Helsingin keskustakirjasto Oodi sekä Technopolis Ruoholahti ovat kohteina otollisia db-viemäreille

Aston ominaisuudet vakuuttivat Aren

Are on käyttänyt Wavinin Asto-desibeliviemäreitä rakennuskohteissaan, esimerkiksi Tehcnopolis Ruoholahdessa ja Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Aren pro­jek­ti­pääl­li­köil­lä Vik­tor Haan­pe­räl­lä ja Jani Lind­val­lil­la on ko­ke­mus­ta eri­lai­sis­ta vie­mä­ri­val­mis­ta­jis­ta. Haan­pe­rän ja Lind­val­lin mie­les­tä Wa­vi­nin Asto-de­si­be­li­vie­mä­ris­sä on tiet­ty­jä hyviä omi­nai­suuk­sia.
- Äänen kan­nal­ta Asto on mie­les­tä­ni kär­ki­luok­kaa, voi­sin väit­tää näin. Ver­rat­tiin va­lu­rau­taa ja Aston vie­mä­rei­tä, ja mie­les­tä­ni Asto on vä­hin­tään­kin yhtä hyvä, ellei pa­rem­pi. Va­lu­rau­ta­vie­mä­rit ruos­tu­vat ei­vät­kä kestä käy­tös­sä, ver­taa Haan­pe­rä.

Wavin Aston ominaisuudet saivat kiitosta

De­si­be­li­vie­mä­rit vaa­ti­vat usein oman kan­nak­keen, Aston kans­sa näin ei kui­ten­kaan ole. 
- Asto on poik­keus. Sen kans­sa voi­daan käyt­tää nor­mi­kan­nak­kei­ta, joita mark­ki­noil­la on, ja tämä on to­si­aan­kin iso plus­sa, poh­tii Haan­pe­rä.

Myös help­po työs­tet­tä­vyys ja asen­net­ta­vuus saa kii­tos­ta Aren pro­jek­ti­pääl­li­köil­tä. 
- Se on täy­sin ver­rat­ta­vis­sa nor­maa­liin ht-vie­mä­riin. En näe siinä mi­tään eroa, miet­tii Haan­pe­rä.

Verrattiin valurautaa ja Aston viemäreitä, ja mielestäni Asto on vähintäänkin yhtä hyvä, ellei parempi.
Viktor Haanperä. Projektipäällikkö Are

Asto on py­rit­ty luo­maan omi­nai­suuk­sil­taan hyvin kes­tä­väk­si vie­mä­rik­si, joka säi­lyy toi­min­ta­var­ma­na hyvin pit­kään. 
- Var­muus on hyvä, eli siinä ei ole mi­tään on­gel­mia tois­tai­sek­si ollut. Enkä jaksa us­koa­kaan, että tulee, sillä Asto on sen ver­ran jytyä ta­va­raa, sanoo Haan­pe­rä.
- As­tol­la on myös var­min de­si­be­li­ra­ja, lisää Lind­vall.

Wa­vi­nin avainasia­kas­pääl­lik­kö Ville Val­lis­ta on hie­noa kuul­la, että Aston hyvät omi­nai­suu­det on huo­mat­tu. 

- As­tos­sa yh­dis­tyy pe­rin­tei­sen va­lu­rau­ta­vie­mä­rin ja ny­ky­ai­kai­sen de­si­be­li­vie­mä­rin par­haat omi­nai­suu­det. As­to­han on ke­hi­tet­ty ai­koi­naan 30 vuot­ta sit­ten va­lu­rau­ta­vie­mä­rin kor­vaa­vak­si tuot­teek­si, joten siksi As­tos­sa on sel­lai­sia hyviä van­ho­ja piir­tei­tä, kuten jy­ke­vyys ja hil­jai­suus, sanoo Valli.

Toimivaa vuoropuhelua läpi hankkeen

Lind­vall ja Haan­pe­rä pi­tä­vät tär­keä­nä, että toi­mi­tuk­seen kuu­luu tar­vit­taes­sa myös pal­ve­lua. 
- Yh­tey­den­pi­to on ollut jat­ku­vaa. Iso kii­tos wa­vi­ni­lai­sil­le pitää antaa, että ovat hoi­ta­neet asiat hyvin. Ih­mi­set saa kiin­ni ja tun­tuu, että niitä oi­keas­ti kiin­nos­taa tämä homma. Tuo­te­kin on tällä het­kel­lä mark­ki­noi­den paras, miet­tii Lind­vall.

Myös Ville Valli ha­lu­aa kiit­tää Area hy­väs­tä yh­teis­työs­tä. 
- Yh­teis­työ on ollut avoin­ta ja re­hel­lis­tä mo­lem­min puo­lin. Olen pi­tä­nyt eri­tyi­ses­ti siitä, että käym­me vuo­ro­pu­he­lua, jossa tar­vit­taes­sa ky­sel­lään ja haas­te­taan­kin, mikä tulee esi­mer­kik­si tuo­te­kou­lu­tuk­sis­sa esiin. Mi­nul­le voi myös soit­taa mil­loin ta­han­sa, jos tulee mie­leen ky­sy­myk­siä. Ha­luam­me olla asiak­kaan tu­ke­na koko hank­keen ajan, pai­not­taa Valli.