Referenssi - Asennusliike Lahtinen

Kehittyvää ja kehittävää kumppanuutta

Wavin-Labko ja Asennusliike Lahtinen ovat tehneet yhteistyötä jo toistakymmentä vuotta. Pitkä yhteistyö on pitänyt sisällään tuotekehitystä, mikä on kasvattanut kummankin yrityksen osaamista ja tietotaitoa. Kumppanuus on haastanut yrityksiä kehittymään alallaan kuin myös kehittämään toimintaansa. Wavin-Labko ja Asennusliike Lahtinen ovat vastavuoroisesti vahvistaneet molempien yritysten asemaa markkinoilla. 

- Asen­nus­lii­ke Lah­ti­nen on vahva osaa­ja ja edel­lä­kä­vi­jä polt­to­nes­te­ja­ke­lua­se­mien ra­ken­ta­mi­ses­sa. Wavin-Lab­kol­la on ollut osan­sa ase­man tu­ke­mi­ses­sa tie­tyil­lä tuot­teil­la ja tuo­te­ke­hi­tyk­sel­lä. Vas­taa­vas­ti var­mas­ti Wavin-Lab­kol­la on kuun­nel­tu her­käl­lä kor­val­la mei­dän yri­tyk­sen tar­pei­ta ja siten ke­hi­tet­ty tuot­tei­ta koko toi­mia­lan tar­pei­siin, to­te­aa Asen­nus­lii­ke Lah­ti­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Eero-Matti Leh­ti­nie­mi.

Nor­dic Wa­vi­nin säi­liöi­den ja erot­ti­mien tuo­te­pääl­lik­kö Ari-Pekka Liuk­ko­nen vah­vis­taa, että yh­teis­työs­tä on to­del­la ollut hyö­tyä lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­sa.

- Asen­nus­lii­ke Lah­ti­sen kans­sa te­ke­mäm­me yh­teis­työ tuo­te­ke­hi­tyk­sen puo­lel­la on tar­jon­nut meil­le mah­dol­li­suuk­sia ke­hit­tää tuot­tei­tam­me asia­kas­kun­nal­le so­pi­vak­si ja siten vah­vis­taa ase­maam­me luo­tet­ta­va­na ja laa­duk­kaa­na ero­tin­val­mis­ta­ja­na. Olem­me yh­des­sä Asen­nus­lii­ke Lah­ti­sen kans­sa pyr­ki­neet vai­kut­ta­maan koko alan ke­hi­tyk­seen.

Asennusliike Lahtinen on vahva osaaja ja edelläkävijä polttonestejakeluasemien rakentamisessa. Wavin-Labkolla on ollut osansa aseman tukemisessa tietyillä tuotteilla ja tuotekehityksellä.
Eero-Matti Lehtiniemi , Asennusliike Lahtinen

Asen­nus­lii­ke Lah­ti­sen tar­peet ja alan eri­koi­suu­det on huo­mioi­tu Wavin-Lab­kol­la tuot­tei­ta suun­ni­tel­taes­sa ja rää­tä­löi­täes­sä vas­taa­maan juuri hei­dän tar­pei­taan.

- Sa­nee­raus­hoi­to­kui­lu tai osa sitä on yksi tuo­te­ke­hi­tyk­sen tulos. Sen an­sios­ta van­ho­jen polt­to­nes­te­ja­ke­lua­se­mien sa­nee­rauk­ses­sa on voitu hyö­dyn­tää van­ho­ja säi­liöi­tä päi­vi­tet­täes­sä nii­den tek­niik­kaa vas­taa­maan vaa­ti­muk­sia, ker­too Leh­ti­nie­mi.

Leh­ti­nie­mi jat­kaa, että va­kio­tuot­teis­ta hei­dän käy­tös­sään ovat öl­jy­ne­rot­ti­met sekä näyt­teen­ot­to- ja sul­ku­vent­tii­li­kai­vot. Koh­tees­ta riip­puen tar­vet­ta on myös muil­le ero­tin­kai­voil­le, kuten hie­ka­ne­rot­ti­mil­le. Wavin-Lab­kon ja Asen­nus­lii­ke Lah­ti­sen yh­teis­työn ai­ka­na kil­pai­lu­tus ja tar­jous­pyyn­tö­jen määrä tuot­teis­ta on kas­va­nut.

- Osa koh­teis­sa käy­tet­tä­vis­tä tuot­teis­ta on mää­ri­tel­ty en­nak­koon jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa tai sit­ten asiak­kaan omat stan­dar­dit vaa­ti­vat käyt­tä­mään tiet­ty­jä tuot­tei­ta. Täl­löin tie­tys­ti toi­mi­taan nii­den mu­kaan. Mutta kun tulee koh­tei­ta, joi­hin saa va­paas­ti va­li­ta tuot­teet, niin Wavin-Lab­kon puo­les­ta pu­hu­vat laatu ja kil­pai­lu­ky­kyi­nen hinta. 

La­ki­sää­dök­set vah­vis­ta­maan yh­teis­työ­tä

Yh­teis­työn juu­ret ulot­tu­vat pit­käl­le 20 vuo­den pää­hän. 
- Al­ku­jaan yh­teis­työ­hön ryh­dyt­täes­sä yri­tys­ten lä­hei­nen si­jain­ti on ollut oleel­li­ses­sa ase­mas­sa kump­pa­nuut­ta. Labko-tuot­tei­den val­mis­tus oli meitä lä­hel­lä, mikä hel­pot­ti jo tuol­loin lo­gis­tiik­kaa. Se oli myös aikaa ennen säh­kö­pos­tia, jol­loin asioi­den hoi­ta­mi­nen on­nis­tui hel­pom­min, kun si­jait­sim­me lä­hek­käin. 

Leh­ti­nie­mi lisää, että myös Wavin-Lab­kon tuo­te­va­li­koi­man laa­juus ja so­vel­tu­vuus hei­dän lii­ke­toi­min­taan­sa oli avai­na­se­mas­sa, kun yh­teis­työ­tä ra­ken­net­tiin. Kump­pa­nuut­ta vah­vis­ti 2000-luvun alus­sa voi­maan as­tu­nut Kaup­pa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­riön te­ke­mä pää­tös kos­kien vaa­ral­lis­ten ke­mi­kaa­lien kä­sit­te­lyä ja va­ras­toin­tia ja­ke­lua­se­mil­la. Pää­tök­ses­tä joh­tuen ole­mas­sa ole­via ja­ke­lua­se­mia alet­tiin sa­nee­ra­ta lain vaa­ti­mal­le ta­sol­le, mikä tii­vis­ti en­ti­ses­tään yri­tys­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä.

 

Kumppanuus arvossaan

Wavin-Labkolla kumppanuutta on arvostettu ja sitä on vaalittu. Henkilökunta on ollut tietoisia asiakkuuden tärkeydestä ja ovat siten pyrkineet vastaamaan Asennusliike Lahtisen toiveisiin entistäkin tehokkaammin.

-Asennusliike Lahtinen on käynyt Wavin-Labkolle vuosien aikana tutuksi ja asiakkuuteen suhtaudutaan tietyllä vakavuudella. Pitkä asiakassuhde on osoitus luottamuksesta ja siitä pyrimme tietysti pitämään kiinni ja osoittamaan toimillamme ja laadulla olevamme yhä luottamuksen arvoinen, kertoo Wavin-Labkon myyntijohtaja Tony Äijö.

Äijö jatkaa, että kumppanuuksissa mietitään asiakkaan etua sen sijaan, että koetettaisiin myydä enemmän ja enemmän. Yhteistyön suola on se, miten asiakas haastaa myyvää osapuolta kehittymään.

 
Pitkä asiakassuhde on osoitus luottamuksesta ja siitä pyrimme tietysti pitämään kiinni ja osoittamaan toimillamme ja laadulla olevamme yhä luottamuksen arvoinen.
Tony Äijö , Wavin-Labko

Asiak­kaan kuun­te­lu mah­dol­lis­taa he­del­mäl­li­sen yh­teis­työn, mi­kä­li asia­kas ei koe tul­leen­sa kuul­luk­si tai ei koe saa­neen­sa täyt­tä pal­ve­lua hän kään­tyy mui­den puo­leen. Eh­do­te­tut rat­kai­sut, mitkä ovat kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ja tyy­dyt­tä­vät asiak­kaan tar­peen pit­kään ja te­hok­kaas­ti, osoit­ta­vat, että asiak­kaan nä­kö­kul­maan on kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta ja hänen tar­pei­siin­sa on vas­tat­tu.

- Wavin-Lab­kos­sa on ollut jon­kin ver­ran vaih­tu­vuut­ta viime vuo­si­na, mikä ta­val­laan on ym­mär­ret­tä­vää­kin ot­taen huo­mioon muut­tu­van nyky-yh­teis­kun­nan. Kai­ken muu­tok­sen kes­kel­lä kai­pai­si ”avai­na­siak­kuus­pääl­lik­köä”, tie­tyl­le asiak­kaal­le koh­den­net­tua hen­ki­löä, johon ottaa yh­teyt­tä. Mei­dän pro­jek­tit ovat hyvin tiu­kas­ti ai­ka­tau­lu­tet­tu­ja, jol­loin muu­tos­ten il­me­tes­sä toi­vo­taan vas­ta­puo­lel­ta var­sin no­pei­ta reak­tio­ta ja täl­löin koh­den­net­tu yh­teys­hen­ki­lö olisi hyvä rat­kai­su, poh­tii Leh­ti­nie­mi yh­teis­työn ke­hi­tys­koh­tei­ta.

Äijö on samoilla linjoilla sen suhteen, että ihmisten vaihtuvuus saattaa vähentää asiakaskohtaista tietoa ja osaamista.

-Asiakkaalle on tärkeää tietää mihin ja keneen olla yhteydessä. Meidän tehtävänä onkin varmistaa se, että asiakkaalle on nimetty yksi vastuuhenkilö. 

Äijö jatkaa, että Wavin-Labkossa asiakkuuksien hoitamiseen osallistuu useampi henkilö, jolloin tärkeä asiakaskohtainen tieto säilyy Wavin-Labkossa, vaikka henkilöstöön tulisikin muutoksia. Pitkäaikaiset kumppanuudet ovat myös hänen mukaansa hyvä tapa kehittää avainasiakastoimintaa ja vastata asiakastarpeisiin paremmin. 

- On myös hyvä muistaa, että muutos ja vaihtuvuus ovat myös mahdollisuus, joka tuo mukanaan uutta näkemystä. Tämä taas on omiaan kehittämään niin pitkäaikaisia kumppanuuksia kuin omaakin toimintaamme. Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää kumppanuutta Asennusliike Lahtisen kanssa jatkossakin, summaa Äijö tulevaisuutta.

Kiin­nos­tuit­ko?

Wavin-Lab­kol­la on tar­jo­ta asian­tun­te­vaa pal­ve­lua sekä in­fra­ra­ken­ta­mi­seen että kiin­teis­tö­tek­niik­kaan.

Mi­kä­li olet kiin­nos­tu­nut in­fras­ta, ota yh­teyt­tä Mark­ku Kaup­piin.
Jos asiak­kuu­te­si kos­kee kiin­teis­tö­tek­niik­kaa on yh­teys­hen­ki­lö­si Ville Valli.