perjantai 8. kesäkuuta 2018

Huoltokaivon lämmityssarja estää öljynerotinjärjestelmän jäätymisen

Wavin-Labko Oy on kehittänyt EuroHUK-huoltokaivon lämmityssarjan, jolla voidaan estää erottimen jäätyminen ja siitä mahdollisesti koituvat haitat.

EuroHUK-huoltokaivon lämmityssarja soveltuu kaikille Wavin-Labko Oy:n valmistamille öljyn-, kiintoaineen- ja rasvanerottimille. Lämmityssarja asennetaan tehtaalla valmiiksi huoltokaivoon. Itsesäätyvä lämmityskaapeli asennetaan huoltokaivon sisälle suojaputkessa. Näin se täyttää myös ATEX-vaatimukset. Sarjaan kuuluvat huoltokaivon kulkuaukkoon sijoitettava eristekansi D600 tai D800. Lämmityssarjan avulla erottimet pysyvät toimintakuntoisina ympäristön olosuhteista riippumatta.

Erottimet ovat alttiita jäätymiselle

On todettu, että öljynerottimia, järjestelmään liittyviä kiintoaine-erottimia ja näytteenottokaivoja on jäätynyt. Yksittäisten erottimien jäätymisiä on havainnoitu kaikkialla Suomessa etelästä pohjoiseen. Jäätymiseen on useita vaikuttavia tekijöitä kuten roudan syvyys, lumen eristävyyden väheneminen vähälumisina talvina tai liian lähelle maanpintaa asennetut erottimet. Osa jäätymisistä voidaan selittää myös sillä, että erottimia saatetaan asentaa maahan ilman routaeristystä, mikä on rakennusmääräysten ohjeiden vastaista. 

Viemärilaitteisto ei saa jäätyä
Ympäristöministeriön asetus 1047/2017 pykälässä 31§ (6. luku)

Routaerityksessä huomioitavaa

Sadevesien käsittelyyn tarkoitetut erotinjärjestelmät, esimerkiksi mittarikentillä, asennetaan yleisesti hyvin lähelle maanpintaa kaivuutöiden ja asennuskustannusten pienentämiseksi. Mahdollisten routaeristysten suunnittelussa ei aina kiinnitetä riittävästi huomioita paikallisiin olosuhteisiin tai asennusalueen vaatimuksiin. Osa erottimien jäätymisistä voidaan selittää tällä. 

Myös olosuhteet saattavat johtaa erottimien jäätymiseen. Erityisesti matalassa asennuksessa erottimeen vesitilaan voi kulkeutua kylmää ilmaa huoltokaivon ja kannen kautta, routaeristyksestä huolimatta. Lisäksi sadevesikaivojen kansien kautta tuleva kylmä alijäähtynyt vesi kasvattaa jäätymisriskiä. 

Jäätymistä ei ole havaittu kiinteistöistä tulevien jätevesien käsittelyyn tarkoitetuissa erotinjärjestelmissä. Kiinteistön sisältä tuleva jätevesi sisältää paljon lämpöenergiaa esimerkiksi korjaamoiden ja autonpesupaikkojen virtaamissa, mikä selittää sen miksi näille vesille suunnitellut järjestelmät eivät jäädy.

Jäätymisen aiheuttamat riskit

Erottimen vesitilavuuden jäätyessä kokonaan on mahdollista, että jää laajentuessaan rikkoo erottimen rungon. Tällöin on olemassa myös riski, että hälyttimen anturi rikkoutuu. Vaikka runko kestäisi jään paineen, voi erottimen lähtöyhteen vesilukko rikkoutua, jolloin öljypitoista vettä virtaa suoraan purkuputkeen.Myös virtauksen kulku erottimen läpi voi estyä kokonaan erottimen jäätyessä täysin umpeen. Tällöin valumavedet hiilivetypitoisuuksineen jäävät piha-alueelle ja vaarana on, että ne imeytyvät käsittelemättöminä maastoon.

Mikäli erotin jäätyy osittain, saattaa jääkerroksen alle jäädä matala veden virtausreitti erottimen läpi. Näin käydessä erotin ei toimi suunnitellusti ja mahdolliset öljyvuodot saattavat kulkeutua suoraan erotinjärjestelmän läpi puhdistamattomina. Samanaikaisen poikkeavan öljyvuodon sattuessa voivat vahingot kasvaa suuriksi.

Vaikka öljynerotin olisi varustettu sääntöjen mukaisella öljyhälyttimellä, hälyttimen anturi voi jäädä jääkerroksen sisään. Pieni vesimäärä kapasitiivisen anturin ympärillä antaa anturille indikaation, että anturi olisi vedessä, eikä se silloin hälytä kertyneestä öljystä. Tällöin ei aina huomata erottimen jäätymistä.

Toimenpiteitä erotinjärjestelmän suojaamiseksi jäätymiseltä

Erotinjärjestelmään tulee voida järjestää lämpöenergiaa jostain. Talven aikana erotinjärjestelmään tuleva vesi sisältää hyvin vähän lämpöenergiaa ja kylmän ilman päästessä samanaikaisesti huoltokaivon kautta erottimeen, ne yhdessä kasvattavat jäätymisen riskiä. Kuten todettu, vastaavaa ongelmaa ei sisältä tulevien jätevesien käsittelyjärjestelmissä ole havaittu. 

1. Ohjeistusta suunnittelijoille tulisi tarkentaa siten, että routaeristyksen suunnitteleminen otettaisiin nykyistä paremmin huomioon niin kohde- kuin aluekohtaisesti. Routaeristys tulee mainita suunnitelmissa ja sen asentamista kohteeseen tulee valvoa. Näin on myös RakMk D1 mukaan.

2. Routaeristystä suositellaan asennettavaksi kaikkiin kohteisiin Suomessa, koska sadevesien puhdistamiseen tarkoitetut erotinjärjestelmät asennetaan usein lähelle maanpintaa.

3. Suosittelemme lisäksi, että näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivoja ei tuuletettaisi lainkaan. Erityisesti kohteissa, joissa lähtöviemäri johdetaan avo-ojaan, voi kylmän ilman virtaus lähtöputken ja tuuletusputken välillä aiheuttaa näytteenottokaivon vesitilan jäätymisen. Näytteenottokaivon jäätyessä voi sulkuventtiilin sulkeminen tai koko läpivirtaus estyä, jolloin onnettomuustilanteessa öljyn pääsyä maaperään ei voida estää.

4. Erotinjärjestelmät voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla. Wavin-Labko Oy on kehittänyt EuroHUK-huoltokaivon lämmityssarjan, jolla voidaan estää erottimen jäätyminen ja siitä mahdollisesti koituvat haitat. 

EuroHUK-huoltokaivon lämmityssarjan sisältö

3075358 Huoltokaivon lämmityssarja D600 - 150 W (kylmäpää 5 m MCMK 2x1.5+1.5), Kaapeli asennettuna suojaputkeen huoltokaivon sisälle. Sarja sisältää eristekannen D600

4062771 Eristekansi 600 - PE solumuovirakenne 615 mm paksuus 40 mm

3075435 Huoltokaivon lämmityssarja D800 - 150 W (kylmäpää 5 m MCMK 2x1.5+1.5), Kaapeli asennettuna suojaputkeen huoltokaivon sisälle. Sarja sisältää eristekannen D800

4062772 Eristekansi 800 - PE solumuovirakenne 820 mm paksuus 40 mm