Většina českých obcí se připravuje na přívalové deště, dohání tak západní standardy

Škody způsobené lokálními povodněmi nebo bouřkami dosahují stovek milionů korun ročně. Průzkum mezi starosty českých měst ukázal, že 57 % z nich považuje investice do odpadní sítě za urgentní, 68 % již do moderní dešťové kanalizace investuje. Průzkumu se zúčastnilo více než 100 českých měst nad 8.000 obyvatel.

Více o projektu Wavin Spotlight

Většina českých obcí se připravuje na přívalové deště, dohání tak západní standardy

Na vlnu such a veder, které letos Českou republiku zasáhly na konci srpna, reagovalo ministerstvo zemědělství, jež pro obce podobně jako vloni vypsalo dotaci v hodnotě 800 mil. Kč na výstavbu vodovodů a kanalizací a dotaci 400 mil. Kč určenou na rekonstrukci, odbahnění a obnovu obecních rybníků. Tato finanční podpora je přichystána do roku 2020 a celkem díky ní obce získají 1 mld. Kč. Právě aktivní výstavba prvků, které dokáží v krajině a zejména na zemědělských plochách zadržet vodu dokáží limitovat následky prudkých přívalových dešťů.

 

TZ průzkum trhu - image2

 

Klíčová zjištění - jak se vyjadřují k situaci představitelé českých obcí (výsledky průzkumu realizovaného mezi starostky a starostkami, říjen 2018): 

  1. Takřka každý čtvrtý představitel českých municipalit vnímá kanalizační síť ve své obci jako dostatečnou. Nejčastějším důvodem označení za nedostatečnou byla úroveň kanalizační a vodovodní infrastruktury v těch částech obce, které jsou vzdáleny od jádra obce. Menší část municipalit se pak potýkala s nedostatečnou kvalitou infrastruktury na celém území obce.
  2. Finanční prostředky věnované do obnovy vodovodů závisí nejčastěji na velikosti obce, ale také často na schopnosti úředníků získat poskytovanou dotaci a náklady se v průběhu let mohou výrazně měnit. 
  3. Více než polovina obcí disponuje vlastním krizovým plánem pro řešení bezpečnostních a zdravotních rizik související s případnou havárií vodovodní nebo kanalizační sítě. Obce, které plán zpracovaný nemají se obvykle spoléhají na bezpečnostní zajištění za strany provozovatele sítě. 
  4. Téměř 2/3 dotazovaných obcí plánuje do infrastruktury investovat v budoucnu s ohledem na klimatické změny. Desetina obcí to pak aktuálně zvažuje. 
  5. Průzkum ukázal, že více než ¾ obcí uvažuje nad architektonickými úpravami mimo vodovodní a kanalizační síť, jedná se např. o vyšší podíl zelených a vodních ploch, které lépe vsakují vodu či různé formy retenčních a vsakovacích nádrží. Mnoho představitelů municipalit v průzkumu odpovědělo, že podobné úpravy na území svých již obcí postupně realizují. 
  6. Pro více než polovinu obcí je rozvoj kanalizační sítě urgentní a důležitý, přes 40 % dotazovaných pak rozvoj kanalizací vnímá jako důležitý, ale neaktuální bod agendy. Prostředky investované do obnovy infrastruktury pak za adekvátní její celkové hodnotě považuje přes 70 % dotazovaných.

 

 

Tisková zpráva: Připravenost obcí na přívalové deště

 

Ing. Jiří Duda, ředitel Odboru vodovodů a kanalizací z Ministerstva zemědělství ČR, jež se stalo partnerem průzkumu, k situaci uvedl:

Situace v napojenosti obyvatel ČR na vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu není špatná, nicméně stále ještě existují aglomerace, kde je třeba tuto základní infrastrukturu vybudovat. Proto také MZe nabízí rozvojovou pomoc v rámci zmiňovaného programu. Prioritou jsou v rámci tohoto dotačního programu i propojování a zdrojové posilování vodárenských soustav. Na druhé straně také usilujeme o to, aby byl generován dostatek prostředků na obnovu stávající infrastruktury tak, aby byla zajištěna její udržitelnost”.

 

V sousedním Německu a Rakousku je už řadu let kladen důraz na to, aby se v urbanizovaném prostředí neměnil režim odtoku dešťové vody, tzn. brání se jeho zvýšení nebo zrychlení a prioritním se stává vsakování a retence.

 

Moderní řešení pro města zahrnují i smart city prvky. David Penc ze společnosti Wavin Ekoplastik, která byla jedním z partnerů průzkumu, uvedl:

Průzkum potvrdil potenciál a vůli ze strany obcí situaci naléhavě řešit. Výhledově očekáváme i využití prvků více zaměřených na prevenci než reakci na danou situaci. Určitou inspirací může být snaha snížit přehřívání měst prostřednictvím změn architektonických generelů. Tímto krokem dochází současně k vyššímu využití dešťové vody a zmírnění dopadu silných dešťových srážek.

Základní výstupy z průzkumu uvádíme v grafech níže.

Projekt Wavin Spotlight je partnerem tohoto průzkumu. Jeho cílem je zlepšit situaci ve městech a zastavěných oblastech z pohledu dlouhodobého řešení hospodaření s dešťovou vodou a kanalizačních sítí. Spojuje lidi napříč celou problematikou - od veřejného sektoru až po projektanty. Inspirujte se, přidejte se a připravme společně města na budoucnost.

Připojit se k Wavin Spotlight

Partneři průzkumu

Výsledky průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 100 českých měst nad 8.000 obyvatel

 

Infografika - připravenost českých obcí na přívalové deště

Zaregistrujte se a získejte inspiraci!

Připojte se k nám a vytvořme společně bezpečná města, jelikož současný stav kanalizačních sítí a systému pro hospodaření s dešťovou vodou nám není lhostejný. Získejte nejnovější zprávy nebo reference a sdílejte znalosti s odbornou veřejností díky Wavin Spotlight.

Odškrtnutím políčka "Zasílat informace o kampani Spotlight" souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, a to zejména pro zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek (včetně novinek o společnosti, o produktech Wavin /společností ze skupiny Orbia, pozvánek na semináře, informací o soutěžích, slevových a jiných prodejních akcích) emailem, poštou nebo sdělovaných telefonicky. Souhlas uděluji na dobu 10 let s tím, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat, a to buď prostřednictví emailu (info.cz@wavin.com) nebo písemně na adrese společnosti.