Yhdyskuntatekniikan näyttely 2019

Infra-alan suurimmat messut pidetään 15.-16.5 Jyväskylän Paviljongissa. Meidät löydät messuilta osastolta C220. Tervetuloa! 

15-16 touko 2019 Jyväskylä Paviljonki

Kas­va­va väes­tö, kau­pun­gis­tu­mi­nen ja ää­rim­mäi­set sa­de­mää­rät aset­ta­vat ennen nä­ke­mä­tön­tä pai­net­ta kau­pun­kien ikään­ty­vil­le vie­mä­ri- ja hu­le­ve­si­jär­jes­tel­mil­le. Tule mes­suo­sas­tol­lem­me tu­tus­tu­maan rat­kai­sui­hin, joi­den avul­la voim­me suun­ni­tel­la ja ra­ken­taa tu­le­vai­suu­den kes­tä­viä kau­pun­ke­ja jo tä­nään. Yh­dys­kun­ta­näyt­te­lyyn on il­mai­nen si­sään­pää­sy, mutta näyt­te­ly­vie­raak­si kan­nat­taa il­moit­tau­tua etu­kä­teen tääl­tä


Wavin SVK Plus – uuden su­ku­pol­ven sa­de­ve­si­kai­vo on eh­dol­la uu­tuus­tuo­te­kil­pai­lus­sa

Tänä vuon­na esit­te­lem­me uuden su­ku­pol­ven sa­de­ve­si­kai­von – Wavin SVK Plus:an, Yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan mes­suil­la. Wavin SVK Plus on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti es­tä­mään kel­lu­van ros­kan pää­syn vie­mä­ri­ver­kos­toon.  Eri­kois­ra­ken­tei­nen ve­si­luk­ko on it­se­puh­dis­tu­va, mikä takaa sel­väs­ti pi­dem­män huol­to­vä­lin kuin pe­rin­tei­set rat­kai­sut. Kaivo on suun­ni­tel­tu siten, että se voi­daan imu­tyh­jen­tää täy­sin. Tu­tus­tu SVK Plus:an ai­nut­laa­tui­siin omi­nai­suuk­siin tääl­lä ja käy ää­nes­tä­mäs­sä Wavin SVK Plus uu­tuus­tuo­te­kil­pai­lun voit­toon tääl­tä.

Ota yh­teyt­tä ky­syäk­se­si li­sä­tie­to­ja tai so­piak­se­si ta­paa­mi­sen mes­su­jen ai­ka­na asian­tun­ti­joi­dem­me kans­sa: myyn­ti@​wavin.​com tai 020 1285 200.