Wavin yhdistää voimansa Pohjoismaissa palvellakseen asiakkaitaan entistäkin paremmin

Wavin, Euroopan johtava vedenkäsittelyratkaisujen toimittaja, kävi läpi ison organisaatiomuutoksen viime vuonna. Muutoksen tavoitteena oli muodostaa toimintamalli, jonka avulla asiakkaita palveltaisiin entistäkin paremmin. Muutoksen myötä Wavinin Suomen liiketoiminta yhdistettiin uuteen pohjoismaiseen rakenteeseen, johon kuului jo ennestään Tanska, Norja ja Ruotsi.

Poh­jois­mais­ta or­ga­ni­saa­tio­ta joh­taa Per Dol­le­rup Mik­kel­sen. Hänen nä­ke­myk­sen­sä mu­kaan Poh­jois­mai­den mark­ki­na-alu­eet eroa­vat toi­sis­taan, mutta yh­dis­tä­viä seik­ko­ja löy­tyy sekä lii­ke­toi­min­nas­sa että asia­kas­kun­nas­sa. Yh­dis­tä­mäl­lä voi­ma­va­rat ja osaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää nel­jän maan re­surs­se­ja pa­rem­min ja siten pyr­kiä kes­tä­vään kas­vuun sekä vas­taa­not­taa tu­le­vai­suu­den haas­teet.

Mitä or­ga­ni­saa­tio­muu­tos tar­koit­taa Suo­men mark­ki­noil­la?

Suo­men myyn­tiä joh­taa kuten ai­kai­sem­min­kin Tony Äijö. Alue­myyn­ti­pääl­lik­köm­me (Mark­ku Ilo­nen – Poh­jois-Suomi, Han­na­ma­ri Lind­ström – Etelä-Suomi, Jukka Ma­ta­rai­nen – Itä-Suomi, Mika Pik­kusaa­ri – Länsi-Suomi) vas­taa­vat yhä oman alu­een­sa myyn­nis­tä sekä asiak­kuuk­sis­ta.

Tuo­te­vas­tuut on Wavin Suo­men or­ga­ni­saa­tios­sa jaet­tu jat­kos­sa In­fra­rat­kai­sui­hin (erot­ti­met, maa­vie­mä­rit, kaa­pe­lin­suo­jat, sa­de­ve­si­ka­se­tit ja -kai­vot) sekä Kiin­teis­tö­tek­niik­kaan (kiin­teis­tö­vie­mä­rit, säh­kö­put­ket, käyt­tö­ve­si­put­kis­tot ja lat­tia­kai­voe­rot­ti­met). Kiin­teis­tö­tek­nii­kas­ta vas­taa Teemu Sill­van ja in­fras­ta Mark­ku Kaup­pi. Jä­te­ve­si­rat­kai­suis­sa tek­ni­sis­tä asiois­ta vas­taa Tatu Pii­pa­ri­nen ja kau­pal­li­sis­sa asiois­sa kan­nat­taa olla yh­tey­des­sä Mika Pik­kusaa­reen tai alue­myyn­ti­pääl­li­köi­hin.

Jussi Marttinen vastaa tuotannosta ja laadusta. Hänen alaisuudessaan Kalle Koivunen jatkaa PEM-tehtaan tuotantokoordinaattorina ja Joutsassa tuotantoa koordinoi Jaana Suuronen. Markkinointi säilyy Jenni Eikremin vastuulla.

Voit aina soit­taa myös 020 1285 200 tai lä­hes­tyä meitä säh­kö­pos­til­la myyn­ti@wavin.com

Myyntihenkilöstö

Tuo­te­hal­lin­ta, tuo­tan­to ja mark­ki­noin­ti