Wavin Finland

torstai 21. helmikuuta 2019

Nimenmuutos maaliin - olemme Wavin Finland Oy

Suomalainen vedenkäsittelyjärjestelmiä kehittävä, suunnitteleva ja valmistava Wavin Finland on saanut loppuun nimenmuutoksensa ja on jatkossa virallisestikin Wavin Finland Oy. 

– Ni­men­muu­tos on jat­koa viime vuon­na aloit­ta­mal­le muu­tos­pro­ses­sil­le, jonka myötä hiou­dum­me vah­vem­min osak­si kan­sain­vä­lis­tä kon­ser­niam­me ja vies­tim­me osaa­mis­tam­me kiin­teis­tö­tek­nii­kan ja in­fran asian­tun­ti­ja­na, ker­too Suo­men myyn­ti­joh­ta­ja Tony Äijö 

- Vaik­ka nyt, vi­ral­li­sen ni­men­muu­tok­sen myötä vanha ni­mem­me Wavin-Labko Oy, jää osak­si yri­tyk­sem­me his­to­ri­aa, niin vuo­sien myötä kar­tu­tet­tu vahva osaa­mi­sem­me siir­tyy osak­si uutta Wavin Fin­land Oy:tä, Äijö jat­kaa, Olem­me edel­leen vahva hule- ja jä­te­ve­si­rat­kai­su­jen in­fra­puo­len toi­mi­ja, jolla on nyt en­tis­tä pa­rem­mat edel­ly­tyk­set pal­vel­la asia­kas­kun­taan­sa pa­rem­min, kun olem­me kas­va­neet kiin­teis­tö­tek­nii­kan luo­tet­ta­vak­si asian­tun­ti­jak­si ja rat­kai­su­toi­mit­ta­jak­si. 

Wa­vi­nin ve­den­kä­sit­te­ly­rat­kai­suis­sa yh­dis­ty­vät in­no­va­tii­vi­set suun­nit­te­lu­työ­ka­lut, mark­ki­noi­den par­haat tuot­teet, asian­tun­ti­joi­den kiin­teis­tö­tek­nii­kan ja in­fran tun­te­mus yh­des­sä asiak­kai­den ta­voit­tei­den tun­te­muk­sen kans­sa. 

Li­sä­tie­to­ja:

Myyn­ti­joh­ta­ja Tony Äijö, p. +358 20 1285 430
tony.aijo@wavin.com

Lataa tiedote PDF-muodossa / Announcement in English