sobota 25. května 2019

Co se stane, když prší moc

Jednotlivé objekty hospodaření se srážkovou vodu jsou obvykle navrhovány na 5 letý déšť (viz ČSN 75 9010, TNV 75 9011). Přijde-li větší déšť, musí být voda, kterou nedokáží pojmout, bezpečně odvedena. Tato bezpečnost je zajištěna pomocí bezpečnostního přelivu, který v případě potřeby odvede vodu mimo pozemek přímo do vodního toku či kanalizace. Bezpečnostním přelivem by měl být vybaven každý objekt hospodaření se srážkovou vodu.

I přesto se však může stát, že srážka nad městem je extrémní a intenzita povrchového odtoku je taková, že dochází k překročení kapacity všech prvků odvodnění, včetně samotné stokové sítě a/nebo drobných městských toků. Důsledkem je zaplavení různě velkých částí města. Příkladem takovéto události může být průtrž mračen nad Kodaní v červenci 2011, kdy během 2 hodin spadlo 150 mm srážek (odpovídá 1000 letému dešti!). Přetížení vodohospodářské infrastruktury a zaplavení rozsáhlých oblastí vedlo ke škodám ve výši jedné miliardy euro (viz první obrázek).

Města proto musí myslet nejenom na zadržení vody při běžných srážkových událostech, ale i na svoji ochranu během extrémních dešťů. Typickými opatřeními jsou dočasné retenční prostory, kterými mohou být například parky či hřiště s vhodně modelovaným terénem, které dokáží zachytit část odtoku extrémní srážky, pžřípadně vhodně zvolená síť tzv. povodňových ulic, které dokáží odtok bezpečně převést mimo zásatvbu (viz druhý obrázek).

Spotlight: blog: Co dělat když moc prší - Důsledky extrámního deště v Kodani

Obrázek. Důsledky extrámního deště v Kodani (zdroj: City of Copenhagen)

Spotlight: blog: Co dělat když moc prší - možná řešení

Obrázek. Možné řešení tzv. povodňové ulice, která v případě extrémní srážky slouží jako koryto přo bezpečné převedení odtoku. Klasické uspořádání (nahoře), nové uspořádání (dole) (zdroj: Ramboll a Ramboll Studio Dreiseitl)

 

ZDROJE:

  • ČSN 75 9010 Vsakování srážkových vod, Sweco hydroprojekt, 2012.
  • TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, Sweco Hydroprojekt, 2013.
  • The City of Copenhagen. Cloudburst management plan, 2012.