keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Uudet Wavin Tigris K1 -Puristusliittimet ja komposiittiputket

Wavin Tigris K1 puristusliittimet ja PEXc/Al komposiittiputket toimivat kaikkein vaativimmissakin vesiolosuhteissa. Järjestelmä on korroosiovapaa ja tarjoaa pitkäaikaisen ratkaisun käyttövesien johtamiseen kustannustehokkaaseen hintaan. 

Jär­jes­tel­mä on ser­ti­fioi­tu iso­jen eu­roop­pa­lais­ten ser­ti­fioin­tior­ga­ni­saa­tioi­den kuten WRAS, KIWA ja DVGW toi­mes­ta. Tigris K1 so­vel­tuu aina yk­si­tyi­sa­sun­nois­ta vaa­ti­vim­piin ra­ken­nuk­siin kuten sai­raa­loi­hin ja ho­tel­lei­hin. Laa­jan va­li­koi­man an­sios­ta Tigris K1 –jär­jes­tel­mä so­vel­tuu erin­omai­ses­ti sekä uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen että sa­nee­raus­koh­tei­siin.

Tigris K1 –jär­jes­tel­mä koos­tuu pa­ten­toi­duis­ta liit­ti­mis­tä ja kom­po­siit­ti­put­kis­ta:

Liit­ti­met
Tigris K1 liit­ti­met val­mis­te­taan kor­kea­laa­tui­ses­ta PPSU-muo­vis­ta ja ovat kor­roo­sio­va­pai­ta. Nii­den pa­ten­toi­tu muo­toi­lu takaa var­man lii­tok­sen sekä mah­dol­lis­taa pie­nen työn­tö­voi­man asen­net­taes­sa lii­tin­tä put­keen. Jär­jes­tel­män var­muut­ta li­sää­vät liit­ti­met, jotka on suun­ni­tel­tu il­mai­se­maan vuo­to­koh­ta sel­keäs­ti pai­ne­tes­tiä teh­täes­sä. Yk­sin­ker­tai­set ja tar­tun­ta­pi­tä­vät liit­ti­met sekä laaja hal­kai­si­ja­va­li­koi­ma 16-63mm te­ke­vät asen­nuk­sis­ta no­pei­ta ja te­hok­kai­ta.

Put­ket
Put­kien alu­mii­ni­ker­ros vä­hen­tää läm­pö­laa­je­ne­mis­ta teh­den niis­tä ver­tai­lu­kel­poi­sia ku­pa­rin kans­sa. Liit­ti­mien tar­vet­ta vä­hen­tää ris­ti­sil­loi­tet­tu PEXc si­sä­ker­ros, joka tekee put­kis­ta tai­vu­tel­ta­via, ja näin ollen yk­sin­ker­tais­taa asen­ta­mis­ta sekä vä­hen­tää han­kin­ta- ja asen­nus­kus­tan­nuk­sia.

Kiin­nos­tuit­ko?

Tigris K1:stä myy LVI-WaBek. Lä­him­män jäl­leen­myy­jän löy­dät LVI-Wa­Be­kin ko­ti­si­vuil­ta.