Polityka prywatności Wavin


Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy Wavin B.V oraz Wavin Polska S.A, z siedzibą przy ulicy Dobieżyńskiej 43, 64-320 Buk, (dalej jako: ‘Wavin’ ‘my’, ‘nasz’ lub ‘nas’ itp.), jego strony internetowej www.wavin.com i lokalnej strony internetowej  www.wavin.com/pl-pl (zwanej: „Stroną”). Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Wavin przetwarza o osobach odwiedzających naszą stronę internetową (zwanych dalej: "Użytkownikami" i "ich danymi"). 

Niniejsze oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób będziemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom w odniesieniu do ich danych osobowych.

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje (możesz kliknąć na poniższe linki, aby uzyskać bezpośredni dostęp do tych sekcji):

1. W jaki sposób gromadzimy i używamy dane osobowe
2. W jaki sposób możemy udostępniać dane osobowe
3. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane
4. Kiedy usuniemy Państwa dane (okresy retencji)
5. Państwa prawa 
6. Modyfikacje
7. Skontaktuj się z nami

 

1. W jaki sposób gromadzimy i używamy dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną. Takie informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP komputera. Używamy danych osobowych dla celów określonych poniżej. Więcej informacji o gromadzeniu danych osobowych za pośrednictwem plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie. 

A. MOJE KONTO WAVIN
Aby móc zalogować się do swojego konta Wavin lub uzyskać dostęp do naszych spersonalizowanych usług online, takich jak indywidualne asortymenty produktów, zamawianie on-line, narzędzia obliczeniowe, treści BIM, e-learning, rysunki techniczne i/lub cenniki, Wavin przechowuje Twoją nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło, tytuł, imię, nazwisko oraz nazwę firmy, a w niektórych przypadkach adres IP i lokalizację.

B. FORMULARZE KONTAKTOWE
Aby być w stanie odpowiedzieć na pytania lub komentarze zgłoszone za pośrednictwem formularzy kontaktowych, możemy poprosić o podanie adresu e-mail oraz opcjonalnie imienia i nazwiska oraz nazwy firmy.

C. NEWSLETTER
Aby móc wysyłać newslettery do odbiorców newsletterów Wavin, prosimy o podanie adresu e-mail i opcjonalnie imienia i nazwiska, inicjałów i tytułu oraz dodatkowych informacji, takich jak nazwa firmy lub klasyfikacja funkcjonalna, aby umożliwić nam wysłanie właściwych treści.

D. KAMPANIE ONLINE
Aby motywować i utrzymać kontakt z naszymi istniejącymi i potencjalnymi klientami, Wavin często prowadzi kampanie online. Oprócz informacji wymaganych do celów subskrypcji newslettera, możemy poprosić o informacje dodatkowe, takie jak adresy, numery telefonów lub stosowane produkty, aby zapewnić bardziej odpowiednie treści i komunikaty dopasowane do odwiedzających i użytkowników pod względem cen i innych aspektów.

E. E-MAIL MARKETING
Możemy gromadzić Twój adres e-mail i opcjonalnie Twoje imię, inicjały, tytuł i dodatkowe informacje, takie jak nazwa firmy lub klasyfikacja funkcjonalna, w celu wysłania Ci wiadomości w ramach e-mail marketingu. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych, klikając na link „wypisz się” ujęty w każdym z naszych e-maili marketingowych lub kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.

F. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawiamy naszym odbiorcom docelowym treści, aby umożliwić utrzymanie kontaktu z Wavin w środowiskach, w których są oni najbardziej aktywni. Możemy przechowywać informacje dotyczące zaangażowania i zachowania, takie jak odpowiedzi na forum lub wiadomości wysłane do naszych skrzynek społecznościowych i komunikatorów. Informacje o zachowaniu w mediach społecznościowych mogą być łączone z danymi dotyczącymi zachowań w obrębie Strony, co pozwoli nam dopasować ją do Twoich oczekiwań.

G. ANKIETY ONLINE
Możemy korzystać z ankiet, aby uzyskać Twoją opinię na temat naszych produktów i usług. Ankiety te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz dodatkowe informacje, takie jak nazwa firmy lub klasyfikacja funkcjonalna. 


Nasze podstawy prawne do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będą zależały od danych osobowych, których dotyczą, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Zwykle jednak będziemy gromadzić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uzyskamy na to Twoją zgodę, gdy dane osobowe będą nam potrzebne do wykonania umowy z Tobą lub gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Państwa interesów związanych z ochroną danych lub podstawowych praw i wolności. Obejmuje to nasz uzasadniony interes polegający na promowaniu, sprzedaży i rozwoju naszych produktów i usług.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszych informacji na temat podstawy prawnej, na której gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

2. W jaki sposób możemy udostępniać dane osobowe

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom z naszej grupy, zarówno w obrębie, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”)

Możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z bazami danych, serwerami, konserwacją, bezpieczeństwem, marketingiem lub inne podobne usługi (zwanym dalej „przetwarzającymi dane”). Jeśli udostępniamy Twoje dane osobowe, wymagamy od osób trzecich zachowania ich poufności i nakazujemy im przetwarzanie tych danych wyłącznie w naszym imieniu. Niektóre z tych osób trzecich mają siedzibę w państwach poza EOG.

Podjęliśmy odpowiednie wymagane środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Obejmuje to wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między podmiotami z naszej grupy oraz przetwarzającym dane, które nakładają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych pochodzących z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na dole tego oświadczenia o ochronie prywatności, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich porozumień o transferze danych.

Ponadto możemy także ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ujawnienie takie jest wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione prawnie żądanie.

3. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych oraz innymi formami niezgodnego z prawem przetwarzania. Ponadto od podmiotów trzecich przetwarzających dane wymagamy wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych.

4. Kiedy usuniemy Twoje dane (okresy przechowywania)

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone, chyba że prawo wymaga inaczej. Na przykład, jeśli użytkownik usunie swoje konto lub zrezygnuje z komunikacji, usuniemy dane, chyba że dane te są wymagane do innego celu określonego w niniejszej polityce lub jeśli prawo wymaga od nas zachowania danych.
W odniesieniu do konkretnych okresów przechowywania plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją w Polityce plików cookie. 

5. Twoje prawa

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na dole tego oświadczenia o ochronie prywatności, jeśli chcesz:

* wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i uzyskać do nich dostęp;

* sprostować Twoje dane;

* zażądać usunięcia Twoich danych;

* zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych;

* wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; i/lub

* zażądać przeniesienia przez nas Twoich danych do innej organizacji.

Możemy zwrócić się o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości. Dostarczymy informacje na temat podjętych działań bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeśli jest to konieczne, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

Masz prawo do złożenia w dowolnym momencie zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zmiany

Będziemy w razie potrzeby aktualizować nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Aktualna wersja będzie zawsze dostępna na www.wavin.com/pl-pl.
To oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie zostało ostatnio zaktualizowane: luty 2021
 

7. Kontakt

W przypadku pytań lub skarg prosimy o kontakt na adres email: kontakt.pl@wavin.com