keskiviikko 5. joulukuuta 2018

Jouluista mieltä ja onnea vuodelle 2019!

Jou­lun aika on jäl­leen tääl­lä ja vuosi on vaih­tu­mas­sa uu­teen. Joulu ja jou­lun­ vä­li­päi­vät ovat hyvää aikaa hie­man le­väh­tää ja viet­tää aikaa tär­kei­den ja rak­kai­den pa­ris­sa. Ennen kuin ve­täy­dym­me tont­tu­la­kit pääs­sä kuusen ym­pä­ril­le, niin tässä hie­man tie­toa jou­lun ajan pal­ve­luis­ta.

Teh­taam­me Kan­ga­sal­la ja Jout­sas­sa ovat sul­jet­tu­na 22.12.2018 - 6.1.2019. Tuo­tan­to ja toi­mi­tuk­set jat­ku­vat jäl­leen vii­kos­ta 2. al­kaen.  Asia­kas­pal­ve­lum­me pal­ve­lee sinua nu­me­ros­sa +358 20 1285200 jou­lun vä­li­päi­vi­nä klo 8 – 16. Säh­kö­pos­tia voit lait­taa osoit­tee­seen myyn­ti@wavin.com, jol­loin kä­sit­te­lem­me asia­si mah­dol­li­sim­man pian.

Jou­lu­muis­ta­mis­ten si­jaan tuem­me tänä vuon­na Tam­pe­reen Las­tenkli­ni­kan Tuki ry:n uuden Las­ten ja Nuor­ten kes­kuk­sen ra­ken­nus­han­ket­ta.

Me Wa­vi­nil­la hil­jen­nym­me jou­lun viet­toon 21.12. Sitä ennen ha­luam­me kuitenkin kiit­tää kaik­kia asiak­kai­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ku­lu­nees­ta vuo­des­ta sekä toi­vot­taa

Ilois­ta jou­lun aikaa ja on­nel­lis­ta vuot­ta 2019!