kai­su­jen in­fra­puo­len toi­mi­ja­na ja lai­te­toi­mit­ta­ja­na. 

Ni­men­muu­tok­sel­la Wavin tekee nä­ky­väk­si viime vuo­sien ke­hi­tyk­sen, jonka myötä in­frao­saa­mi­ses­taan tun­ne­tus­ta yri­tyk­ses­tä on tul­lut myös kiin­teis­tö­tek­nii­kan luo­tet­ta­va asian­tun­ti­ja ja rat­kai­su­toi­mit­ta­ja. Wavin on toi­mi­nut Suo­mes­sa yli 50 vuo­den ajan ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten ve­den­kä­sit­te­ly­rat­kai­su­jen ke­hit­tä­jä­nä, suun­nit­te­li­ja­na ja val­mis­ta­ja­na. 

– Ve­sien­kä­sit­te­lys­sä työn laatu mi­ta­taan vasta vuo­sien pääs­tä. Oi­kein tehty rat­kai­su on pit­käi­käi­nen in­ves­toin­ti, jonka arvo näh­dään vasta myö­hem­min tu­le­vai­suu­des­sa, Äijö sanoo. 

Ni­men­muu­tos on jat­koa Eu­roo­pan joh­ta­van ve­den­kä­sit­te­ly­rat­kai­su­jen toi­mit­ta­jan, Wa­vi­nin viime vuon­na te­ke­mäl­le or­ga­ni­saa­tio­muu­tok­sel­le. Muu­tok­sen yh­tey­des­sä muo­dos­tet­tiin uusi toi­min­ta­mal­li, jossa Wa­vi­nin Suo­men lii­ke­toi­min­ta yh­dis­tet­tiin uu­teen poh­jois­mai­seen ra­ken­tee­seen. Ra­ken­tee­seen kuu­lui­vat jo en­nes­tään Tans­ka, Norja ja Ruot­si.  Yh­dis­tä­mäl­lä voi­ma­va­rat ja osaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää nel­jän maan re­surs­se­ja pa­rem­min ja siten pyr­kiä kes­tä­vään kas­vuun sekä vas­taa­not­taa tu­le­vai­suu­den haas­teet. Ta­voit­tee­na on pal­vel­la asiak­kai­ta pa­rem­min.  

Uusi nimi vies­tii yhä sel­keäm­min Wa­vi­nin vuo­si­kym­me­nien pal­ve­lu­lu­paus­ta: halua aut­taa kä­sit­te­le­mään vettä tai­taen. Wa­vi­nin ve­den­kä­sit­te­ly­rat­kai­suis­sa yh­dis­ty­vät ajan­mu­kai­set suun­nit­te­lu­työ­ka­lut, mark­ki­noi­den par­haat tuot­teet, asian­tun­ti­joi­den kiin­teis­tö­tek­nii­kan tun­te­mus yh­des­sä asiak­kai­den ta­voit­tei­den tun­te­muk­sen kans­sa.