torstai 21. helmikuuta 2019

Nimenmuutos maaliin - olemme Wavin Finland Oy

Suomalainen vedenkäsittelyjärjestelmiä kehittävä, suunnitteleva ja valmistava Wavin Finland on saanut loppuun nimenmuutoksensa ja on jatkossa virallisestikin Wavin Finland Oy. 

Wavin on mu­ka­na puh­dis­ta­mo­työ­ryh­mäs­sä, johon kuu­lu­vat Suo­men joh­ta­vat jä­te­ve­si­kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­mien val­mis­ta­jat. Haja-asu­tusa­lu­een kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia opas­te­taan nyt lait­ta­maan jä­te­ve­si­asiat kun­toon kam­pan­ja­si­vul­la: www.​vii​meti​pass​a.​fi

Kam­pan­ja­si­vu opas­taa, kuin­ka jä­te­ve­si­re­mon­tin kans­sa pää­see al­kuun ja hel­pot­taa pä­te­vän jä­te­ve­si­suun­nit­te­li­jan löy­tä­mis­tä.

Muo­vi­teol­li­suus ry:n puh­dis­ta­mo­työ­ryh­män yh­tei­nen ta­voi­te on aut­taa haja-asu­tusa­lu­een kiin­teis­tö­no­mis­ta­jia saat­ta­maan jä­te­ve­si­rat­kai­sun­sa uuden lain vaa­ti­mal­le ta­sol­le. Sa­mal­la ym­pä­ris­tö kiit­tää, kun epä­puh­tauk­sia ei enää valu lä­hi­ve­siin tai poh­ja­ve­teen. 

Jä­te­ve­si­lain siir­ty­mä­ai­ka um­peu­tuu 31.10.2019. Sii­hen men­nes­sä tu­li­si olla uuden lain vaa­ti­mus­ten täyt­tä­vä jä­te­ve­si­jär­jes­tel­mä asen­net­tu­na. Jä­te­ve­sia­se­tus kos­kee ennen vuot­ta 2004 ra­ken­net­tu­ja kiin­teis­tö­jä, jotka si­jait­se­vat poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tai enin­tään 100 met­rin pääs­sä ran­nas­ta. Tar­kem­min uu­des­ta jä­te­ve­si­la­kiin voit lukea Jä­te­ve­det.fi-si­vus­tol­lam­me.

Yh­teis­työs­sä Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen kans­sa

Wavin Fin­lad Oy:n li­säk­si yh­teis­työ­ryh­mään kuu­lu­vat Jita Oy, Pi­pe­li­fe Fin­land Oy ja Upo­nor Infra Oy. Wa­vi­nia työ­ryh­mäs­sä edus­taa jä­te­ve­si­rat­kai­su­jen asia­kas­pal­ve­luin­si­nöö­ri Tatu Pii­pa­ri­nen. 

Ryh­män ko­ko­nais­val­tai­nen ta­voi­te on edis­tää haja-asu­tusa­luei­den ta­lous­jä­te­ve­sien kä­sit­te­lyä ke­hit­tä­mäl­lä jä­te­ve­si­jär­jes­tel­mien lait­tei­ta, pal­ve­lu­ja ja tie­dot­ta­mis­ta yh­teis­työs­sä alan mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. 

Puh­dis­ta­mo­työ­ryh­mä or­ga­ni­soi myös haja-asu­tusa­lu­een jä­te­ve­si­rat­kai­su­jen huol­to­pal­ve­lu­ja yh­teis­työs­sä Suo­men LVI-liit­to SuLVI ry:n kans­sa. Toi­mi­jat vas­taa­vat yh­des­sä pien­puh­dis­ta­mo­huol­ta­jien pä­te­vöi­ty­mis­kou­lu­tuk­sen or­ga­ni­soin­nis­ta.

Puh­dis­ta­mo­työ­ryh­mä tekee yh­teis­työ­tä myös Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen (SYKE) ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön kans­sa tie­dot­taes­saan ha­ja­jä­te­ve­sien kä­sit­te­lyyn liit­ty­vis­tä asiois­ta. Puh­dis­ta­mo­työ­ryh­män yri­tys­ten lai­te­tie­dot on lis­tat­tu ym­pä­ris­tö­hal­lin­non yl­lä­pi­tä­mil­le Puh­dis­ta­mo­si­vus­tol­le. Wa­vi­nin tar­joa­mat rat­kai­sut haja-asu­tusa­luei­den jä­te­ve­si­jär­jes­tel­miin ovat  tääl­lä tu­tus­tut­ta­vis­sa.


Li­sä­tie­to­ja:

Myyn­ti­joh­ta­ja Tony Äijö, p. +358 20 1285 430
tony.​aijo@​wavin.​com

Lataa tie­do­te PDF-muo­dos­sa / An­nounce­ment in English