Wavin Spotlight

rakennetaan tu­le­vai­suu­den kaupungit jo tänään  

Liity mukaan

Wavin Spot­light

Kas­va­va väes­tö, kau­pun­gis­tu­mi­nen ja ää­rim­mäi­set sa­dan­nat aset­ta­vat en­nen­nä­ke­mä­tön­tä pai­net­ta ikään­ty­vil­le vie­mä­ri- ja hu­le­ve­si­jär­jes­tel­mil­le. Me loim­me Wavin Spo­ti­light -kam­pan­jan suun­na­tak­sem­me va­lo­kei­lan tär­kei­siin ai­hei­siin, jotta kau­pun­kiemme muok­kaa­mi­nen tu­le­vai­suu­den kes­tä­vik­si voisi alkaa nyt.

Ha­luan osak­si rat­kai­sua! Ti­laa­mal­la Infra-uu­tis­kir­jeem­me, pysyt ajan ta­sal­la uusis­ta ja tär­keis­tä Spot­light-teemoista, saat luet­ta­vak­se­si vii­mei­sim­mät tek­ni­set jul­kai­sut, pää­set kä­sik­si ajan­koh­tai­siin asian­tun­ti­ja­ma­te­ri­aa­lei­hin. Li­säk­si  jaam­me myös käy­tän­nön­ko­ke­muk­set re­fe­rens­si­ta­ri­noi­den muo­dos­sa sekä haas­tat­te­le­mal­la asian­tun­ti­joi­ta. Anna ää­ne­si ja lähde mu­kaan kes­kus­te­le­maan tu­le­vai­suu­den kau­pun­ki­rat­kai­suis­ta. 

Wavin Spot­light – haluan mu­kaan!

Tilaamalla Wavin Infra -uu­tis­kir­jeen saat päi­vi­tet­tyä tie­toa Spot­light-ai­heis­ta, vii­mei­sim­mät tek­ni­set jul­kai­sut, ajan­koh­tais­ta asian­tun­ti­ja­ma­te­ri­aa­lia ja tie­tys­ti käy­tän­nön­ko­ke­muk­set re­fe­rens­si­ta­ri­noi­den muo­dos­sa. Voit myös osallistua keskusteluun tulevaisuuden ratkaisuista!

Haluan mukaan - tilaa uutiskirje

Näin rakennamme tu­le­vai­suu­den kau­pun­keja

Tulevaisuuden ratkaisut syntyvät tiedolla ja taidolla. Sitä jaamme ja haluamme kutsua sinutkin mukaan jakamaan. Liity mukaan tutustu alla olevaan sekä kerro meille miten sinä ratkaisisit tulevaisuuden haasteet jo tänään.

Tie­toa, työ­ka­lu­ja ja tapaamisia

Tu­le­vai­suus suun­ni­tel­laan tä­nään

Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos pakottavat muuttamaan tapaa, jolla kaupungit suunnitellaan. Tutustu tarjolla oleviin ratkaisuihin ja suunnittelutyökaluihimme, joiden avulla selätämme tulevaisuuden haasteet jo tänään. 

Tutustu suunnittelutyökaluihimme

Tule ta­paa­maan meitä Yh­dys­kun­ta­tek­niik­ka -mes­suil­la

Löy­dät mei­dät osas­tol­ta C220. Ter­ve­tu­loa!

Pääset Yhdyskuntatekniikka-messusivustolle tästä

Hu­le­ve­det voi­daan hal­li­ta

Tek­no­lo­gia ja in­no­vaa­tiot aut­ta­vat meitä tais­te­le­maan il­mas­ton­muu­tok­sen tuo­mia on­gel­mia, kuten kas­va­via sa­de­mää­riä vas­taan. Suun­ni­tel­lul­la hu­le­ve­sien hal­lin­nal­la kau­pun­git voi­vat va­rau­tua pa­rem­min tu­le­viin muu­tok­siin.

Malta hetki - julkaisemme kohta lisää

Tu­los­sa

Jul­kai­sem­me kevään ai­ka­na tie­toa tu­le­vai­suu­den kau­pun­kien ja rat­kai­su­jen suun­nit­te­luun ja ra­ken­ta­mi­seen. Liity mu­kaan olet etu­lin­jas­sa saa­mas­sa tie­toa siitä miten luoda tu­le­vai­suu­den kes­tä­viä kau­pun­ke­ja. 

Tu­le­vai­suu­den kes­tä­viä rat­kai­su­ja

Wavin SVK Plus

Wavin SVK Plus on uuden su­ku­pol­ven sad­ve­si­kai­vo, jossa pa­ten­toin­tu kar­tio­suo­da­tin estää kai­voa­tuk­kiu­tu­mas­ta ja sal­lii pit­kät huol­to­vä­lit. Tu­tus­tu miten tu­le­vai­suus ra­ken­tuu jo nyt. 

Tutustu Wavin SVK Plus -kaivoon

Tu­le­vai­suus ei ra­kennu hetkessä

Päi­vi­täm­me si­vu­ja jat­ku­vas­ti ja ker­rom­me uusista ja ajankohtaisista ratkaisuista kohta lisää.  

Tulevaisuuden kestävä kaupunki syntyy jo tänään

Ikään­ty­vien vie­mä­ri­jär­jes­tel­mien, li­sään­ty­vien sa­de­mää­rien ja kas­va­van väes­tön vuok­si kau­pun­git koh­taa­vat kii­reel­li­siä haas­tei­ta. Wavin Spot­light kääntää valokeilan sinne mitä emme näe ja nostaa esille haasteita, joihin meidän pitää jo nyt hakea ratkaisuja. 

Tilaamalla Wavin Infra -uutiskirjeen saat kattavan tietopaketin noin neljä kertaa vuodessa. Tietopaketti sisältää:
  • Päivityksiä Spotlight -aiheista
  • Viimeisimmät tekniset julkaisut
  • Asiantuntijalausuntoja
  • Referenssitarinoita
    Ti­laa­mal­la uu­tis­kir­jeen hy­väk­syt, että lä­he­täm­me si­nul­le uu­tis­kir­jei­täm­me. Löy­dät Tie­to­suo­ja­se­los­teem­me ko­ti­si­vuil­tam­me ja voit myös aina jäl­keen­päin muut­taa ti­laus­ta­si. Mi­kä­li ha­luat lo­pet­taa uu­tis­kir­je­ti­lauk­sen, lai­tat­han vies­tiä osoit­tee­seen mark­ki­noin­ti.​fi@​wavin.​com.