sunnuntai 5. maaliskuuta 2017

Muovisissa desibeliviemäreissä selkeästi kaksi äänieristävyysluokkaa

Muoviset desibeliviemäröintiratkaisut valtaavat markkinaa perinteisiltä valurautaisilta viemäristöiltä. Suosio selittyy muovisen viemäristön ylivoimaisilla ominaisuuksilla: valurautaisiin verrattuna asennus onnistuu muovisilla jopa 50 % nopeammin, kokonaiskustannukset ovat selkeästi edullisemmat ja työstettävyys aivan omaa luokkaansa. Tärkeimmältä ominaisuudeltaan eli ääneneristävyydeltään muovinen desibeliviemäri vastaa täysin valurautaista kilpailijaansa.

Muo­vi­put­ken ää­nie­ris­tä­vyys on ennen kaik­kea kiin­ni put­ken ti­hey­des­tä ja sei­nä­mä­pak­suu­des­ta. Val­tao­sa mark­ki­noil­la ole­vis­ta dB-vie­mä­reis­tä on äänen vai­men­ta­mis­ky­vyl­tään kes­ki­ta­son jär­jes­tel­miä eli niin sa­no­tun Mid-Spec-luo­kan vie­mä­rei­tä. Mid-Spec -luo­kan vie­mä­rit ovat lä­hel­lä to­si­aan ti­hey­den ja sei­nä­mä­pak­suu­den suh­teen ja siten myös ää­ne­ne­ris­ty­so­mi­nai­suuk­sil­taan.

Tämän li­säk­si mark­ki­noil­la on High-Spec-luok­ka, jonka ää­nie­ris­tä­vyys on sel­keäs­ti pa­rem­pi kuin Mid-Spec luo­kan. Alla ole­vas­sa tau­lu­kos­sa on esi­tet­ty kol­men eri jär­jes­tel­män tu­lok­set mi­tat­tu­na asen­nus­sei­nään takaa kah­del­la eri vir­taa­mal­la. Testi on tehty Fraun­ho­fer Ins­ti­tuu­tis­sa, Eu­roo­pan joh­ta­vas­sa tek­ni­sen alan tut­ki­mus­lai­tok­ses­sa, uuden oh­jeen mu­kai­ses­ti.

Tu­lok­set pe­rin­tei­sel­lä ku­mi­kan­nak­keel­la

 

   Wavin Asto dB  Wavin Si­tech+  Kil­pai­le­va tuote
   High-Spec  Mid-Spec  Mid-Spec
 Run­ko­ää­ni­ta­so 2,0 l/s   16 dB(A)   20 dB(A)  21 dB(A)
 Run­ko­ää­ni­ta­so 4,0 l/s   19 dB(A)   24 dB(A)   26 dB(A)
  (EN 14366 mu­kai­ses­ti)      

 

Tu­lok­sis­ta huo­ma­taan, että Wavin Aston (High-Spec) ää­ni­ta­sot ovat mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­mät (≥4 dB) kuin Mid-Spec-luo­kan tuot­teil­la. Koska de­si­be­li on lo­ga­rit­mi­nen arvo, niin 3 dB vä­hen­nys vas­taa käy­tän­nös­sä sitä, että kah­des­ta saman ää­ni­ta­son tuot­ta­vas­ta ää­ni­läh­tees­tä ote­taan toi­nen ko­ko­naan pois. Nel­jän de­si­be­lin ero vie­mä­rin ää­nen­vai­men­nuso­mi­nai­suuk­sis­sa on mer­kit­tä­vä ero asuin- ja käyt­tö­mu­ka­vuu­den kan­nal­ta. Juu­ri­kin tästä syys­tä ää­ni­tek­ni­ses­ti vaa­ti­viin koh­tei­siin, kuten esi­mer­kik­si asuin­kiin­teis­töt, sai­raa­lat, kon­sert­ti- ja luen­to­sa­lit sekä ho­tel­lit, kan­nat­taa va­li­ta hyvin ään­täe­ris­tä­vä High Spec-luo­kan vie­mä­ri eli Wavin Asto.

Ha­luat­ko tie­tää lisää?

Li­sä­tie­to­ja kiinteistöteknisistä ratkaisuistamme Ville Vallilta +358 20 128 5205 .