Wavin oznámení o ochraně osobních údajů / Privacy Notice

Datum nabytí účinnosti: 1.1.2022

Toto je Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Wavin B.V. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Nizozemsko) a jejích přidružených společností (dále jen: „Wavin“, „my“, „náš“ nebo „nás“ apod.). 

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) popisuje, na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje, když nakupujete naše produkty nebo služby, navštěvujete naše prostory, používáte naše aplikace (například Věrnostní aplikaci a aplikaci Sentio), komunikujete s námi, jinak využíváte naše služby (například webináře, školení, veletrhy atd.) (dále jen „služby“) nebo jste dodavatelem společnosti Wavin.  

Subjekt společnosti Wavin, který je odpovědný a jedná jako „správce údajů“ (provozovatel údajů) pro osobní údaje shromážděné s ohledem na poskytování služeb, je subjektem společnosti Wavin, se kterým jste uzavřeli smlouvu, jehož prostory nebo webové stránky jste navštívili nebo s nímž jste jinak komunikovali. Přehled příslušných odpovědných subjektů společnosti Wavin a případně jejich zástupců naleznete zde.     

1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Pro účely tohoto oznámení se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace, na jejichž základě vás můžeme identifikovat jako jednotlivce. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek nebo využívání našich služeb, zahrnují následující: 

Vaše osobní údaje,včetně kontaktních údajů. Patří sem vaše jméno a příjmení, titul, pohlaví, pracovní pozice, název společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a informace o účtu „myWavin“, včetně uživatelského jména (e-mailové adresy) a hesla. Vaše smluvní/finanční údaje. Smluvní a finanční údaje, které nám byly sděleny a které mohou být spojeny s vámi jako zástupcem zákazníka, jako jsou např. informace o smlouvě, platební metodě, platbách provedených nebo splatných (včetně podrobností na faktuře), podrobnosti o oprávněných osobách na účtech, odkaz na platební transakci, údaje o transakci včetně historie transakcí, vaše oprávnění od společnosti, kterou zastupujete, a případně váš doklad totožnosti (pas nebo řidičský průkaz).

Nahrávání videozáznamů

Když vstoupíte do budov nebo prostor, budete zaznamenáni našimi kamerovými systémy (CCTV). Můžete být nahráváni na videozáznamy také během akcí nebo veletrhů, které organizujeme a během kterých pořizujeme videozáznamy.   

Záznam návštěv v našich prostorách.

To zahrnuje jméno a příjmení, čas příjezdu a odjezdu a případně registrační značku vozidla.Vaše používání našich služeb.Shromažďujeme informace týkající se vašeho používání našich služeb, jako jsou nákupy, které provádíte jménem vaší společnosti, výše a datum vašeho nákupu, produkt nebo služba, kterou zakoupíte, místo nákupu, použití produktu, funkční klasifikace atd. 

Vaše fotka.

Pokud je to nezbytné, shromažďujeme vaši fotografii, abychom vás identifikovali jako zástupce zákazníka. 
Automaticky shromažďované údaje.Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme údaje automaticky prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo zařízení, a to pomocí souborů cookie a dalších technologií pro sledování návštěvníků webových stránek a shromažďování informací o vašem používání našich webových stránek. Tyto informace zahrnují identifikátor, který odpovídá vašemu zařízení, vaši IP adresu, informace o zařízení, které používáte (např. operační systém, model, nastavení jazyka), dobu trvání, frekvenci, čas použití, informace o prokliku (způsob, jakým procházíte a používáte naše webové stránky) a/nebo oblast. Přečtěte si prosím naše Oznámení o souborech cookie, pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie, které umisťujeme na naše webové stránky, a spravovat vaše předvolby souborů cookie. 
Údaje o vaší komunikaci.

Vaše požadavky, případné stížnosti a jakékoli další údaje (o zapojení), které obdržíme, pokud s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, telefonu, online nebo prostřednictvím sociálních médií.

Jakékoli jiné osobní údaje. Jedná se o veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v průběhu vašeho smluvního vztahu s námi, ať už dobrovolně nebo na požádání.

2. JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI

 Společnost Wavin shromažďuje a používá vaše osobní údaje pro níže uvedené účely a na zákonném základě.  

Pro plnění naší smlouvy s vámi: Abychom mohli plnit smlouvu, kterou jsme s vámi jménem vaší společnosti uzavřeli nebo uzavřeme, a poskytovat vám informace a služby, které požadujete. Budeme například muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli dodávat produkty a faktury, být s vámi v kontaktu, spravovat a vyřizovat požadavky, spravovat váš účet „myWavin“, poskytovat (technickou) podporu nebo zákaznický servis, usnadňovat webináře, školení nebo výstavy, poskytovat základní informace týkající se služeb atd. 

Pro naše oprávněné obchodní zájmy: Jedná se o následující:

 • zasílání (personalizovaného) marketingu (jako jsou newslettery prostřednictvím e-mailu) našim stávajícím zákazníkům za účelem reklamy našich produktů a služeb nebo jiné spolupráce s našimi zákazníky pro marketingové nebo komerční účely (např. prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo tištěné pošty) za předpokladu, že jste se neodhlásili; 
  správa našeho interního systému databáze klientů (CRM) za účelem sledování našich financí a služeb; 
 • personalizace našich služeb, jako je online objednávání, kalkulační nástroje, obsah BIM, e-learning, technické výkresy a/nebo ceníky;
 • lepší pochopení vás jako zákazníka (optimalizace zákazníka); To nám umožňuje posoudit, co vás může zajímat, posoudit nebo pochopit účinnost reklamy, kterou poskytujeme vám i ostatním, a poskytovat relevantní a cílenou reklamu (jak na našich vlastních webových stránkách, tak na jiných webových stránkách (včetně sociálních médií)).  
 • provoz a rozšiřování našich obchodních činností a služeb; 
 • získání zpětné vazby k našim produktům a službám a rozvíjení a zlepšování kvality našich služeb (např. prováděním průzkumů spokojenosti zákazníků); 
 • realizace firemní politiky a postupů, například pro účely odborného školení a vzdělávání; 
 • zajištění a ochrana integrity, bezpečnosti a zabezpečení našich systémů, budov a prostor; To zahrnuje zabránění neoprávněným osobám v přístupu do našich prostor a ochranu našich zařízení.  
 • abychom mohli provádět korporátní transakce, jako jsou fúze, prodeje, reorganizace, převod našich aktiv nebo podnikání či akvizice; 
 • jiné legitimní obchodní účely povolené platnými právními předpisy; 
  v rozsahu, v jakém se opíráme o naše oprávněné zájmy při používání vašich osobních údajů, máte právo vznést námitku proti takovému použití a my musíme takové zpracování zastavit, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro použití, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud potřebujeme zpracovávat údaje pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

 Použití informací na základě vašeho souhlasu: Vaše osobní údaje uvedené výše v části „Osobní údaje, které shromažďujeme“ můžeme s vaším souhlasem (např. s ohledem na odběr našeho newsletteru) použít k zasílání marketingových sdělení (jako jsou newslettery, propagační akce, novinky o produktech nebo aktualizace služeb) prostřednictvím e-mailu, jiných elektronických prostředků nebo telefonicky. 

Můžeme také požádat o váš souhlas se zpracováním určitých osobních údajů pro jiné konkrétní účely. Pokud tak učiníme, poskytneme vám veškeré podrobnosti o osobních údajích, které bychom chtěli zpracovávat, a důvod, proč je potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit, zda chcete udělit souhlas.  

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat; viz níže uvedená část 7 týkající se vašich práv. 

Abychom splnili naše zákonné povinnosti: Veškeré informace uvedené výše v oddíle „Osobní údaje, které shromažďujeme“ mohou být použity ke splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje, jako je vedení příslušných obchodních záznamů, vyhovění zákonným žádostem vládních agentur a veřejných orgánů, dodržení platných zákonů a předpisů nebo dle jiných zákonných požadavků. 

3. JAK SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

 Abychom splnili výše popsané účely, sdílíme čas od času vaše osobní údaje s jinými společnostmi, které nám pomáhají při poskytování našich služeb. Tyto společnosti budou mít přístup k vašim osobním údajům, ale pouze pokud to bude nezbytně nutné pro výkon jejich služeb. Činíme tak na základě nutné potřeby znalosti údajů a zajišťujeme, aby byla před sdílením vašich osobních údajů uzavřena s těmito společnostmi smluvní ujednání. Těmito společnostmi jsou:

Ostatní subjekty v rámci skupiny Wavin. Vaše osobní údaje budeme sdílet interně mezi odpovědnými subjekty společnosti Wavin v rozsahu požadovaném pro interní administrativní účely, účely řízení nebo jiné obchodní účely, jak je popsáno v tomto oznámení. Přehled příslušných odpovědných subjektů Wavin naleznete zde

 • Poskytovatelé služeb a zpracovatelé. Čas od času zapojujeme dodavatele z řad třetích stran, včetně následujících: 
 • Obchodní partneři, dodavatelé (např. poskytovatelé IT služeb) a subdodavatelé za účelem plnění jakékoli smlouvy, kterou s nimi uzavřeme, nebo pro poskytování služeb naším jménem;
 • Profesionální poradci (mimo jiné daňoví, právní nebo jiní firemní poradci, kteří nám poskytují profesionální služby);
 • Finanční instituce, zejména za účelem provádění šetření týkajících se úvěrů u našich zákazníků;
 • Telemarketingové společnosti a jiné reklamní společnosti, které nám pomáhají nebo které provádějí marketingové aktivity naším jménem; a/nebo
 • Poskytovatelé analytických služeb a vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich webových stránek a služeb.  

 Při poskytování služeb budou k osobním údajům přistupovat, přijímat, udržovat nebo jinak je zpracovávat naším jménem. Naše smlouvy s těmito třetími stranami neumožňují použití vašich osobních údajů pro jejich vlastní (marketingové) účely. V souladu s platnými právními požadavky podnikáme obchodně přiměřené kroky, abychom od třetích stran požadovali, aby vaše osobní údaje náležitě chránily a zpracovávaly je pouze v souladu s našimi pokyny.  

Třetí strany v případě právního požadavku. Vaše osobní údaje také zveřejňujeme, pokud je zveřejnění vyžadováno zákonem nebo v souvislosti s vyšetřováním, regulačním požadavkem, soudním řízením, soudním příkazem nebo právním procesem, který nám byl doručen, nebo za účelem ochrany práv nebo bezpečnosti webových stránek, naší společnosti nebo našich přidružených společností.   

Třetí strany v případě korporátní transakce. Kromě toho mohou být informace o našich zákaznících, včetně osobních údajů, zveřejněny jako součást jakékoli fúze, prodeje, převodu aktiv společnosti Wavin, akvizice, úpadku nebo podobné události.

Se souhlasem. Informace o vás, včetně osobních údajů, také sdělujeme jakékoli jiné třetí straně, pokud jste s tím souhlasili nebo jste o to požádali. 

4. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S výhradou dodržování požadavků místních zákonů se mohou příjemci osobních údajů uvedení v části 3 nacházet ve vaší zemi nebo mimo ni, v zemích, jejichž zákony týkající se ochrany údajů nemusí poskytovat odpovídající úroveň ochrany ve srovnání se zákony ve vaší zemi. Například ne všechny země mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) poskytují stejnou úroveň ochrany jako země EHP. 

Společnost Wavin přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že převody z vaší země budou odpovídajícím způsobem chráněny v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Pokud jde o předávání do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, může společnost Wavin vycházet z vhodných záruk, jako jsou standardní smluvní doložky EU přijaté Evropskou komisí nebo jiné schválené mechanismy předávání údajů nebo certifikace spolu se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce. V každém případě společnost Wavin převod přezkoumá a zajistí, aby byla zavedena dodatečná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany. Máte právo obdržet kopii dokumentace dokládající vhodná ochranná opatření, která byla přijata, a to podáním žádosti za použití kontaktních údajů uvedených níže v části 10.

5. ZABEZPEČENÍ

Společnost Wavin podnikne přiměřené kroky, aby zajistila řádné zabezpečení vašich osobních údajů pomocí vhodných technických, fyzických a organizačních opatření tak, aby byly chráněny před neoprávněným nebo nezákonným použitím, úpravou, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním, náhodným nebo neoprávněným zničením a ztrátou.  

Podnikáme kroky k omezení přístupu k vašim osobním údajům na osoby, které k nim potřebují mít přístup pro jeden z účelů uvedených v tomto oznámení. Dále smluvně zajišťujeme, aby jakákoli třetí strana, která zpracovává vaše osobní údaje, zajistila bezpečným způsobem důvěrnost a integritu vašich údajů.

6. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny a použity (například po dobu nezbytnou k tomu, abychom vám poskytli zákaznický servis, odpověděli na dotazy nebo vyřešili technické problémy), pokud není delší doba nezbytná ke splnění právních povinností (jako jsou daňové nebo právní povinnosti) nebo k obhajobě právního nároku. Pokud byste chtěli získat další informace o tom, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v části 10 níže a specifikujte svůj požadavek.

7. VAŠE PRÁVA

Společnost Wavin bude dodržovat vaše práva na ochranu osobních údajů v souladu se všemi místními zákonnými požadavky. Každý jednotlivec se může informovat o povaze osobních údajů, které o něm společnost Wavin uchovává nebo zpracovává, nebo o povaze osobních údajů, které o něm zpracovává prostřednictvím pověřené třetí strany.  

Za podmínek stanovených v platných právních předpisech vaší jurisdikce máte právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti profilování a právo na přenositelnost údajů.  

Dále, pokud se společnost Wavin při zpracování vašich osobních údajů opírá o své oprávněné zájmy, máte právo vznést námitku proti takovému použití (pokud společnost Wavin nemůže prokázat závažné oprávněné důvody pro použití, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud potřebujeme zpracovávat údaje pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků). 

V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.  

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nebo pokud se domníváte, že vaše práva na ochranu údajů byla porušena, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v zemi, kde žijete nebo pracujete, nebo kde se domníváte, že vaše práva byla porušena. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li uplatnit jedno ze svých práv podle platných místních zákonů o ochraně osobních údajů nebo vznést námitky týkající se zpracování vašich osobních údajů, použijte prosím kontaktní údaje uvedené v části 10 níže a specifikujte svůj požadavek.  

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve a v souladu s platnými zákony. Pokud je žádost zamítnuta, bude důvod zamítnutí sdělen v rámci této odpovědi.

8. DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

 Naše webové stránky mohou případně obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran a z nich, jako jsou naši obchodní partneři, sociální sítě, pobočkové organizace a přidružené společnosti. Pokud následujete odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky si prosím prostudujte tyto zásady.   

9. ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ

Toto oznámení může být čas od času revidováno. Pokud dojde k zásadní změně povahy používání vašich osobních údajů nebo pokud je pro vás změna jakýmkoli jiným způsobem relevantní, zajistíme, aby vám byly informace poskytnuty samostatně.

10. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo zpracování vašich osobních údajů obecně, nebo pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv, pošlete nám e-mail na adresu info.cz@wavin.com