Myyntiorganisaatiomme uudistui

Wavin Suomen tavoitteena on palvella asiakkaitaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Myyntimme on aikaisemmin ollut organisoitu tuotelähtöisesti Infra- ja Talotekniikan myyntitiimeihin. Asiakkaidemme kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta olemme päättäneet muuttaa organisoitumistamme. Talotekniikan ja Infran myyntitiimimme ovat nykyään Aluemyyntitiimi ja Avainasiakastiimi. Aluetiimi palvelee asiakkaitaan niin infra- kuin talotekniikka asioissa alueellisesti. Avainasiakastiimin vastuulle kuuluvat valtakunnalliset avainasiakkaat.

Sa­mal­la muu­tim­me myös myyn­tia­lu­eet vas­taa­maan asia­kas­tar­pei­ta en­tis­tä pa­rem­min. Han­na­ma­ri Lind­ström jat­kaa edel­leen pää­kau­pun­ki­seu­dun alue­myyn­ti­pääl­lik­kö­nä ja Timo Mar­ja­maa joh­taa poh­jois­ta aluet­ta. Mika Pik­kusaa­ri oli ai­em­min Länsi-Suo­men alue­myyn­ti­pääl­lik­kö, mutta vas­taa nyt Etelä-Suo­men alu­ees­ta, joka kat­taa siis kais­ta­leen kau­nein­ta Suo­mea aina Tu­rus­ta Imat­ral­le. Sami Rin­ta­la siir­tyi kiin­teis­tö­tek­nii­kan myyn­nis­tä Keski-Suo­men alue­myyn­ti­pääl­li­kök­si. Keski-Suo­men alue kul­kee halki Suo­men Ah­ve­nan­maan saa­ris­tos­ta Ilo­mant­siin. 

Aluemyyntipääliköiden lisäksi myynnissämme teitä auttaa ja opastaa asiantuntijamme

Asia­kas­pal­ve­lu­tii­mi ja tek­ni­nen tuki:

  • Mark­ku Kaup­pi, Asia­kas­pal­ve­lu­pääl­lik­kö ja Keski- ja Poh­jois-Suomi
  • Janne Piili, Etelä-Suomi
  • Tommi Pek­ka­la, Pää­kau­pun­ki seutu
  • Tatu Pii­pa­ri­nen, Haja-asu­tusa­luei­den jä­te­ve­si­rat­kai­sut
  • Aili Juul, asia­kas­pal­ve­lu ja tuk­ku­ti­lauk­set

Ta­lo­tek­nii­kan avai­n­asia­kas­tii­mi:

  • Ville Valli, Myyn­ti­ryh­mä­pääl­lik­kö
  • Jussi Ni­ka­maa, ura­koit­si­jat
  • Kai Kor­ho­nen, suun­nit­te­li­jat ja ra­ken­nut­ta­jat
  • Tero Luos­ta­ri­nen, lat­tia­läm­mi­tys­rat­kai­sut

 

Voit aina soit­taa myös 020 1285 200 tai lä­hes­tyä meitä säh­kö­pos­til­la myyn­ti@wavin.com

Uu­dis­tu­nut myyntiorganisaatio